Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đột biến Cấu trúc Nhiễm sắc thể

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 4 (SGK trang 26)

Câu 4: Tại sao phần lớn các đột biến cấu trúc NST là có hại, thậm chí gây chết cho các thể đột biến?

Hướng dẫn giải

- Đột biến cấu trúc NST làm rối loạn sự liên kết của các cặp NST tươg đồng trong giảm phân, làm thay đổi tổ hợp các gen trong giao tử, dẫn đến biến đổi kiểu gen và kiểu hình. Nhiều đột biến có hại cho cơ thể nhất là ở thể đồng hợp tử.

- Lặp đoạn trong đột biến cấu trúc NST có ý nghĩa đối với tiến hoá của bộ gen vì nó tạo ra đoạn vật chất di truyền bổ sung, chức năng của chúng có thể thay đổi (do đột biến và chọn lọc tự nhiê

- Đột biến mất đoạn NST có thể dẫn đến mất các tính trạng tương ứng và được sử dụng để xác định vị trí cùa gen trên NST. Ví dụ, sử dụng sự mất đoạn là một trong những phương pháp lập bản đồ gen ở người.

-Hiện tượng tổ hợp gen, chuyển gen, chuyển đoạn NST có thể ứng dụng trong chọn và tạo giống.

Câu 3 (SGK trang 26)

Câu 3: Đột biến cấu trúc NST là gì? Có những dạng nào? Nêu ý nghĩa?

Hướng dẫn giải

- Đột biến mất đoạn là sự mất từng đoạn NST. Có thể mất đoạn đầu hay mất đoạn giữa của NST. Mất đoạn làm giảm số lượng gen trên NST.

- Đột biến lập đoạn là một đoạn NST có thể lặp lại một hay nhiều lần làm tăng số lượng gen trên NST.

- Đột biến đảo đoạn là một đoạn NST đứt ra rồi đảo ngược 180" và nối lại với nhau. Đảo đoạn có thể chứa tâm động và không chứa tâm động.

- Đột biến chuyển đoạn là sự trao đổi đoạn giữa các NST không tương đồng. Trong đột biến chuyển đoạn, một số gen của nhóm liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác. Chuyển đoạn có thể tương hỗ, nghĩa là một đoạn của NST này chuyển sang một NST khác và ngược lại. Chuyển đoạn không tương hỗ là trường hợp một đoạn của NST hoặc cả một NST này sát nhập vào NST khác. Chuyển đoạn không tương hỗ xảy ra ở tế bào sinh dục khi giảm phân sẽ cho các giao tử khác với bình thường.Câu 5 (SGK trang 26)

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất

Hiện tượng đột biến cấu trúc NST do:

A. Đứt gãy NST

B. Đứt gãy NST hoặc đứt gãy rồi tái kết hợp khác thường

C. Trao đổi chéo không đều

D. Cả B và C

Hướng dẫn giải

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất

Hiện tượng đột biến cấu trúc NST do:

A. Đứt gãy NST

B. Đứt gãy NST hoặc đứt gãy rồi tái kết hợp khác thường

C. Trao đổi chéo không đều

D. Cả B và C

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm