Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 có đáp án

b11e18a725febb2a87d62473e4505f55
Gửi bởi: Chí Thiện 17 tháng 10 2018 lúc 4:17:20 | Được cập nhật: hôm kia lúc 0:32:14 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 823 | Lượt Download: 20 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Bài 1: hình thành tr th gi sau chi tranh th gi th hai (1945 -1949)ự ứCâu 1. ngh Ianta có tham gia các cộ ướ A. Anh- Pháp- Mĩ.B. Anh- Mĩ- Liên Xô.C. Anh- Pháp- c.ứD. Mĩ- Liên Xô- Trung Qu c.ốCâu ngh Ianta di ra ngàyộ ừA. 14 12-02-1945ếB. 02 14-02-1945ếC. 02 12-4-1945ếD. 12 22-4-1945ếCâu ngh Ianta cộ ượ ướA. nh.ẠB. Pháp.C. Th Sĩ.ụD. Liên Xô.Câu Nguyên th tham gia ngh Ianta mủ ồA. Rud ven, Clêmăngxô, cxin.ơ ớB. Aixenhao, Xtalin, Clêmăngxô.C. Aixenhao, Xtalin, cxin.ớD. cxin, Rud ven, Xtalin.ớ ơCâu Theo th thu ngh Ianta vùng Đông Âu thu nh ng cỏ ưở ướA. MĩB. AnhC. PhápD. Liên XôCâu trong nh ng dung quan tr ng ngh Ianta làộ ịA. đàm phán, ký các hi các phát xít tr n.ế ướ ướ ậB. các th ng tr th thu vi chia thành Đông và Tây c.ướ ướ ứC. th thu vi đóng quân các nh và phân chia ph vi nh ng châu Âu và châu Á.ỏ ướ ưở ởD. Các phát xít c, Italia kí văn ki hàng phe ng minh vô đi ki n.ướ ệCâu trong nh ng cam nào sau đây là trong nh ng đi ki Liên Xô tham gia vi chi tranhộ ếch ng Nh tố ậA. Toàn quy chi đóng c.ề ướ ứB. Khôi ph quy Nga do cu chi tranh Nga Nh 1904.ụ ướ ậC. Vùng Đông Âu thu ph vi nh ng Liên Xô.ộ ưở ủD. Mĩ và các ng minh ph ký cam không công Liên Xô.ướ ấCâu Vì sao tr Ianta là tr hai cậ ượ ựA. Phân chia th gi thành hai th ng các ch xã khác nhau.ế ướ ộB. Phân chia thành hai khu phát tri kinh xã khác nhauự ộC. ra nh ng vùng nh ng hai ng qu Xô Mĩ các khu trên th gi i.ạ ưở ườ ớD. hình thành các qu gia nhau gi các khu c.ố ựCâu Đông và Đông Béclin sau chi tranh thu ph vi nh ng qu gia nào?ứ ưở ốA. MĩB. Liên XôC. AnhD. PhápCâu 10 vĩ tuy 38 phía Nam bán Tri Tiên sau chi tranh do ng nào chi đóngừ ượ ếA. Quân Liên Xô.ộB. Quân Trung Qu c.ộ ốC. Liên quân Anh Mĩ.D. Liên quân Anh- PhápCâu 11 ngh Ian ta có nh ng nh th nào tình hình quóc sau chi tranhộ ưở ếA. làm sinh nh ng mâu thu các qu c.ả ướ ốB. đánh hình thành tr th gi sau chi tranh.ấ ếC. tr thành khuân kh tr th gi i, ng thi pở ướ ượ trong nh ng năm 1945-1947ữD. đánh xác vai trò th ng tr th gi ch nghĩa qu Mĩấ ốCâu 12 đi tr th gi hình thành trong nh ng năm sau chi tranh th gi thặ ượ ứhaiA. là tr th gi thi trên các th ng tr áp quy th ng tr các iộ ượ ướ ướ ạtr n.ậB. là tr th gi hoàn toàn do ch nghĩa thao túng.