Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giáo án lớp 9 bài : Thêm ảnh vào trình chiếu

83afef71b7c1788fd49bba41544532e9
Gửi bởi: trung123 28 tháng 10 2016 lúc 18:09 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 19:25 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 890 | Lượt Download: 6 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": Gio n Tin h?c 9
Bi 11: THM HNH ?NH VO TRANG CHI?U (T1)

1. M?c tiu:
1. Ki?n th?c:
- Gip Hs n?m ??oc nh?ng ki?n th?c c? b?n:
- Vai tr c?a hnh ?nh v cc ??i t??ng khc trn trang chi?u v cch chn cc ??i t??ng ? vo trang chi?u.
- Bi?t ???c m?t s? thao tc c? b?n ?? x? l cc ??i t??ng ???c chn vo trang chi?u nh? thay ??i v? tr v kch th??c c?a hnh ?nh.
2. K? n?ng:
- Chn ???c hnh ?nh v cc ??i t??ng.
- Thay ??i v? tr v kch th??c c?a hnh ?nh.
3. Thi ??:
- Gio d?c thi ?? h?c t?p nghim tc, tch c?c nghin c?u, lm quen v?i ph?n m?m trnh chi?u.
2. Chu?n b?:
1. Gio vin:
- My tnh, m?ng internet.
- Ti li?u, gio n.
2. H?c sinh:
- V? ghi, ti li?u.
III. TI?N TRNH LN L?P:
1. ?n ??nh: Ki?m tra s? s? + v? sinh
2. Ki?m tra bi c?:
3. Bi m?i:
Ho?t ??ngc?a th?y v tr
N?i dung
Ho?t ??ng 1: Hnh ?nh v cc ??i t??ng khc trn trang chi?u.
GV: Cho HS quan st hnh 8.3 SGK.
- Hnh ?nh l d?ng thng tin tr?c quan v gy ?n t??ng cho ng??i xem. hnh ?nh th??ng ?? minh h?a cho n?i dung v?n b?n.
Trong ch??ng trnh so?n th?o v?n b?n, em chn hnh ?nh minh h?a nh? th? no?
HS: Nh? l?i v nu thao tc.
GV: T??ng t?, vi?c chn hnh ?nh vo trang chi?u trong Power Point c thao tc nh? trong hnh 84, SGK (Treo hnh v ??a ra cc b??c chn hnh ?nh).
C?ng nh? ch??ng trnh so?n th?o v?n b?n, ta c th? th?c hi?n chn hnh ?nh b?ng cch d?ng l?nh copy v Paste.
1. Hnh ?nh v cc ??i t??ng khc trn trang chi?u:
C th? chn cc ??i t??ng sau ?y vo trang chi?u:
- Hnh ?nh
- T?p m thanh;
- ?o?n phim;
- B?ng v bi?u ??,...
Cc b??c chn hnh ?nh:
1. Ch?n trang chi?u c?n chn hnh ?nh vo.
2. Ch?n l?nh Insert ?Picture?From File. H?p tho?i Insert Picture xu?t hi?n (h. 84).
3. Ch?n th? m?c l?u t?p hnh ?nh trong Look in.
4. Nhy ch?n t?p ?? ho? c?n thi?t v nhy Insert.
L?u . Ngoi cch trn, ta cn c th? chn hnh ?nh vo trang chi?u b?ng cc l?nh quen thu?c Copy v Paste.
Ho?t ??ng 2: Thay ??i v? tr v kch th??c hnh ?nh
GV: Khi chn hnh ?nh vo v?n b?n, v? tr hnh ?nh n?m ? ?u?
HS: ....Chn vo v? tr con tr? so?n th?o.
GV: Cc hnh ?nh trong ph?n m?m trnh chi?u th??ng ???c chn vo v? tr khng c? ??nh c?a trang chi?u. ?? ???c theo mu?n, ta th??ng ph?i thay ??i v? tr v kch th??c c?a chng.
V?y theo em, mu?n thay ??i v? tr kch th??c cc hnh ?nh ta ph?i lm g?
HS: Th?o lu?n nhm ?? tm cch gi?i quy?t. ??i di?n nhm tr? l?i.
GV: Gi?i thi?u hnh 86, SGK, cho HS phn ?on qua quan st hnh.
Ko th? nt trn nh? n?m ? chi?u ngang ho?c chi?u ??ng th kch th??c c?a c?nh no thay ??i?
Ko th? nt trn nh? n?m ? gc th kch th??c hnh thay ??i nh? th? no?
HS: Tr? l?i.
GV: K?t lu?n

