Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2 : Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794)

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 3 (SGK lớp 8 trang 17)

Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp.

Hướng dẫn giải

- Giai đoạn I (chế độ quân chủ lập hiến), có các sự kiện : Ngày 14 - 7 - 1789, tấn công pháo đài - nhà ngục Ba-xti ; tháng 8 - 1789, thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền ; tháng 9-1791, thông qua Hiến pháp...
- Giai đoạn II (bước đầu của nền cộng hòa) : Tháng 9 - 1972, thành lập nền cộng hòa ; ngày 21 - 1 - 1793, xử tử vua Lu-i XVI; ngày 2 - 6 - 1793. nhân dân nổi dậy khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh.
- Giai đoạn m (chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh) : dựa vào SGK, trình bày những biện pháp tích cực của phái này nhằm cứu nước Pháp thoát khỏi sự đe dọa của "thù trong, giặc ngoài", đưa cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao.

Câu 4 (SGK lớp 8 trang 17)

Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Hướng dẫn giải

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế từng thống trị nước Pháp trong nhiều thế kỉ, hoàn thành các nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản : lật đổ chính quyền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. những cản trở đối với công thương nghiệp bị xoá bỏ, thị trường dân tộc thống nhất được hình thành. Giai cấp tư sản lãnh đạo cách mạng, song quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết định trong quá trình phát triển, đưa cách mạng đến thành công.
Do ảnh hưởng của cách mạng và do hậu quả khách quan của những cuộc chiến tranh thôn tính các nước châu Âu, chế độ phong kiến đã bị lung lay ở khắp châu Âu. Cách mạng tư sản Pháp đã mở ra thời đại mới - thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến thời bấy giờ.

Câu 2 (SGK lớp 8 trang 17)

Vai trò của nhân dân trong Cách mạng tư sản Pháp được thể hiện ở những điểm nào?

Hướng dẫn giải

Quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết định trong quá trình phát triển và kết quả của cách mạng, là động lực chủ yếu từng bước đưa cách mạng đại tới đỉnh cao. Điều này được thể hiện qua 3 sự kiện tiêu biểu'của ba giai đoạn :
- Ngày 14 — 7 - 1789, quần chúng lao động Pa-ri đã phá ngục Ba-xti. mở đầu cho cuộc cách mạng.
- Ngày 10 — 8 — 1792, quần chúng nhân dân đứng lên khởi nghĩa lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, xóa bỏ chế độ phong kiến, thiết lập nền cộng hòa, đưa cách mạng phát triển lên một bước cao hơn.
- Ngày 2 - 6 - 1793, trước tình trạng Tổ quốc lâm nguy, quần chúng nhân dân lại khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh, đưa phái Gia-cô-banh lên cầm quyền. Cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao.

Câu 1 (SGK lớp 8 trang 17)

Lập niên biểu những sự kiện chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thể kỉ XVIII.

Hướng dẫn giải

‐ Ngày 5‐5‐1789, hội nghị ba đẳng cấp được vua triệu tập bàn về tăng thuế.

‐ Ngày 17‐6‐1789, đại biểu Đẳng cấp thứ 3 họp Hội đồng dân tộc ﴾Quốc hội lập hiến﴿, tiến hành đấu tranh vũ trang

. ‐ Ngày 14‐7‐1789, quần chúng vũ trang phá ngục Ba‐xti, mở đầu cho thắng lợi của cách mạng.

‐ Cuối tháng 8‐1789, thành lập chế độ quân chủ lập hiến do giai cấp đại tư sản nắm chính quyền.

‐ Ngày 10‐8‐1792, lật đổ phái lập hiến và chế độ phong kiến. ‐

Ngày 21‐9‐1792, thành lập nền Cộng hoà do giai cấp tư sản công thương ﴾hay còn gọi là phái Gi‐rông‐đanh﴿ nắm chính quyền.

‐ Ngày 2‐6‐1793, khởi nghĩa lật đổ phái Gi‐rông‐đanh, phái Gia‐cô‐banh lên nắm chính quyền.

‐ Ngày 27‐7‐1794, tư sản phản cách mạng đảo chính. Chấm dứt chuyên chính Gia‐cô‐ banh.

Có thể bạn quan tâm