ộ ảC. là tr th gi có phân tuy tri gi hai phe: xã ch nghĩa và ch nghĩa.ộ ủD. là tr th gi thi trên các th ng tr cùng nhau tác th ng tr bóc các cộ ượ ướ ướb tr và các dân thu a.ạ ịCâu 13 th thu ngh Ianta nh th nàoấ ướ ượ ếA. ph ch nh tình tr ng hai nhà hai ch chính tr và con ng phát tri khác nhau.ướ ướ ườ ểB. ph ch nh chi đóng lâu dài quân ng minh.ướ 87C. ph tr thành qu gia th ng nh t, hòa bình.ướ ấD. tr thành qu gia th ng nh dân ch và trung.ướ ậCâu 14 Th ng nh nào sau đây gi các ký hi nh Ianta là ti duy trì hòa bình anố ướ ềninh th gi sau chi tranh? ếA. tiêu di ch nghĩa phát xít và Nh nhanh chóng thúc chi tranh.ệ ếB. th thu vi đóng quân các phát xít và phân chia ph vi nh ng châu Âu, châu Á.ỏ ướ ưở ởC. thành ch Liên qu duy trì hòa bình và an ninh th gi i.ậ ớD. th hi nh ng cam Liên Xô tham gia chi tranh ch ng Nh t.ự ậCâu 15 ). ngh Pôtxđam có nghĩa gì vi hình thành tr th gi sau chi tranhộ ếA. góp ph hoàn thi n, sung cho nh ng th thu ngh Iantaầ ịB. ra pháp lý th hi phân chia th gi i.ạ ớC. là căn các th hi vi xây ng ph vi nh ng và ph vi chi đóngứ ướ ưở ếD. là phân chia ph vi nh ng gi Liên Xô và Mĩ.ơ ưở ữCâu 16 ). Vi phân chia sau chi tranh gây nên qu gìệ ướ ảA. nên phát tri nh kinh ng hòa Liên Bang c.ạ ứB. làm phân chia thành hai qu gia hai ch xã khác nhau.ướ ộC. là các Tây Âu bi ng hòa Liên Bang thành ng xung kích công Liên Xôơ ướ ượ ấD. làm chia th ng nh dân gi các ng minh Liên Xôẽ ướ ủCâu 17 Thành viên sáng ch Liên qu mậ ồA. 35 c.ướB. 48 c.ướC. 50 c.ướD. 55 c.ướCâu 18 Hi ch ng Liên Qu thông qua ngh nàoế ươ ượ ịA. ngh Iantaộ ịB. ngh Xanphranxcôộ ịC. ngh Pôxđamộ ịD. ngh Pariộ ịCâu 19 quan nào Liên qu có tham gia di các thành viên năm nơ ầA. Ban th ký.ưB. ng an.ộ ảC. ng qu thác.ộ ảD. ng.ạ ồCâu 20 Vi Nam gia nh Liên qu vàoệ ốA. tháng 9/1973B. tháng 9/1976C. tháng 9/1977D. tháng 9/1975Câu 21 Hi nay, ng an Liên qu có bao nhiêu thành viênệ ướA. 15 c.ướB. 05 c.ướC. 20 c.ướD. 10 c.ướCâu 22 quan nào Liên qu gi vai trò tr ng trong vi duy trì hòa bình và an ninh th gi iơ ớA. ngạ ồB. ng anộ ảC. Ban th kýưD. ng kinh và xã i.ộ ộCâu 23 Vi Nam là thành viên th bao nhiêu Liên qu cệ ốA. thành viên 139B. thành viên 149C. thành viên 159D. thành viên 16Câu 24 Hi ch ng Liên qu chính th có hi vào th gian nàoế ươ ờA. 24-11-1946B. 24-11-1945C. 24-10-1945D. 24-11-1945Câu 25 quan hành chính Liên qu làơ ốA. ng an.ộ ảB. ng.ạ ồC. Ban th ký.ưD. ng qu thác.ộ ảCâu 26 Vi Vi Nam là viên không th ng tr ng an Liên qu có nghĩa ườ ốA. Vi Nam hòa nh ng ng qu .ạ ếB. nâng cao th qu Vi Nam trên tr ng th gi i.