Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 21 : Ôn tập chương IV

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài tập 1 trang 73 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Nguyên tắc để tuyển lựa, bổ dụng quan lại thời Lý - Trần là

A. phải xuất thân từ tầng lớp quý tộc.

B. phải có bằng cấp.

C. phải có học vấn.

D. phải vượt qua các kì thi.

2. Thể chế nhà nước thời Lý - Trần là

A. quân chủ quý tộc.

B. quân chủ quan liêu chuyên chế

C. quân chủ lập hiến.

 D. dân chủ chủ nô.

3. Thể chế của nhà nước thời Lê sơ là

A.cộng hoà.

B. quân chủ lập hiến.

C quân chủ quý tộc.

D. quân chủ quan liêu chuyên chế.

4. Bộ luật được ban hành thời Lê sơ là

A. Luật Hồng Đức.                               B. Hình thư.

c. Hình luật.                                         D. Luật Gia Long.

5. Bộ luật được ban hành thời Lý là

A. Hình luật                                        B. Hình thư.

c. Luật Gia Long.                                 D. Luật Hồng Đức.

6.  Bộ luật được ban hành thời Trần là

A. Hình thư. 

B. Hình luật,

C. Luật Hồng Đức.                               

D. Luật Gia Long.

7. Thời Lý - Trần, tôn giáo chiếm địa vị   thống trị trên lĩnh vực tư tưởng là

A. Phật giáo.                                             B. Nho giáo.

C. Thiên Chúa giáo.                                  D. Hồi giáo.

8. Thời Lê sơ, chiếm địa vị thống trị trên lĩnh vực tư tưởng là

A. Nho giáo.                                            

B.Thiên Chúa giáo,

c. Phật giáo.      

D. Hồi giáo.

Hướng dẫn giải

Bài tập 2 trang 74 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Điền tiếp vào bảng dưới đây về tình hình văn hoá, giáo dục, khoa học - nghệ thuật thời Lê sơ.

Hướng dẫn giải

Bài tập 3 trang 75 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Em hãy điền các thông tin dưới đây vào sơ đồ bộ máy chính quyền thời vua Lê Thái Tổ: Vua, Bộ, Đạo, Phủ, huyện, châu xã

Hướng dẫn giải

Bài tập 4 trang 75 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Chứng minh : Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn bộ máy nhà nước thời Lý - Trần.

-Ở Trung Ương:

- Ở địa phương :

Hướng dẫn giải

- Ở trung ương : đứng đầu là vua, giúp vua là 6 bộ trực tiếp chịu trách nhiệm trước vua. Các bộ quản lí, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của nhà nước. Các cơ quan giúp việc được thiết lập đầy đủ, nhiệm vụ rõ ràng.

-  Ở địa phương : các đơn vị hành chính được phân chia thống nhất... Đào tạo, tuyển dụng quan lại chủ yếu bằng thi cử.

Bài tập 5 trang 76 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Sự khác nhau giữa thời nhà nước thời Lê dơ và nhà nước thời Lý - Trần?

Hướng dẫn giải

Sự khác nhau giữa nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý - Trần :

-  Thời Lê sơ, quyền hành tập trung vào tay vua cao hơn.

- Bãi bỏ các chức quan cao nhất.

-  Ớ địa phương : các đạo thừa tuyên đều có ba ti cai quản.

-  Đặc điểm của nhà nước thời Lý - Trần là nhà nước quân chủ quý tộc, còn nhà nước thời Lê sơ là nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế.

 

Bài tập 6 trang 76 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Về luật pháp, giữa nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý - Trần có điểm gì giống và khác nhau ?

Hướng dẫn giải

Về luật pháp, giữa nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý - Trần :

-        Giống nhau : cùng bảo vệ quyển lợi của nhà vua, triều đình, giai cấp thống trị, khuyến khích sản xuất phát triển, bảo vệ quyền tư hữu tài sản.

-        Khác nhau : pháp luật thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn, đặc biệt là còn có một số điều luật bảo vệ quyền lợi cho nhân dân và phụ nữ.

Bài tập 7 trang 76 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Xã hội thời Lê sơ và thời Lý - Trần có những giai cấp, tầng lớp nào ? Điểm khác nhau cơ bản là gì ?

- Các giai cấp, tầng lófp trong xã hội:

- Điểm khác nhau cơ bản

+ Thời Lý - Trần

+ Thời Lê - Sơ

Hướng dẫn giải

- Các giai cấp, tầng lớp :

+ Giai cấp thống trị bao gồm : quý tộc, địa chủ.

+ Giai cấp bị trị bao gồm : nộng dân, nô tì.

-   Khác nhau :

+ Thời Lý - Trần : tầng lớp quý tộc, vương hầu rất đông đảo, nắm mọi quyền lực ; nông dân, nô tì chiếm số đông trong xã hội.

+ Thời Lê sơ : tầng lớp nô tì giảm và được giải phóng vào cuối thời Lê sơ, tầng lớp địa chủ tư hữu phát triển

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm