Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 42. Luyện tập chương IV

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 1 (SGK trang 133)

Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau : C3H8 ; C3H6 ; C3H4.

Hướng dẫn giải

C3H8 có 1 công thức: CH3 – CH2 – CH3

C3H6 có 2 công thức: propilen CH2 = CH – CH3

Bài 2 (SGK trang 133)

Có hai bình đựng hai chất khí là CH4, C2H4. Chỉ dùng dung dịch brom có thể phân biệt được hai chất khí trên không ? Nêu cách tiến hành.


Hướng dẫn giải

Cho 2 khí vào bình có cùng thể tích, sau đó cho cùng một thể tích dung dịch brom có cùng nồng độ vào 2 bình và lắc dều lên . bình không làm thay đổi màu dung dịch brom là CH4 Bình làm nhạt màu dung dịch brom là C2H4Bài 3 (SGK trang 133)

Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1 M. Vậy X là hiđrocacbon nào trong số các chất sau ?

A. CH4 ;            

B. C2H2;               

C. C2H4 ;              

D. C6H6.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng: C. C2H4

nBr = 0,1 x 0,1 = 0,01 mol

nBr = nx . Vậy hidrocacbon đó là C2H4Bài 4 (SGK trang 133)

Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1 M. Vậy X là hiđrocacbon nào trong số các chất sau ?

A. CH4 ;           

B. C2H2;               

C. C2H4 ;              

D. C6H6.

Hướng dẫn giải

nBr = 0,1 x 0,1 = 0,01 mol
nBr = n x Vậy hiđrocacbon đó là C2H4

Có thể bạn quan tâm