ị ườ ớC. nâng cao hi qu tác kinh chính tr Vi Nam các c.ệ ướ 87D. góp ph thúc vi nhanh chóng ký các hi nh th ng ta.ầ ươ ướCâu 27 ng thành viên ch Liên qu ngày càng đông nói lên đi gìố ượ ềA. Liên qu là ch có vai trò to trong vi thúc kinh .ợ ếB. Liên qu ngày càng tr thành ch đáng tin có trí cao trên tr ng qu .ợ ườ ếC. .Liên qu là ch đóng góp to trong vi gi quy các tranh ch qu .ợ ếD. Liên qu góp ph quan tr ng trong thúc phát tri kinh n, văn hóa.ợ ếCâu 28 Nh ng nguyên ho ng ch Liên qu có nghĩa nh th nào?ữ ếA. là pháp lý ch Liên qu duy trì ho ng.ơ ộB. là bu Liên qu th hi các ho ng.ơ ộC. là pháp lý cho và nh ng ho ng ch này.ơ ứD. là lý lu cho Liên qu xây ng nh ng ng kinh chính tr .ơ ườ ịCâu 29 Vai trò nh Liên qu hi nay là:ớ ệA. thúc quan tác kinh văn hóa gi các qu gia, khu c.ẩ ựB. là trung gian gi quy các tranh ch trên lĩnh kinh .ả ếC. góp ph gìn gi hòa bình an ninh và các mang tính qu .ầ ếD. là trung tâm gi quy nh ng mâu thu vê dân c, trên th gi i.ả ớCâu 30 ). Hi nay, Vi Nam vân ng nguyên nào Liên qu tranh chệ ủquy bi o?ề ảA. bình ng ch quy gi các qu gia và quy quy các dân c.ẳ ộB. không can thi vào công vi kỳ nào.ệ ướC. gi quy các tranh ch qu ng bi pháp hòa bình.ả ệD. tôn tr ng toàn lãnh th và chính tr các c.ọ ướBÀI 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC ĐÔNG ÂU 1945-1991)ƯỚ LIÊN BANG NGA (1991- 2000)Câu 1. sao năm 1946- 1950 Liên Xô ph ti hành công cu khôi ph kinh ?ạ ếA. Mu xây ng kinh nh nh tranh Mĩ.ố ớB. Liên Xô mu xây ng ch cho ch nghĩa xã i.ố ộC. Mu Liên Xô tr thành ng qu công nghi ng th gi i.ố ườ ớD. Liên Xô ph ch nh ng th ng nh trong Chi tranh th gi th hai.ả Câu 2. Th ng mà Liên Xô trong giai đo n( 1946- 1950) là ượ ạA. ch thành công bom nguyên .ế ửB. phóng thành công tinh nhân o.ệ ạC. thành Liên bang ng hòa xã ch nghĩa xô vi t.ậ ếD. hoàn thành tr th ho ch năm khôi ph kinh .ướ Câu 3. Thành mà Liên Xô năm 1949 làự ượA. phóng thành công tàu vũ trụB. tr thành ng qu công nghi th hai th gi i.ở ườ ớC. ch thành công bom nguyên .ế ửD. phóng thành công tinh nhân o.ệ Câu 4. Xác nh khó khăn nh Liên Xô sau khi chi tranh th gi th hai thúc?ị ếA. 32.000 xí nghi tàn phá. ịB. 7000 làng bi tiêu y.ơ ủC. 27 tri ng ch t.ơ ườ ếD. 1710 thành ph nát.ơ Câu 5. Thu ch Liên Xô sau chi tranh làậ ếA. nh ng thành tr chi tranh.ữ ượ ướ ếB. lãnh th n, giàu tài nguyên.ổ ớC. do nh ng cách ng th gi i.ả ưở ớD. tính vi ch nghĩa xã i.ư Câu 6. Thành quan tr ng nh mà Liên Xô sau chi tranh làự ượ ếA. ch thành công bom nguyên .ế ửB. phóng thành công tinh nhân o. ạC. tr thành ng qu công nghi ng th hai th gi i.