Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải sách giáo khoa Âm nhạc lớp 8

 • Tiết 19: Học hát: Khát vọng mùa xuân
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 14:04:59
 • Tiết 20: Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân; Nhạc lý & Tập đọc nhạc
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 14:06:03
 • Tiết 21: Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân; Ôn tập TĐN số 5 & Âm nhạc...
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 14:06:54
 • Tiết 22: Học hát: Nổi trống lên các bạn ơi
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 14:07:53
 • Tiết 23: Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi & Tập đọc nhạc: TĐN...
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 14:08:43
 • Tiết 26: Học hát: Ngôi nhà chung của chúng ta
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 14:10:04
 • Tiết 27: Ôn tập bài hát: Ngôi nhà chung của chúng ta & Tập đọc nhạc: T...
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 14:11:06
 • Tiết 28: Ôn tập bài hát: Ngôi nhà chung của chúng ta; Ôn tập TĐN số 7...
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 14:11:54
 • Tiết 23: Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi & Tập đọc nhạc: TĐN...
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 14:08:43
 • Tiết 26: Học hát: Ngôi nhà chung của chúng ta
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 14:10:04
 • Tiết 27: Ôn tập bài hát: Ngôi nhà chung của chúng ta & Tập đọc nhạc: T...
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 14:11:06
 • Tiết 28: Ôn tập bài hát: Ngôi nhà chung của chúng ta; Ôn tập TĐN số 7...
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 14:11:54