2. Thay ??i v? tr v kch th??c hnh ?nh:
- Mu?n x? l cc hnh ?nh, tr??c h?t ta ph?i ch?n chng.
- Hnh ?nh ???c ch?n c ???ng vi?n bao quanh cng v?i cc nt trn nh? n?m trn ???ng vi?n ?

a) Thay ??i v? tr:
- Ch?n hnh ?nh.
- ??a con tr? chu?t ln trn hnh ?nh v ko th? ?? di chuy?n ??n v? tr khc.
b) Thay ??i kch th??c:
- Ch?n hnh ?nh.
- ??a con tr? chu?t ln trn nt trn nh? n?m gi?a c?nh vi?n c?a hnh ?nh v ko th? ?? t?ng ho?c gi?m kch th??c chi?u ngang (ho?c chi?u ??ng) c?a hnh ?nh.

4.C?ng c?:
- Nu ch l?i c?a vi?c chn hnh ?nh vo trang chi?u?
- Nu cc b??c thay ??i v? tr v thay d?i kch th??c hnh ?nh?
- ??c ph?n ghi nh?.
5. H??ng d?n h?c ? nh:
- V? nh h?c bi v tr? l?i cc cu h?i SGK.
Bi 11: THM HNH ?NH VO TRANG CHI?U (T2)
I. M?C TIU:
1. Ki?n th?c:
- Gip Hs n?m ??oc nh?ng ki?n th?c c? b?n:
- Bi?t ???c m?t s? thao tc c? b?n ?? x? l cc ??i t??ng ???c chn vo trang chi?u nh? thay ??i th? t? xu?t hi?n c?a hnh ?nh.
- Bi?t lm vi?c v?i bi trnh chi?u trong ch? ?? s?p x?p v th?c hi?n cc thao tc sao chp v di chuy?n trang chi?u.
2. K? n?ng:
- Thay ??i ???c th? t? xu?t hi?n c?a hnh ?nh.
- Sao chp v di chuy?n ???c trang chi?u
3. Thi ??:
- Gio d?c thi ?? h?c t?p nghim tc, tch c?c nghin c?u, lm quen v?i ph?n m?m trnh chi?u.
II. CHU?N B?:
1. Gio vin:
- My tnh, m?ng internet.
- Ti li?u, gio n.
2. H?c sinh:
- V? ghi, ti li?u.
III. TI?N TRNH LN L?P:
1. ?n ??nh: Ki?m tra s? s? + v? sinh
2. Ki?m tra bi c?:
? Nu cc b??c ?? chn m?t hnh ?nh vo bi trnh chi?u v th?c hi?n v d? tr?c ti?p trn my tnh.
Hs: Cc b??c chn hnh ?nh:
1. Ch?n trang chi?u c?n chn hnh ?nh vo.
2. Ch?n l?nh Insert ?Picture?From File. H?p tho?i Insert Picture xu?t hi?n (h. 84).
3. Ch?n th? m?c l?u t?p hnh ?nh trong Look in.
4. Nhy ch?n t?p ?? ho? c?n thi?t v nhy Insert.
(K?t h?p thao tc th?c hnh trn my)
* Gi?i thi?u bi m?i: Ti?t tr??c chng ta ? cng nhau tm hi?u v? cch chn m?t hnh ?nh hay m?t ??i t??ng no ? vo bi trnh chi?u v ? bi?t cch thay ??i v? tr. Kch th??c c?a hnh ?nh v?a chn. Bi h?c hm nay chng ta cng nhau ?i tm hi?u thm v? ch?c n?ng thay ??i v? tr v kch th??c hnh ?nh, v cch th?c hi?n sao chp di chuy?n hnh ?nh trn trang chi?u
3. Bi m?i:
Ho?t ??ng c?a th?y v tr
N?i dung
Ho?t ??ng 2: Thay ??i v? tr v kch th??c hnh ?nh
GV: Theo em m?t trang chi?u c th? chn bao nhiu hnh ?nh?
HS: Suy ngh? tr? l?i.
GV: M?t trang chi?u n?u chn nhi?u hnh ?nh c th? th?y x?y ra hi?n t??ng hnh ?nh chn vo sau s? che l?p hon ton ho?c m?t ph?n hnh ?nh khc ? c s?n. K? c? n?i dung trong khung v?n b?n.
GV: ?? ???c nh? hnh 87, SGK, ta ph?i lm nh? th? no?
GV: H??ng d?n h?c sinh thay ??i th? t? xu?t hi?n c?a cc hnh ?nh m khng c?n thay ??i v? tr c?a chng.
Treo hnh 88, SGK v nu thao tc.2. Thay ??i v? tr v kch th??c hnh ?nh:
c) Thay ??i th? t? c?a hnh ?nh
- Ch?n hnh ?nh c?n chuy?n ln l?p trn (ho?c ??a xu?ng l?p d??i).
- Nhy nt ph?i chu?t ln hnh ?nh ?? m? b?ng ch?n t?t.
- Nhy vo Order r?i ch?n Bring to Front ?? chuy?n hnh ?nh ln trn ho?c Send to Back ?? ??a xu?ng d??i.
Ho?t ??ng 3: Sao chp v di chuy?n trang chi?u.
GV: m?t bi trnh chi?u th??ng g?m nhi?u trang chi?u. Khi t?o bi trnh chi?u khng ph?i lc no trang chi?u c?ng ???c thm vo ?ng theo th? t? trnh by. V th? c?n sao chp, di chuy?n trang chi?u. Ta nn sao chp, di chuy?n cc trong chi?u trong ch? ?? s?p x?p.
GV: Gi?i thi?u ch? d? s?p x?p qua hnh 89, SGK.
GV: Yu c?u HS nu l?i cch sao chp, di chuy?n trong so?n th?o v?n b?n, t? ? lin h? sang thao tc t??ng ?ng v?i trang chi?u.