ở ườ ớD. tiên phóng thành công tàu vũ tr có ng lái.ướ ườ Câu 7. Đi khác nhau đích trong vi ng năng ng nguyên Liên Xô so Mĩ là?ể ươ ớA. kh ng ch các khác.ố ướB. duy trì hòa bình th gi i.ề ớC. ng lãnh th .ở ổD. ng phong trào cách ng th gi i.ủ Câu 8. Liên Xô chú tr ng vào ngành kinh nào phát tri sau chi tranhọ ướ ếA. phát tri công nghi nh 87B. phát tri công- nông- th ng nghi p.ể ươ ệC. phát tri công nghi ng.ể ặD. phát tri công nghi truy th ng.ể Câu 9. Năm 1961 là năm di ra ki gì th hi vi chinh ph vũ tr Liên Xôễ ủA. phóng thành công tinh nhân o. ạB. tiên phóng thành công tàu vũ tr có ng lái.ướ ườC. ng lên trăng.ư ườ ặD. ng lên Sao a.ư ườ Câu 10. Nguyên nhân nh làm cho ch nghĩa xã Liên Xô và Đông Âu đơ ổA. Ch ch sai m.ậ ầB. ch ng phá các th thù ch.ự ịC. Xây ng mô hình ch nghĩa xã ch phù p.ự ợD. Không phát tri khoa kĩ thu hi i.ắ ướ Câu 11. Ai là ng tiên bay vào vũ trườ ụA. Gha- li- lê.B. Cô- pec-nic.C. Gagarin.D. Amstrong. Câu 12. Hi nay kinh Nga ng hàng th trên th gi iệ ớA. ng th 10 th gi i.ứ ớB. ng th 11 th gi i. ớC. ng th 12 th gi i.ứ ớD. ng th 13th gi i.ứ Câu 13. Hi nay trên th gi các xã ch nghĩa còn làệ ướ ạA. Lào, Tri Tiên, Trung Qu c, Cam pu chia.ề ốB. Vi Nam, Tri Tiên, Trung Qu c, Cu Ba.ệ ốC. Cu Ba, Cam pu chia, Lào, Trung Qu c.ốD. Trung Qu c, Tri Tiên, Cu ba, Lào.ố Câu 14. Bài kinh nghi mà ng ta rút ra kh ng ho ng ch nghĩa xã Liên Xô làọ ủA. th hi ng trung p.ự ườ ậB. th hi đa nguyên đa ng.ự ảC. gi ng vai trò lãnh ng.ữ ảD. nh phát tri kinh .ẩ Câu 15. Ph Tuân bay vào vũ tr vào nămạ ụA. 1977.B. 1978.C. 1979.D. 1980. Câu 16: Ai là ng Vi Nam tiên bay vào vũ tr ?ườ ụA. Ph Tuân.ạB. Nguy Tuân.ễC. Nguy Thành Trung.ễD. Nguy Vi Xuân.ễ Câu 17. trong nh ng nguyên nhân ch nghĩa xã Liên Xô làộ ởA. kh ng ho ng kinh .ự ếB. ch ng phá các th thù ch trong và ngoài c.ự ướC. nh ng cu kh ng ho ng .ả ưở ỏD. th hi chính sách đa nguyên, đa ng.ự Câu 18. ng th ng tiên Liên Xô là?ổ ủA. Gooc ba ch p.ốB. EnXin.C. Putin.D. Medve dev. Câu 19. Nét trong ng ngo Liên bang Nga 1991- 2000 là ng ph ng Tây vàổ ườ ươA. quy li Mĩ.ố ớB. khôi ph và phát tri quan các châu Á.ụ ướC. nh tác Mĩ.ẩ ớD. phát tri quan các Mĩ la tinh.ể ướ Câu 20: ch nghĩa xã liên Xô và Đông Âu hi làự ượ ểA. ch nghĩa xã khoa không th th hi trong hi th c.ủ ượ 87B. ch nghĩa xã đã th i.ủ ờC. đó là khách quan.ộ ếD. đó ch là mô hình ch nghĩa xã ch đúng n.ỉ Câu 21. I. Gagarin làA. ng tiên chân lên trăng.ườ ặB. nhà du hành vũ tr tiên bay vòng quanh Trái t.ụ ấC. ng tiên thám hi sao a.ườ ỏD. ng đã ch thành công tinh nhân o.