Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 25: Con cá

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Giải câu 1,2 trang 28 VBT Tự nhiên và Xã hội 1

Câu 1: Nối ô chữ với từng bộ phận của con cá cho phù hợp.

Gợi ý: Em quan sát con cá và chỉ ra các bộ phận của nó. Bộ phận nào cá dùng để đớp mồi, bộ phận nào giúp nó bơi.

Câu 2: 

Hoạt động vẽ: Vẽ con cá

Gợi ý: Em hãy vẽ lại con cá em từng được nhìn thấy. Hoặc quan sát bức tranh để vẽ lại.

Hướng dẫn giải

Câu 1:

Câu 2: 

Có thể bạn quan tâm