GV: Ngoi ra gi?ng nh? so?n th?o v?n b?n, ta c th? th?c hi?n thao tc ko th? chu?t ?? thay cho cc nt l?nh.

3. Sao chp v di chuy?n trang chi?u:
?? chuy?n sang ch? ?? s?p x?p b?ng cch nhy nt ? gc tri, bn d??i c?a s?.
Trong ch? ?? s?p x?p ta c th? th?c hi?n cc thao tc sau v?i trang chi?u:
Ch?n trang chi?u: Nhy chu?t trn trang chi?u c?n ch?n. N?u mu?n ch?n ??ng th?i nhi?u trang chi?u, c?n nh?n gi? phm Ctrl trong khi nhy chu?t.
Sao chp ton b? trang chi?u: Ch?n trang chi?u c?n sao chp v nhy nt Copy trn thanh cng c?, sau ? nhy chu?t vo v? tr c?n sao chp (gi?a hai trang chi?u, khi ? con tr? c d?ng v?ch ??ng di nh?p nhy) v nhy nt Paste .
Di chuy?n ton b? trang chi?u: T??ng t? nh? thao tc sao chp, nh?ng s? d?ng nt Cut thay cho nt Copy .
4. C?ng c?:
- Nu cc b??c sao chp, di chuy?n trang chi?u trong ch? ?? s?p x?p?
- ??c ph?n ghi nh?.
5. H??ng d?n v? nh:
- V? nh h?c bi v tr? l?i cc cu h?i SGK.
- Bi t?p: T?o bi trnh chi?u g?m n?m trang chi?u v?i ch? ?? gi?i thi?u v? qu h??ng em. Nh?p n?i dung ? chu?n b? vo cc trang chi?u v l?u k?t qu? v?i tn: Que huong em. S? d?ng cc nt l?nh Copy (ho?c Cut)v Paste ?? sao chp (ho?c di chuy?n cc trang chi?u). T?o khung v?n b?n t?i v? tr thch h?p v ?i?n thm n?i dung theo thch.
- Chu?n b? tr??c bi th?c hnh 8: Trnh by thng tin b?ng hnh ?nh.