ườ Câu 22. Liên Xô ch thành công bom nguyên vào nămế ửA. 1947.B. 1948.C. 1949.D. 1950. Câu 23. Vi Liên Xô ch thành công bom nguyên có nghĩa gìệ ửA. Kh ng nh vai trò to Liên Xô trong phong trào cách ng th gi i.ẳ ớB. Th gi vào th chi tranh nhân.ế ướ ạC. Phá th quy vũ khí nguyên Mĩ.ỡ ủD. Liên Xô tr thành tiên vũ khí nhân.ở ướ Câu 24. li nào đây có nghĩa nh trong quá trình xây ng CNXH Liên Xô năm 1950 ướ ầnh ng năm 70ữA. xu 115,9 tri năm 1970.ả ượ ấB. ng ng công nghi tăng 73% so tr chi tranh.ổ ượ ướ ếC. tăng tr ng kinh 9,6% năm 1951đ 1975.ứ ưở ếD. xu công nghi chi kho ng 20% ng ng công nghi toàn th gi iả ượ Câu 25.Chính sách ngo Liên Xô (1945-nh ng năm 70) làố ữA. mu làm các c.ố ướB. quan các n.ặ ướ ớC. ch quan các XHCN.ỉ ướD. hòa bình tích ng phong trào cách ng th gi i.ự Câu 26. Sau khi Liên Xô Liên Bang Nga có vai trò?ụ ổA. Tr thành qu gia Liên Xô.ở ụB. Tr thành qu gia p.ở ậC. Tr thành qu gia quy hành Liên Xô.ở ởD. Tr thành qu gia Liên Bang Xô Vi t.ở Câu 27. Nh ng ngành công nghi nào Liên Xô ng th gi giai đo n(1950 nh ng năm 70)?ữ ữA. Công nghi ph n, máy tính đi .ệ ửB. Công nghi xu tô, dân ng.ệ ụC. Công nghi vũ tr công nghi nhân.ệ ạD. Công nghi ch bi ng th c, th ph m.ệ ươ Câu 28. Qu gia tiên phóng thành công tinh nhân oố ạA. Mĩ.B. Anh.C. Pháp.D. Liên Xô. Câu 29. ng nông ph liên Xô trong nh ng năm 60 tăng bình quân làả ượ ữA. 14%B. 15%C. 16%D. 17% Câu 30.Nhi Liên Xô giai đo (1945-1950) làệ ạA. khôi ph kinh .ụ ếB. phát tri khoa công ngh .ể ệC. phát tri công nghi ng.ể ặD. Xây ng ch cho CNXH.ự Câu 31. Hoàn nh Liên Xô vào công cu khôi ph kinh sau Chi tranh th gi th hai làả ướ ứA. bán nhi vũ khí trong chi tranh.ượ ếB. thu nhi chi phí do và Nh th ng.ượ ườC. chi nhi thu Đông và Đông Âu.ế ượ ắD. ch th ng nh trong Chi tranh th gi th hai. Câu 32. Th gian nhân dân Liên Xô hoàn thành th ng ho ch năm khôi ph kinh (1946 1950) làờ 87A. năm tháng. B. năm tháng.C. năm tháng.D. năm tháng. Câu 33. Th ng to trong công cu xây ng ch nghĩa xã Liên Xô năm 1946 1950 làắ ừA. phóng thành công tinh nhân Trái t.ệ ấB. thành Liên bang ng hòa xã ch nghĩa Xô vi t.ậ ếC. xây ng ch thu ch nghĩa xã i.ự ộD. hoàn thành th ng ho ch năm khôi ph kinh .ắ Câu 34. Liên Xô ch thành công bom nguyên vào nămế ửA. 1989.B. 1946.C. 1949. .D. 1969. Câu 35. trí công nghi Liên Xô năm 1950 nh ng năm 70 th XX ỷA. ng hàng th gi i.ứ ớB. ng hàng th hai th gi iứ ớC. ng hành th ba th gi i.ứ ớD. ng hàng th th gi i.ứ Câu 36. Sau khi CNXH Liên Xô và các Đông Âu tan rã Mĩ mu thi tr th gi trên ướ ựs chi ph aự ủA. Mĩ và NgaB. Mĩ, Anh, PhápC. MĩD. Mĩ, Nga, Trung qu c.