Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 2 (SGK lớp 10 trang 158)

Lập niên biểu diễn biến cách mạng qua các giai đoạn. Tại sao nói: Thời kì chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp?

Hướng dẫn giải

Lập niên biểu diễn biến cách mạng qua các giai đoạn : dựa vào mục II, phần Kiến thức cơ bản, lập niên biểu theo mẫu sau

Giai đoạn

Thời gian

Sự kiện

Ý nghĩa

1. Thời kì cầm quyền của phái đại tư sản tài chính

2. Thời kì cầm quyền của tư sản công thương

3. Nền chuyên chính Giacôbanh

- Thời kì chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao cách mạng vì :

+ Dưới thời kì chuyên chính Giacôbanh, chính quyền cách mạng đã ban hành nhiều chính sách tiến bộ như : đạo luật ngày 3 tháng 6, quyết định chia ruộng đất của bọn di cư thành nhiều mảnh nhỏ và bán theo phương thức trà dần trong 10 năm, tạo điều kiện cho dân nghèo có thể mua được đất; sắc lệnh ngày 10 tháng 6 cho phép chia đều đất công cho nông dân ; đạo luật ngày 17 tháng 7 quy định thủ tiêu hoàn toàn các quyền phong kiến, nông dân được giải phóng. Các đạo luật về ruộng đất là biện pháp cách mạng nhất trong lịch sử các cuộc cách mạng tư sản. Nó đã phá huỷ tận gốc chế độ phong kiến dưới góc độ kinh tế, biến giai cấp nông dân phụ thuộc phong kiến trước kia thành những người tiểu tư hữu tự do, giải phóng họ khỏi ách nô lệ kéo dài hàng thế kỉ.

+ Tháng 6-1793, chính quyền Giacôbanh đã thông qua Hiến pháp mới, tuyên bố chế độ cộng hoà, ban bố quyền dân chủ rộng rãi và mọi sự bất bình đẳng về đắng cấp bị xoá bỏ. Ngày 23-8-1793, Quốc hội đã thông qua sắc lệnh "tổng động viên toàn quốc" để huy động sức mạnh của nhân dân cả nước chống "thù trong, giặc ngoài", ban hành luật giá tối đa về lương thực, thực phẩm để chống nạn đầu cơ tích trữ, đồng thời ban hành luật về mức lương tối da của công nhân. Nhờ những chính sách tích cực đó, 42 vạn người đã tình nguyện tham gia đội quân cách mạng. Phái Giacôbanh đã dập tắt được các cuộc nổi loạn và giành nhiều thắng lợi trên chiến trường, đuổi quân xâm lược ra khỏi biên giới. Cách mạng Pháp dưới thời kì Giacôbanh đã đạt đến đỉnh cao.


Câu 1 (SGK lớp 10 trang 158)

Cách mạng tư sản Pháp nổ ra trong hoàn cảnh nào?

Hướng dẫn giải

- Cách mạng tư sản Pháp nổ ra trong hoàn cảnh nào ?

Trả lời:

- Thế kỉ XVIII, lương thực khan hiếm, giá cả tăng cao.

-> Chính phủ đứng trước nguy cơ sụp đổ.

- Vua Lu-i XVI vay tiền và tăng thuế nhà nước

- Các đại biểu, tầng lớp lao động nổi dậy chống quý tộc và tăng lữ.

- Đưa ra yêu cầu đòi hỏi cải cách.

- Vua Lu-i XVI đưa quân đội giải tán Quốc hội

- 14-7-1789. quần chúng nhân dân tấn công ngục Ba-xti

=> Cách mạng Pháp bùng nổ.

Câu 3 (SGK lớp 10 trang 158)

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Hướng dẫn giải

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế từng thống trị nước Pháp trong nhiều thế kỉ, hoàn thành các nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản : lật đổ chính quyền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. những cản trở đối với công thương nghiệp bị xoá bỏ, thị trường dân tộc thống nhất được hình thành. Giai cấp tư sản lãnh đạo cách mạng, song quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết định trong quá trình phát triển, đưa cách mạng đến thành công.
Do ảnh hưởng của cách mạng và do hậu quả khách quan của những cuộc chiến tranh thôn tính các nước châu Âu, chế độ phong kiến đã bị lung lay ở khắp châu Âu. Cách mạng tư sản Pháp đã mở ra thời đại mới - thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến thời bấy giờ.

Có thể bạn quan tâm