Bi th?c hnh 8:
TRNH BY THNG TIN B?NG HNH ?NH(T1)
I. M?C TIU:
1. Ki?n th?c:
- Bi?t ???c m?t s? thao tc c? b?n ?? x? l cc ??i t??ng ???c chn vo trang chi?u nh? thay ??i th? t? xu?t hi?n c?a hnh ?nh.
- Bi?t lm vi?c v?i bi trnh chi?u trong ch? ?? s?p x?p v th?c hi?n cc thao tc sao chp v di chuy?n trang chi?u.
2. K? n?ng:
- Thay ??i ???c th? t? xu?t hi?n c?a hnh ?nh.
- Sao chp v di chuy?n ???c trang chi?u
3. Thi ??:
- Gio d?c thi ?? h?c t?p nghim tc, tch c?c nghin c?u, lm quen v?i ph?n m?m trnh chi?u.
II. CHU?N B?:
1. Gio vin:
- My tnh, m?ng internet.
- Ti li?u, gio n.
2. H?c sinh:
- V? ghi, ti li?u.
3. Ti?n trnh bi d?y trn l?p:
a. Ki?m tra bi c?: Th?c hi?n trong qu trnh th?c hnh
b. Bi m?i: 40'
Ho?t ??ng c?a th?y v tr
Ni Dung
Ho?t ??ng 1: H??ng d?n ban ??u:
HS: ?n ??nh v? tr trn cc my.
HS: Ki?m tra tnh tr?ng my tnh c?a mnh => Bo co tnh hnh cho G.

Ho?t ??ng 2: HD th??ng xuyn:
GV nh?n m?nh nh?ng ki?n th?c tr?ng tm ?? h?c sinh v?n d?ng vo bi t?p.


GV: Ph? bi?n n?i dung yu c?u chung trong ti?t th?c hnh .
HS: L?ng nghe v ghi nh?
GV lm m?u cho HS quan st m?t l?n.
HS : Quan st, lm th?.
GV: Thng bo r cng vi?c c?a HS v lm trong 36'
- Quan st h?c sinh lm bi. H?c sinh no lm sai, gio vin nh?c nh? v ??t ra cu h?i gip cc em nh? l?i ki?n th?c v t? ??ng s?a l?i bi.
- Nh?c nh? c? l?p khi c nhi?u em cng sai m?t l?i, u?n n?n sai st.
- Khen ng?i cc em lm t?t, ??ng vien nh?c nh? v tho g? th?c m?c cho h?c sinh y?u.
- Cho h?c sinh pht bi?u cc th?c m?c v gi?i ?p .
- L?u nh?ng l?i m HS th??ng hay m?c ph?i.
- Ti?p t?c ghi nh?n, gip ?? cc h?c sinh y?u ?? cc em lm theo ?ng ti?n trnh c?a l?p.
Ki?m tra bi th?c hnh hon ch?nh c?a HS v nh?c nh? nh?ng l?i sai v khen nh?ng b?n c thao tc t?t
1. Cc ki?n th?c c?n thi?t :
- Kh?i ??ng Microsoft PowerPoint.
- Chn hnh ?nh theo m?u
- Thm trang chi?u m?i v nh?p n?i dung theo m?u.
- Trnh chi?u.