ố Câu 37. Th gian Liên Xô ti hành công cu khôi ph kinh sau Chi tranh th gi th hai làờ ứA. năm 1945 năm 1949.ừ ếB. năm 1945 năm 1950.ừ ếC. năm 1946 năm 1949.ừ ếD. năm 1946 năm 1950.ừ Câu 38. Lĩnh đi trong công cu xây ng CNXH Liên Xô năm 1950 nh ng năm 70 ủth XX làế ỷA. công nghi qu phòng.ệ ốB. công nghi hàng tiêu dùng.ệC. công nghi ng, ch máy móc.ệ ạD. công nghi vũ tr công nghi nhân.ệ Câu 39. ng nông ph Liên Xô trong nh ng năm 60 th XX tăng trung bình hàng năm là ượ ỷA. 15%B. 16%C. 17%D. 18% Câu 40. Qu gia tiên phóng thành công tinh nhân làố ạA. Mĩ.B. Pháp. C. Anh.D. Liên Xô. Câu 41. Liên Xô là tiên phóng thành công tinh nhân vào nămướ ạA. 1949.B. 1957.C. 1961.D. 1973. Câu 42. Liên Xô đã phóng con tàu vũ tr nhà du hành vũ tr I. Gagarin bay vòng quanh trái vào nămụ ấA. 1949.B. 1957.C. 1961.D. 1973. Câu 43. Ng tiên trên th gi bay vào vũ tr làườ ụA. I. Gagarin.B. Scott Kelly.C. Mikhail Kornienko. 87D. Sheikh Muszaphar Shukor. Câu 44. tiêu chính sách ngo Liên Xô sau Chi tranh th gi th hai làụ ứA. hòa bình, trung p.ậB. hòa bình, tích ng cách ng th gi iự .C. kiên quy ch ng các chính sách gây chi .ế ỹD. tích ngăn ch vũ khí có nguy di loài ng i.ự ườ Câu 45. công nghi Liên Xô sau Chi tranh th gi th hai ph vào nămề ượ ồA. 1949B. 1947C. 1959D. 1957 Câu 46. Ng Vi Nam tiên bay vào vũ tr làườ ụA. Nguy Trung Thành.ễB. Ph Tuân.ạC. Nguy Tuân.ễD. Nguy Văn Nghĩa.ễCâu 47 Nhà du hành vũ tr Vi Nam Ph Tuân đã th hi thành công chuy bay vào vũ tr trên tàu Liên ụh 37 vào nămợA. 1979.B. 1980.C. 1981.D. 1982. Câu 48. Qu gia tiên châu chinh ph kho ng không vũ tr làố ụA. Nh n.ậ ảB. Trung Qu c.ốC. Vi Nam.ệD. .Ấ Câu 49. Hi pháp Liên bang Nga ban hành, quy nh th ch ng th ng Liên bang vàoế ượ ốA. 12 1990.B. 12 1991.C. 12 1992.D. 12 1993. Câu 50. Tình hình Liên bang Nga năm 200 tr đi làừ ởA. kinh ph và phát tri n, chính tr xã ng nh. ươ ịB. ph ng kh ng .ả ươ ốC. kinh chính tr xã ren. ốD. th hi ch đua vũ trang.ự Câu 51. Ng tiên chân lên trăng làườ ặA. Ph Tuân.ạB. Neil Armstrong.C. I. GagarinD. heikh Muszaphar Shukor. Câu 52. Armstrong là ng tiên chân lên trăng vào nămườ ặA. 1959B. 1969C. 1979D.1989 Câu 53. Hi pháp tháng 12 1993 ban hành, quy nh th ch Nga làế ướA. Th ng Liên bang.ủ ướB. ng th ng Liên bang.ổ ốC. ng bí th ưD. Ch ch c.ủ ướ Câu 54. Công cu khôi ph kinh Liên Xô di ra trong th gianộ ờA. năm 1945 năm 1949.ừ ếB. năm 1945 năm 1950.ừ ếC. năm 1946 năm 1949ừ ếD. năm 1946 năm 1950.ừ Câu 55. Đi khác nhau đích ng năng ng nguyên Liên Xô và Mĩ ượ ủA. ng lãnh th ổB. duy trì hòa bình, an ninh th gi i. 87C. ng phong trào cách ng th gi i.