Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giáo án lịch sử lớp 8 bài 29 (tiếp)

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng 24 tháng 6 2019 lúc 22:51 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 19:54 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 389 | Lượt Download: 2 | File size: 0.019794 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": TI?T 48 Bi 29: CHNH SCH KHAI THC THU?C ??A C?A TH?C DN PHP V NH?NG CHUY?N BI?N V? KINH T?, X H?I ? VI?T NAM. (Ti?t 2)
I. M?c tiu:
1. Ki?n th?c: Gip hs th?y ???c
- D??i tc ??ng c?a chnh sch khai thc l?n 1, x h?i VN ? c nhi?u chuy?n bi?n.
- S? ra ??i cc giai c?p t?ng l?p m?i: cng nhn, t? s?n dn t?c v t? s?n m?i b?n.
- X h?i VN thay ??i ?nh h??ng ??n mi tr??ng s?ng c?a nhn dn
- Xu h??ng CM m?i - xu h??ng CM dn ch? t? s?n ? xu?t hi?n trong phong tro gi?i phng dn t?c VN.
2. K? n?ng:
- Rn k? n?ng nh?n xt, phn tch, t?ng h?p ?nh gi cc s? ki?n l?ch s?.
- Bi?t s? d?ng nh?ng tranh ?nh l?ch s? ?? minh ho? cho nh?ng s? ki?n ?i?n hnh.
3. Thi ??:
- Gio d?c hs hi?u r thi ?? c?a t?ng giai c?p, t?ng l?p trong CM.
- Trn tr?ng lng yu n??c c?a cc s? phu ??u th? k? XX quan tm v?n ??ng CM VN ?i theo xu h??ng m?i ( xu h??ng CM th? gi?i ?ang ti?n hnh ).
II. Ti li?u - thi?t b?:
- Tranh ?nh l?ch s? v? ??i s?ng c?a cc g/c trong XH, b? m?t nng thn v thnh th?.
- Ti li?u l?ch s?: g/c cng nhn VN, CM c?n ??i VN.
III. Ti?n trnh t? ch?c d?y h?c:
1/ Ki?m tra bi c?:
2/ Gi?i thi?u bi m?i:
D??i tc ??ng c?a qu trnh khai thc thu?c ??a l?n 1 c?a TDP. XHVN c nhi?u bi?n ??i. Bn c?nh nh?ng giai c?p c? khng ng?ng bi?n ??ng l cc giai c?p, t?ng l?p m?i ra ??i, ? l nh?ng giai c?p v t?ng l?p no, n?i dung v tnh ch?t c?a CMVN c nh?ng thay ??i ntn...Cc em cng tm hi?u bi hm nay:
3/ Bi m?i:
Ho?t ??ng c?a th?y v tr
Ki?n th?c c?n ??t