2. N?i dung th?c hnh
Bi 1. Thm hnh ?nh minh ho? vo trang chi?u
1. M? bi trnh chi?u ? ???c ch?nh s?a v l?u v?i tn Ha Noi trong Bi th?c hnh 7. Chn m?t t?p hnh ?nh v? H N?i (c s?n trn my tnh ho?c t?i v? t? Internet) vo trang chi?u th? nh?t (trang tiu ??).
C th? chn ?nh theo hai cch:
Cch 1. Chn ?nh lm n?n cho trang chi?u.
Cch 2. Chn ?nh trn n?n trang chi?u (gi? nguyn mu n?n), nh?ng chuy?n hnh ?nh xu?ng d??i khung v?n b?n.
Thay ??i v? tr, kch th??c v ??nh d?ng mu v?n b?n, n?u c?n, ?? tiu ?? n?i b?t trn hnh ?nh. K?t qu? nh?n ???c c th? t??ng t? nh? hnh 91a d??i ?y:

a)

b)

p d?ng m?u b? tr c d?ng c?t v?n b?n bn ph?i v m?t hnh ?nh ? c?t bn tri cho trang chi?u th? 3 (V? tr ??a l). Chn hnh ?nh b?n ?? H N?i vo c?t bn tri (c th? s? d?ng hnh ?nh tm trn Internet ho?c t?p hnh ?nh c s?n trn my tnh). K?t qu? c th? t??ng t? nh? hnh 91b.
2. Thm cc trang chi?u m?i v?i th? t? n?i dung nh? sau:
Trang 4: Danh th?ng (ch? c tiu ?? trang)
Trang 5: H? Hon Ki?m
- N?m ? trung tm H N?i
- Di?n tch kho?ng 12 ha
- C Thp Ra gi?a h?
Trang 6: H? Ty
- H? l?n nh?t ? H N?i (500 ha)
- T?ng l m?t nhnh c?a sng H?ng v tr? thnh h? khi sng ??i dng
3. p d?ng cc m?u b? tr thch h?p v chn cc hnh ?nh minh ho? vo cc trang chi?u m?i. K?t qu? c th? nh? hnh:

4. Trnh chi?u, ki?m tra k?t qu? nh?n ???c v ch?nh s?a, n?u c?n.
Ho?t ??ng 3: H??ng d?n k?t
GV: Cho h?c sinh ?c k?t l?i cc ki?n th?c ??t ???c thng qua bi th?c hnh ngy hm nay.
GV: Nh?c l?i cc ki?n th?c trong bi m?t l?n n?a v nh?n m?nh nh?ng ki?n th?c cc em hay b? sai st.

4. C?ng c?:
- GV nghi?m thu bi th?c hnh c?a h?c sinh.
- Cho ?i?m HS.
5. H??ng d?n v? nh:
- Qut virus ? ??a.
- Th?c hi?n li bi th?c hnh t?i nh ( N?u c my )
Bi th?c hnh 8:
TRNH BY THNG TIN B?NG HNH ?NH(T2)

I. M?C TIU:
1. Ki?n th?c:
- Bi?t ???c m?t s? thao tc c? b?n ?? x? l cc ??i t??ng ???c chn vo trang chi?u nh? thay ??i th? t? xu?t hi?n c?a hnh ?nh.
- Bi?t lm vi?c v?i bi trnh chi?u trong ch? ?? s?p x?p v th?c hi?n cc thao tc sao chp v di chuy?n trang chi?u.
- Rn luy?n k nng thao tc my.
2. K? n?ng:
- Chn ???c hnh ?nh vo trang chi?u.
3. Thi ??:
- Gio d?c thi ?? h?c t?p nghim tc.
II. CHU?N B?:
1. Gio vin:
- My tnh, my chi?u, m?ng internet.
- Ti li?u, gio n.
2. H?c sinh:
- V? ghi, ti li?u.
III. TI?N TRNH LN L?P:
1. ?n ??nh t? ch?c: Ki?m tra s? s? + v? sinh
2. Ki?m tra bi c?: h?c sinh th?c hnh l?y ?i?m
3. Bi m?i:
Ho?t ??ng c?a th?y v tr
N?i Dung
Ho?t ??ng 1: H??ng d?n ban ??u:
HS: ?n ??nh v? tr trn cc my.
HS: Ki?m tra tnh tr?ng my tnh c?a mnh => Bo co tnh hnh cho G.

