Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giáo án bài 3 lịch sử 8

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng 22 tháng 5 2019 lúc 10:16 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 19:31 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 367 | Lượt Download: 0 | File size: 0.017016 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tiết 5. Bài 3:

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI
THẾ GIỚI.
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Hs biết được một số phát minh chủ yếu về kĩ thuật và quá trình công
nghiệp hóa ở Anh từ giữa thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX. Đánh giá đ ược h ệ
quả kinh tế- xã hội của cách mạng công nghiệp.
2. Kĩ năng:
- Biết phân tích để rút ra kết luận, nhận định.
3. Thái độ
- Có thái độ trân trọng những thành quả mà nhân dân lao động đã sáng tạo
ra.
4, Năng lực, phẩm chất
- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng l ực t ư duy sáng t ạo;
năng lực hợp tác; năng lực giao tiếp;...
- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. Chuẩn bị
- GV: Tham khảo tài liệu, máy chiếu
- Lđ: 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ; Hợp chủng quốc Hoa Kì
- HS: Đọc sgk và trả lời các câu hỏi
III. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- PP: Vấn đáp, hoạt động nhóm, giải thích, trực quan...
- KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật thảo luận nhóm...
IV. Tổ chức các hoạt động dạy học
1. Hoạt động khởi động
* Ổn định tổ chức:
* Kiểm tra bài cũ:
- Tại sao nói nền chuyên chính dân chủ Gia-cô- banh là nền chuyên chính
đỉnh cao nhất?
- Nêu ý nghĩa lịch sử của CMTS Pháp?
* Vào bài mới:
- Giới thiệu một vài hình ảnh về khu vực Bắc Mĩ
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động của gv và hs
Nội dung cần đạt
HĐ 1:
I. Cách mạng công nghiệp:
- PP: Vấn đáp, hoạt động nhóm,
giải thích, trực quan...
- KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật
thảo luận nhóm...
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh.
- Nước Anh hoàn thành cách mạng TS,
? Hoàn cảnh lịch sử diễn ra cuộc
giai cấp TS cầm quyền đẩy mạnh sản
cách mạng công nghiệp ở Anh?
xuất TBCN -> cần phát minh, cải tiến
- Thế kỉ XVIII, Anh tiến hành cách mạng
? Cuộc CMCN ở Anh diễn ra vào
trong ngành dệt
thời gian nào? Trong ngành gì đầu
( Dệt là ngành kinh tế chủ yếu)
tiên? Vì sao?
- Cho hs quan sát H 12, 13
? Điều gì xảy ra trong ngành dệt
của nước Anh khi máy kéo sợi

Gien ni được sử dụng rộng rãi?
- 1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế máy
? Hãy kể tên các phát minh tiêu kéo sợi Gieni-> Năng suất sợi tăng lên 8
biểu trong CMCN ở Anh?
lần.
- 1769, Ác- crai - tơ phát minh ra máy
kéo sợi chạy bằng sức nước.
- 1785, Ac-crai-tơ chế tạo máy dệt chạy
bằng sức nước-> Năng suất tăng lên 40
lần.
? Phát minh này có ý nghĩa gì?
- 1784, Giêm oát phát minh ra máy hơi
nước
-> Thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác ra
? Vì sao máy móc được sử dụng đời
nhiều trong giao thông vận tải?
Giao thông vận tải có tàu thủy, tàu hỏa
- Hướng dẫn hs quan sát H 15
chạy bằng hơi nước.
? Miêu tả quang cảnh buổi khánh (- Do nhu cầu vận chuyển nguyên vật
thành đường sắt đầu tiên ở Anh
liệu, hàng hóa, hành khách tăng)
? Kết quả cuộc CMCN ở Anh?
- Gv: Anh là nước đầu tiên tiến
hành CN hóa, từ một nước nông
nghiệp trở thành nước công * Kết quả:
nghiệp phát triển nhất thế giới, là - Sản xuất phát triển nhanh chóng, của
” Công xưởng” của thế giới.
cải dồi dào.
? Qua cuộc CMCN ở Anh, em hiểu - Anh từ một nước nông nghiệp → nước
thế nào là CMCN?
công nghiệp phát triển nhất thế giới.
- Gv giới thiệu nhanh về CMCN ở => CMCN là sự chuyển biến từ sản
Pháp, Đức
xuất nhỏ thủ công → sản xuất lớn
bằng máy móc.
- Quan sát H.17 và H.18, em hãy
nêu những biến đổi ở Anh sau khi 2. Hệ quả của cách mạng công
hoàn thành CMCN?
nghiệp.
? Cuộc cách mạng đã đưa tới hệ
quả gì về kinh tế?
* Về kinh tế:
- Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản:
? CMCN đưa tới hệ quả gì về mặt nâng cao năng xuất lao động, nhiều trung
xã hội?
tâm KT, nhiều thành phố lớn xuất hiện
….
? Đánh giá chung về tác động của * Về xã hội:
cách mạng công nghiệp?
- Xuất hiện hai giai cấp cơ bản: Tư sản

và vô sản mâu thuẫn với nhau-> đáu
tranh giai cấp trong xã hội tư bản.
=> CMCN đã tác động sâu sắc, toàn
diện
đến kinh tế, xã hội của các nước tư
bản phương Tây
3, Hoạt động luyện tập
? Nêu những thành tựu của CMCN ở Anh?
? Hệ quả của CMCN
4. Hoạt động vận dụng.
Lập sơ đồ tư duy cho bài học
5. Hoạt động tìm tòi mở rộng
Tìm tư liệu, tranh ảnh cho
- Học bài và đọc trước phần II và trả lời các câu hỏi trong sgk