* H?1:
* M?c tiu ki?n th?c c?n ??t: Hs bi?t ???c s? phn ha giai c?p trong x h?i Vi?t Nam sau cu?c khai thc.
- Th?i phong ki?n ? nng thn Vi?t Nam c nh?ng giai c?p no sinh s?ng?
- D??i tc ??ng c?a cu?c khai thc l?n th? nh?t Giai c?p phong ki?n VN bi?n chuy?n th? no?
->D?a vo ?Q ra s?c t??c ?o?t ru?ng ??t nng dn, ngy cng giu c. Do chnh sch cai tr? c?a TDP, giai c?p ny thnh ch? d?a v?ng c?a th?c dn Php, ???c Php tr?ng d?ng, nng ?? v n?m cc ch?c d?ch lng x.
D??i tc ??ng c?a cu?c khai thc l?n th? 1, giai c?p nng dn VN bi?n chuy?n ntn?
->Ng??i nng dn b? ph s?n
- GV h??ng d?n hs quan st knh hnh 99: Nng dn VN trong th?i k Php thu?c: Ng??i nng dn g?y gu?c, ?i kh?, ph?i ko cy thay tru ....
- Cho bi?t thi ?? chnh tr? c?a nng dn th? no?
* H?2:
* M?c tiu ki?n th?c c?n ??t: Hs bi?t ???c s? phn ha giai c?p trong x h?i Vi?t Nam sau cu?c khai thc.
- D??i tc ??ng c?a chnh sch khai thc thu?c ??a l?n th? nh?t, ? th? VN pht tri?n ntn?
?y l 1 hi?n t??ng n?i b?t ko theo nhi?u s? ki?n khc n?y sinh.
- Vi?c ra ??i cc ? th? l k?t qu? t?t y?uc?a qu trnh ??u t? khai thc c?a ch? ngh?a th?c dn.
Cng v?i s? pht tri?n c?a ? th?, 1 s? giai c?p, t?ng l?p m?i ra ??i.
- ? l nh?ng giai c?p, t?ng l?p no?
- T?ng l?p TSVN ra ??i ntn.
- Thi ?? chnh tr? c?a TSVN ntn?
- T?ng l?p TTS thnh th? ra ??i v pht tri?n ntn?
- ??i s?ng c?a t?ng l?p TTS ra sao?
- Cho bi?t thi ?? c?a t?ng l?p TTS?
- T?i sao TTS tr th?c l?i s?n sng tham gia cc cu?c v?n ??ng c?u n??c?
S?ng ? cc trung tm kinh t?, chnh tr?.
Ch?u s? bc l?t, b?c ?i.
- Cng nhn VN lm vi?c ? ?u, t? li?u s?n xu?t c?a h? l g, h? lm ra nh?ng s?n ph?m g?
- ??i s?ng c?a h? ntn?
- GV gi?i thi?u knh hnh 100: Cng nhn VN trong th?i k Php thu?c - cu?c s?ng c?a h? c? c?c khng km g ng??i nng dn VN.
Cho bi?t thi ?? chnh tr? c?a g/c cng nhn VN.
V sao cng nhn VN c tinh th?n CM tri?t ???
* H?3:
* M?c tiu ki?n th?c c?n ??t: Hs bi?t ???c Xu h??ng m?i trong cu?c v?n ??ng gi?i phng dn t?c.
-> X h?i VN ??u th? k? XX c nhi?u bi?n ??i lm cho n?i dung tnh ch?t CM VN c?ng bi?n ??i, 1 xu h??ng CM m?i ? ra ??i ? VN.
- Chng ta bi?t r?ng 1 trong nh?ng nguyn nhn th?t b?i c?a PT C?n V??ng l do nh?ng h?n ch? c?a th?c h?. M?c tiu ??u tranh c?a PT C?n V??ng ( quay tr? l?i ch? ?? phong ki?n ) khng cn ph h?p v?i hon c?nh, c nhi?u ??i thay. Vo ??u TK XX trong cu?c v?n ??ng gi?i phng DT ? VN xu?t hi?n xu h??ng m?i. ? l xu h??ng theo con ???ng DCTS.
V sao xu?t hi?n xu h??ng m?i trong cu?c v?n ??ng gi?i phng dn t?c h?i ??u TK XX.
+ XHVN c s? phn ho su s?c, xu?t hi?n nh?ng giai t?ng m?i, do c ??a v? kinh t?, chnh tr? m?i, nn c cch suy ngh? m?i v? con ???ng gp DT.
+ Do cc t? t??ng dc TS c?a Chu u ???c truy?n b vo VN qua sch bo c?a Trung Qu?c.
+ T?m g??ng t? c??ng c?a Nh?t B?n.
T?i sao cc nh yu n??c VN th?i b?y gi? mu?n noi theo con ???ng c?u n??c c?a Nh?t B?n.
- B?i v Nh?t B?n ti?n theo con ???ng TBCN, h? giu ln, m?nh ln, t?o ra th?c l?c qu?c gia thot kh?i ch th?ng tr? c?a ng??i da tr?ng.
II. NH?NG CHUY?N BI?N C?A X H?I VI?T NAM.
1. Cc vng nng thn.


* Giai c?p ??a ch? phong ki?n.
- T? lu ? ??u hng, lm tay sai cho TDP.

- M?t b? ph?n ??a ch? v?a v nh? c th?c yu n??c.
* Giai c?p nng dn
- S? l??ng ?ng ??o, b? p b?c bc l?t n?ng n? nh?t
- H? s?n sng h??ng ?ng, tham gia cc cu?c ??u tranh ginh ??c l?p dn t?c.

2. ? th? pht tri?n, s? xu?t hi?n cc giai c?p t?ng l?p m?i.
* T?ng l?p T? s?n
C ngu?n g?c t? cc nh th?u khon, ch? x nghi?p, x??ng th? cng, ch? hng bun... b? chnh quy?n TDP km hm, t? b?n Php chn p.
* T?ng l?p Ti?u t? s?n thnh th?.
Bao g?m cc ch? x??ng th? cng, nh?ng ng??i bun bn nh?, vin ch?c c?p th?p v nh?ng ng??i lm ngh? t? do.


* Giai c?p cng nhn.

- Ph?n l?n xu?t thn t? nng dn, lm vi?c ? trong cc ??n ?i?n, h?m m?, nh my, x nghi?p.
- L??ng th?p nn ??i s?ng kh?n kh?.
C tinh th?n CM tri?t ?? s?n sng ??u tranh.

3. Xu h??ng m?i trong cu?c v?n ??ng gi?i phng dn t?c.
- Chnh sch khai thc l?n 1 lm cho kinh t?, XH VN bi?n chuy?n.

- C cch suy ngh? m?i v? con ???ng gi?i phng DT.

- Xu h??ng CMDCTS xu?t hi?n ? VN.
4/ S? k?t bi :
HD h?c sinh l?p b?ng theo sgk.
Giai c?p, t?ng l?p.
Ngh? nghi?p.
Thi ?? ??i v?i ??c l?p dn t?c.
Nng dn
Lm ru?ng
C?m th ?? qu?c, phong ki?n s?n sng ??u tranh.
5/ H??ng d?n v? nh:
- H?c bi c?, lm bi t?p sgk.
- ??c v tm hi?u n?i dung bi m?i