Ho?t ??ng 2: HD th??ng xuyn:
GV nh?n m?nh nh?ng ki?n th?c tr?ng tm ?? h?c sinh v?n d?ng vo bi t?p.


GV: Ph? bi?n n?i dung yu c?u chung trong ti?t th?c hnh .
HS: L?ng nghe v ghi nh?
GV lm m?u cho HS quan st m?t l?n.
HS : Quan st, lm th?.
GV: Thng bo r cng vi?c c?a HS v lm trong 36'
- Quan st h?c sinh lm bi. H?c sinh no lm sai, gio vin nh?c nh? v ??t ra cu h?i gip cc em nh? l?i ki?n th?c v t? ??ng s?a l?i bi.
- Nh?c nh? c? l?p khi c nhi?u em cng sai m?t l?i, u?n n?n sai st.
- Khen ng?i cc em lm t?t, ??ng vin nh?c nh? v tho g? th?c m?c cho h?c sinh y?u.
- Cho h?c sinh pht bi?u cc th?c m?c v gi?i ?p .
- L?u nh?ng l?i m HS th??ng hay m?c ph?i.
- Ti?p t?c ghi nh?n, gip ?? cc h?c sinh y?u ?? cc em lm theo ?ng ti?n trnh c?a l?p.
Ki?m tra bi th?c hnh hon ch?nh c?a HS v nh?c nh? nh?ng l?i sai v khen nh?ng b?n c thao tc t?t
3. Cc ki?n th?c c?n thi?t :
- Kh?i ??ng Microsoft PowerPoint.
- Thm trang chi?u m?i v nh?p n?i dung theo m?u.
- Thm hnh ?nh minh h?a thch h?p.
- Thay ??i tr?t t? cc trang chi?u ?? c th? t? h?p l.
- Trnh chi?u.

4. N?i dung th?c hnh
Bi 2. Thm n?i dung v s?p x?p bi trnh chi?u
1. Ti?p t?c v?i bi trnh chi?u Ha Noi (? g?m 6 trang chi?u). Thm cc trang chi?u m?i v?i th? t? v n?i dung nh? sau:
Trang 7: L?ch s?
- N?m 1010, Vua L Thi T? d?i ? t? Hoa L? ??n ??i La v ??i tn thnh Th?ng Long
- N?m 1831 vua Minh M?ng tri?u Nguy?n ??tl?i tn l H N?i
Trang 8: V?n Mi?u
- N?m trn ph? Qu?c T? Gim
- ???c xy d?ng n?m 1070 d??i th?i Vua L Thnh Tng
- ???c xem l tr??ng ??i h?c ??u tin c?a n??c ta (1076)
- C 82 t?m bia ti?n s? ghi l?i tn nh?ng ng??i ?? trong 82 khoa thi t? 1442 ??n 1789
2. Thm cc hnh ?nh thch h?p ?? minh ho? n?i dung cc trang chi?u m?i (c th? s? d?ng cc t?p hnh ?nh c s?n trn my tnh). Thay ??i th? t? n?i dung c?a cc trang chi?u, n?u c?n thi?t.

Hnh
3. Thay ??i tr?t t? c?a cc trang chi?u ?? c th? t? h?p l. K?t qu? nh?n ???c c th? gi?ng nh? hnh 93.
4. Thm cc trang chi?u m?i, v?i n?i dung t? tham kh?o ???c v? H N?i, b? sung cho bi trnh chi?u v l?u k?t qu?.

Ho?t ??ng 3: H??ng d?n k?t thc:
GV: Cho h?c sinh ?c k?t l?i cc ki?n th?c ??t ???c thng qua bi th?c hnh ngy hm nay.
GV: Nh?c l?i cc ki?n th?c trong bi m?t l?n n?a v nh?n m?nh nh?ng ki?n th?c cc em hay b? sai st.

4. C?ng c?:
- GV nghi?m thu bi th?c hnh c?a h?c sinh.
- Cho ?i?m HS.
5. H??ng d?n v? nh:
- Qut virus ? ??a.
- Chu?n b? bi tu?n sau.