Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giáo án Ngữ văn 12 tuần 14: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

b422523650386d24cc576dc90242b3b8
Gửi bởi: đề thi thử 5 tháng 9 2017 lúc 1:17:03 | Được cập nhật: 3 giờ trước (13:22:30) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 691 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Giáo án Ng văn 12LUY NG PỆ ỢCÁC THAO TÁC LU NẬ ẬI. ĐT :Ứ Ạo ng nh ng ki th c, kĩ năng các thao tác lu n.ắ ậo Bi ng các thao tác lu vi bài văn ngh lu n..ế ậII. TR NG TÂM KI TH C, KĨ NĂNG :Ọ 1. Ki th :ế Yêu và quan tr ng vi ng các thao tác pầ ậlu trong bài văn ngh lu n.ậ ậo Cách ng các thao tác lu trong bài văn ngh lu :ậ ậxu phát yêu và đích ngh lu n.ấ 2. Kĩ năng Nh di đc tính phù và hi qu vi ng pậ ượ ợcác thao tác lu trong văn n.ậ ảo Bi ng các thao tác lu vi bài văn ngh lu vế ềm hi ng, đo lí, hi ng đi ng, tác ph m, tộ ượ ượ ộnh đnh văn dài ít nh 700 ch trong th gian 90 phút ).ậ ờIII. TI TRÌNH :Ế 1. đnh :Ổ KTSS 2. Ki tra bài cũ :ể ki tra bài so n.ể 3. Bài vào bài )ờ HO ĐNG AẠ ỦTH YẦ AT ĐNGỌ ỘC TRÒỦ DUNG ĐTỘ Ạ­ GV nêu các câu iỏh ng HS tìmướ ẫhi bài theo ýể ợtrong SGK ).ụ HS vào SGK,ựbài cũ và câu iỏg GV đợ ểth hi thao tácự I. LUY TRÊN :Ệ Ớ1. Ôn ki th cũ ứ1Giáo án Ng văn 12­ GV chia nhóm choHS th lu 6ả ậnhóm phút iớcâu đnh ngỏ ướnh sau ư Có thao tácấl lu nậ ảth ng trongườ ặvăn ngh lu Đcị ặtr ng ng thaoư ừtác đó ?­ GV đi di nọ ệnhóm trình bày, nh nậxét, sung cho iổ ộdung hoàn ch nh.ỉ­ GV ch iố ộdung ng ng phằ ụvà thuy trình thêmếđ làm rõ đ.ể ề­ GV ng HSướ ẫtr câu trongả ỏSGK, ch nh ngố tìm hi bài.ể HS chia nhómth lu theo yêuả ậc và phânầ ựcông GV. iủ ỗnhóm tìm hi vàểtrình bày thaoộtác ng cách vi tằ ếvào nh kí aổ ủnhóm ). HS đi di nạ ệnhóm trình bày,nh xét, sungậ ổn dung cho hoànộch nh.ỉ HS đc ng li uọ ệbài –ậSGKT147. HS th lu nả ậnhóm theo đn vơ ịbài phút ) HS đi di nạ ệnhóm trong bàntrình bày, nh xét,ậb sung dungổ ộcho hoàn ch nh.ỉ HS chia nhómth lu theo yêuả ậc và phânầ Có thao tác lu nậ ảth ng trong văn ngh lu :ườ ậCh ng minh, gi thích, phân tích,ứ ảso sánh, bác và bình lu n.ỏ ậ* Đc đi ng thaoặ ừtác. HS ôn ki th đãự ứh các năm tr ).ọ ướ2. Trong đo văn trên, tác giạ ảv ng các thao tác pậ ậlu nh bình lu n, ch ng minh,ậ ứ... HS ví minh choự ọt ng thao tác lu nêu ra ).ừ ậ3. Vi bài văn ngh ng :ế ắ* HS vi và trình bày tùy theoế2Giáo án Ng văn 12n dung ki th vộ ềđi ng ngh lu ­ố ượ ậm ki tộ ộv đang đt raấ ặtrong đi ng vàờ ốcách làm ki bài này.ể­ GV chu tẩ ộđo văn tiêu bi uạ ểđc trình bày trênượb ng ph gi thi uả ệđ HS tham kh oể ả Theo em, vi tể ếbài văn ngh lu nị ậbày ki tỏ ộv th ng ph iấ ườ ảqua nh ng nàoữ ướ?( GV yợ ấb dung aướ ủt ng )ừ ướ­ GV HS trình bày,ọnh xét, sung iậ ộdung cho hoàn ch nh.ỉ­ GV nh xét, di nậ ễgi ng và ch iả ộdung ngơ ừb c.ướ công GV.ủ HS tham kh oảđo văn ngh lu nạ ậmà GV đã gi iớthi u.ệ HS nh hi nớ ấđ và vào ýề ợc GV tr iủ ờcâu i.ỏ HS nghe gi ng vàảghi nh dungậ ộbài c.ọ tình hình mà GVọ ớh ng gi quy th và phùướ ểh p.ợ* Có th cho HS tham kh tể ộbài ho đo văn tiêu bi u.ặ ể* :ư vi bài văn ngh lu nế ậbày ki đ,ỏ ềth ng có ườ­ ướ+ Xác đnh ch bài văn ­> iị ộdung th trình bày.ụ ầ+ Xác đnh các th đa raị ưtrong bày phát bi ­> pể ếthành dàn rõ ràng, rành ch vàạh lí.ợ­ :ướ ch và ng tọ ếh các thao tác cho phù iợ ớt ng lu đi ng lu nừ ậđi đc sáng thuy ph c,ể ượ ụh n.ấ ẫ­ ướ+ Di đt thành đo nễ ạvăn hoàn ch nh mang phong cáchỉchính lu n.ậ3Giáo án Ng văn 12­ GV ch vi nố ậd ng ng cácụ ợthao tác lu nậ ậtrong bài văn nghịlu n.ậ­ GV HS đc ngọ ữli bài 1,2 ởSGKT176.­ GV ng HSướ ẫv luy nhà.ề HS ng nghe vàắghi nh dungậ ộmà GV ch i.ố ạ HS ng nghe vàắth hi theo yêuự ệc GV. Liên các đo văn theoế ạdàn thành bài văn ngh lu nộ ậhoàn ch nh.ỉ* Cho HS tham kh ng li uả ệSGK.­ ki văn có ph ngỗ ươth bi đt và hình th thứ ểhi khác nhau.ệTóm ạ+ Vi ng ng cácệ ợthao tác lu trong bài vănậ ậngh lu nh làm tăng cị ứthuy ph c, cho bàiế ẫngh lu n, giúp cho nghị ịlu đc tri khai có hi qu .ậ ượ ả+ xu phát yêu vàầ ầm đích ngh lu ngụ ụk các thao tác lu nế ậtrong bài văn ngh lu cáchị ộh lí.ợII. LUY NHÀ :Ệ ỞGV ng HS nhà làm bàiướ ềt 1, SGKT176 )_ậ2. ng :ủ ố+ Trong bài văn ngh lu n, chúng ta có các thao tác lu nào Nêu đc đi mị ểriêng ng thao tác ?ủ ừ+ nhi thao tác lu trong văn ngh lu có tác ng gì sao ?ế ạ5. dò ặ+ thu bài Đc ng li và ví SGK.ọ ở+ Làm bài luy nhà.ệ ở4Giáo án Ng văn 12+ Chu tr bài “ẩ ướ Qúa trình văn và phong cách văn c”ọ ọ5