ủ ớD. kh ng ch và chi ph các khác.ố ướ Câu 56. đúng nh chính sách ngo Liên Xô sau Chi tranh th gi th haiấ ứA. hòa bình, trung p. ậB. hòa bình, tích ng cách ng th gi i.ự ớC. tích ngăn ch vũ khí có nguy di loài ng i.ự ườD. kiên quy ch ng các chính sách gây chi Mĩ. Câu 57. V. Pu tin lên làm ng th ng Liên bang Nga nămổ ướ ừA. 2000.B. 2001.C. 2002.D. 2003. Câu 58. Nguyên nhân tr ti đòi Liên xô băt tay khôi ph kinh 1946 1950 là doự ếA. công cu xây ng ch nghĩa xã gián đo năm 1941ộ ừB. ph gánh ch nh ng th ng do chiên tranh gây raả ềC. mu xây ng kinh nh tranh Mĩố ớD. mu Liên Xô tr thành ng qu kinh th gi iố ườ Câu 59. Chuy thăm tiên V. Pu tin Vi Nam di ra vào năm?ế ễA. năm 2000B. năm 2001C. năm 2002D. năm 2003 Câu 60. dung gây nhi tranh cãi nh gi ba ng qu Liên Xô, Anh ngh Ianta (Liên Xô) làộ ườ ịA. Gi quy các qu chi tranh, phân chia chi ph m.ả ẩB. Phân chia khu chi đóng và ph vi nh ng các ng qu th ng tr n,ự ưở ườ ậC. tiêu di ch nghĩa phát xít và ch nghĩa quân phi Nh t.ệ ậD. Thành ch qu Liên Qu duy trì an ninh th gi iậ Bài 3: CÁC ĐÔNG ÁƯỚ Câu 1: Th gian thành ng hoà nhân dân Trung Hoa?ờ ướ ộA. tháng 10/1946B. tháng 10/1947C. tháng 10/1948D. tháng 10/1949 Câu Nh ng nào nh danh là con ng” châu Á?ữ ướ ượ ởA. Hàn Qu c, ng Kong, Đài Loanố ồB. Hàn Qu c, ng Kong, Trung Qu cố ốC. Hàn Qu c, Vi Nam, Đài Loanố ệD. Trung Qu c, ng Kong, Đài Loanố Câu nào có kinh tăng tr ng nhanh và cao nh th gi TKXXIướ ưở ầA. Nh nậ ảB. Trung Qu cốC. ng CôngồD. Đài Loan Câu Nhà hàn dân qu thành năm nào?ướ ượ ậA. tháng 8/1948B. tháng 8/1949C. tháng 8/1950D. tháng 8/ 1951 Câu Cu chi QDĐ- ĐCS Trung Qu khi nào?ộ ầA. trong chi tranh th gi IIế ớB. tr chi tranh th gi IIướ ớC. sau chi tranh th gi IIế ớD. tr và trong chi tranh th gi IIướ 87Câu 7: Cu CM DTDC ND Trung Qu hoàn thành đã ch bao nhiêu năm nô ch?ộ ịA. 50 nămB. 100 nămC. 150 nămD. 200 năm Câu 8: Cu cách KT- XH Trung Qu vào th gian nào?ộ ờA. 12/1978B. 12/1979C. 12/1980D. 12/1981 Câu 9: Ai là ng kh ng cu cách KT- XH Trung Qu c?ườ ướ ốA. Mao Tr ch ĐôngạB. ng Ti Bìnhặ ểC. Thi Kỳư ếD. Giang Thanh Câu 10: tiêu cu cách KT- XH năm 1978 Trung Qu là?ụ ốA. giàu nh, dân ch văn minhạ ủB. do, bình ng, bác áiự ẳC. nâng cao dân tríD. chộ Câu 11: Nhi trung tâm cu cách 1978 là gì?ệ ảA. phát tri kinh tể ếB. phát tri văn hoá xã iể ộC. cách và aả ửD. xây ng qu gia giàu nhự Câu 12: 1978 tr đi trong chính sách ngo mình, Trung Qu bình th ng hoá quan các nào?ừ ườ ướA. Liên Xô, Mông In-đô-nê-xi-aỹ ổB. Liên Xô, Mông Lào, In-đô-nê-xi-a, Vi Namổ ệC. Liên Xô, Mông Vi Nam, Cu baổ ệD. Liên Xô, Anh, Pháp, Cu baỹ Câu 13: Sau 20 năm kinh Trung Qu có bi gì?ổ ổA. ti nhanh chóngế ộB. ti không đáng kế ểC. không có ti bế ộD. kinh đi xu ngế Câu 14: năm 2000 thu nh theo khu kinh Trung Qu :ừ ừA. công nghi và ch vệ ụB. công nghi và nông nghi pệ ệC. nông nghi và ch vệ ụD. th công và công nghi pủ Câu 15: Chính sách ngo Trung Qu nh ng năm 80 th XX nay?ố ếA. th hi ng cho cách ng Trung Qu cự ườ ốB. tay ch ng Liên Xôắ ạC. gây chi tranh xâm biên gi phía Vi Namế ượ ệD. ng quan ngh tác các trên th gi iở ướ Câu 16: nghĩa qu ra ng hoà nhân dân Trung Hoa là?ố ướ 87A. thúc 100 năm nô ch và th ng tr qu nhân dân Trung Hoa.ế ớB. báo hi thúc ách th ng tr nô ch phong ki n.ệ ảC. tăng ng ng CNXH và nh PTGPDT.ườ ượ ủD. nhân dân Trung Qu vào nguyên do và xây ng CNXH.ư Câu 17: ký hi nh Bàn Môn Đi (7/1953) ch ng :ễ ỏA. ng hoà ND Tri Tiên và Hàn Qu đi theo nh ng khác nhauộ ướB. cu chi gi hai mi Tri Tiên thúc.ộ ếC. hai cùng tay xây ng c.ướ ướD. ra quá trình th ng nh trên bán Tri Tiên.ở Câu 18: Thành Trung Qu 1979- 2000 ch ng đi gì?ự ượ ềA. chính tr Trung Qu nâng cao.ị ượB. đúng ng i.ự ườ ớC. quan tác ng.ệ ộD. văn hoá khoa thu phát tri n.ọ Câu 19: Sau chi tranh th gi II Trung Qu đã:ế ốA. ti hoàn thành cách ng DTDC nhân dân.ế ạB. hoàn thành cách ng DTDC nhân dân.ạC. ti lên xây ng CNXH.ướ ựD. ti lên xây ng ch TBCN.ế Câu 20: ng chi quân gi phóng Trung Qu 7/1946 6/1947 là:ườ ượ ếA. chi công tiêu di sinh ch.ế ượ ịB. chi ti công, phòng ng .ế ượ ựC. ti công nh tiêu di sinh ch và xây ng ng.ế ượD. phòng ng tích c, tiêu di sinh ch và xây ng ng.ự ượ Câu 21: Sau khi th đoàn ng Gi Th ch đã ch ra:ị ưở ạA. .ỹB. ng CôngồC. Đài LoanD. Namả Câu 22: ng hoà nhân dân Trung Hoa thành 1949 đánh Trung Qu c:ướ ốA. hoàn thành cu cách ng XHCN.ộ ạB. hoàn thành cu cách ng DTDC nhân dân ti lên TBCN.ộ ếC. chu hoàn thành cu cách ng DTDC nhân dân.ẩ ạD. hoàn thành cu cách ng DTDC nhân dân ti lên xây ng CNXH.ộ Câu 23. Trung Qu là ng th có tàu và ng bay vào vũ tr ?ố ướ ườ ụA. th nh tứ ấB. th haiứC. th baứD. th tứ Câu 24. Ai đã phát ng cu chi Trung Qu c?ộ ốA. ng ng phát ng.ả ộB. Qu dân ng phát ng.ố ộC. qu giúp Qu dân ng.ế ảD. Liên Xô giúp Qu dân ng.ỡ Câu 25. th gian ki ng sau cho đúngố ảTh gianờ ki nự ệ12/1999 ng hoà Trung Hoa ra iướ ờ1/10/1949 Vi Nam- Trung Qu bình th ng hoá quan ngo giaoệ ườ ạ11/1991 13 ng ng Trung Qu cạ ố10/1987 Trung Qu thu Ma Caoố Câu 26: Đi dung ki th gian cho phù p:ề ợTh gianờ ki nự ệ8/19481946- 194912/ 19787/ 1997 10 87