Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 44. Bài luyện tập 8

KIẾN THỨC CẦN NẮM 

1. Dung môi, chất tan 

Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch. Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi. 

Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.

2. Độ tan của một chất trong nước

a. Định nghĩa .

Độ tan ( kí hiệu là S) của một trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định. 

b. Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan 

- Độ tan của chất rắn trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ, trong nhiều trường hợp, khi nhiệt độ tăng thì độ tan cũng tăng theo. Số ít trường hợp, nhiệt độ tăng độ tan lại giảm. 

- Độ  tan của chất khí trong nước phụ thuộc vào nhiệt dộ và áp suất. Độ tan của chất  khí trong nước sẽ tăng, nếu ta giảm nhiệt độ và tăng áp suất

3. Công thức tính nồng độ của dung dịch

Công thức tính nồng độ phần trăm

              \(C\%=\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}.100\%\)

Công thức tính nồng độ mol

              \(C_M=\dfrac{n_{ct}}{V_{dd}}\)

4 .Cách pha chế một dung dịch 

Để pha chế một dung dịch , ta thực hiện các bước sau : 

B1 : Tính các đại lượng cần dùng.

B2 : Pha chế dung dịch theo các đại lượng đã xác định .

 

Bài tập

Có thể bạn quan tâmCó thể bạn quan tâm