Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

1. - Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử

- Công thức phân tử là công thức biểu thị số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử

- Công thức cấu tạo biểu diễn thứ tự và cách thức liên kết của các nguyên tử trong phân tử.

2. - Tính được phân tử khối của chất hữu cơ dựa vào tỉ khối hơi.

- Xác định được công thức phân tử khi biết các số liệu thực nghiệm.

- Phân biệt hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon theo thành phần phân tử.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm