Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

giáo án tin học 11 mới nhất

d6748e7a35e05fb2225cd6ae9a7bf859
Gửi bởi: Võ Hoàng 15 tháng 6 2018 lúc 22:43:00 | Được cập nhật: hôm qua lúc 14:05:59 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 1042 | Lượt Download: 35 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tu n: 20ầ Ngày so n: 25/12/2016ạTi 39ế 27BÀI VÀ TH HÀNH 5Ậ ỰI.M tiêu:ụ1. Ki th cế ứ Làm quen vi tìm ki m, thay th và bi xâu.ớ ổ2. Kĩ năng: Nh bi các thành ph n.ậ ầ Vi ch ng trình ng xâuế ươ ươ ụ3. Thái ộ Có thái nghiêm túc trong p.ộ ậ Rèn luy tinh thân p, ng tr nhauệ ươ ẫ4. dung tr ng tâm bài cộ ọVi đế chợ ươ ng trình xâu.ề5. nh ng các năng phát tri nị ướ ể*. Năng chung:ự- sinh ph phát tri đả các năng sau trong ti c: năngl c, năng gi quy ,ợ ềnăng sáng o, năng qu lí, năng giao ti p, năng tác, năng ng công ngh thôngự ệtin, năng ng ngôn ng năng tính toán.ự ự* Năng môn c: Năng công ngh thông tin, năng khoa máy tínhự ọ Nhóm năng liên quang ki th c:ự ứ Nhóm năng liên quan ph ng phápự ươ Nhóm năng liên quan trao thông tinự ổ Nhóm năng liên quan cá nhânự ếII.Chu giáo viên và sinhẩ ọ1. Giáo viên:- Đèn chi u, phòng máy, ph n, ngế ả- Các câu phát và gi đáp.ỏ ả2. sinh: ọ Sách giáo khoa, ghi và tìm hi bài tr c.ỡ ướ Chu chẩ ươ ng trình bài nhà.ậ ởVI. Ti trình lên p:ế ớ1. nh pỔ ớ2. Ki tra bài cũ: qua. ỏ3. Bài iớN dungộ Ho ng giáo viênạ Ho ng sinhạ Năng tự ạN dung1: Ch th ch ng trình ươBài 1: Nh vào bànậ ừphím xâu. Ki traểxâu đó có ph là xâuảđ ng hay không. -Yêu sinh gõầ ọch ng trình vào máy vàươch th ch ng trình.ạ ươ-N nghĩa aắ ượ ủt ng câu nh.ừ ệng ng th ếBài xâu có nhi ngậ ứd ng th ví qu líụ ảm kh gmail, yahoo,ậ ủATM, đi tho i,...ệ -Đ bài và nghiênọ ềc bài.ứ ế-Gõ ch ng trình vàoươmáy. Th hi aự ửl và trình bày tỗ ếqu ch ch ngả ươtrình.-Bi công vi cế ượ ệc ng câu nh.ủ ệ- Ví nh ngụ ữch ươ ng trình mà xãh đang ho ng.ộ Năng tự duycá nhân- Năng trao iự ổthông tin- Năng ngự ụcông ngh thôngệtin.1Bài 2: Vi chế ươ ng trìnhnh bàn phím tậ ộxâu và thông báo ramàn hình xu tố ấhi ch cáiệ ữti ng Anh trong Sế(không phân bi chệ ữhoa hay th ng).ờ ng n:ớ ẫ-Khai báo bi xâuế-Nh xâuậ-Dùng bi lể tr mếs xu hi các kí .ố ự- Gi đáp th cả bài.ề-Ki tra chể ươ ngtrình vi nhà.ế ở-Th lu nhóm vàả ậth ng nh tố ấ- Phát nh ng nấ ấđ chề hi bể ổsung vào ch ươ ng trình Năng trao iự ổthông tin- ng ng th tỨ ế- Năng trao iự ổvà ho ng nhómạ ộ- Năng phát nự ấN dung 2: Tìm hi và ch nh ch ng trìnhộ ươVi và ch chế ươ ngtrình trên máy tính Yêu uầ Vi ch ngế ươtrình bài 1, trong đó khôngdùng bi xâu ế-Yêu ho ng nhómầ ộth lu nhanh bài đã làm ởnhà.-G mhóm trình bàyọ ốý ng gi quy bài toánưở ếtrên.-Nh xét ngậ ưởđúng và yêu các nhómầvi ch ng trình trên máyế ươvà ch ch ng trìnhạ ươ -Đ và tìm hi yêuọ ểc bài.ầ ề-Ho ng nhóm 2ạ ộh sinh ng cùngọ ồm máy và raộ ưcách gi quy t.ả ế-M nhóm trìnhộ ốbày ng.ưở-Các nhóm vi tếch ng trình và trìnhươbày qu ch yế ạch ng trình.ươ Năng gi iự ảquy trênế ềmáy tínhVI. CÂU I/BÀI PKI TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG SINHỎ Ọ1. ng ma tr ki tra các nh th cả ứN dung Nh bi tậ Thông hi uể ng th pậ ng caoậ ụXâu iốx ngứ Nh bi đậ cợxâu đói ng qua víứdụ Cách ki tra xâuểđ ngố Có th hình thànhểcách làm khác2. Câu và bài ng dòỏ ặa. Câu và bài pỏ ậCâu 1: MĐ1): Nh bi xâu nào là xâu ng: aaaa, abcdef, ababbabaậ ứCâu 2: (MĐ2) Cho bi cách ki tra xâu ng?ế ứCâu 3: (MĐ3) Cho bi nh ng cách có th ki tra xâu ng?ế ứb. ng và dò:ủ ặ vi ch ng trình hoàn ch nh vào .ề ươ ở và làm các bài trong ph th hành.ọ ự2Tu n: 21ầ Ngày so n: 5/01/2017ạTi 40ếBÀI VÀ TH HÀNH 5Ậ ỰI.M tiêu:ụ1. Ki th cế ứ Hi các khái ni ng chi u.ể ề Hi cách khai báo và truy các ph ngể ả Hi sâu nh ng bài toán tìm ki m, p.ể ế2. Kĩ năng: Nh bi các thành ph và th hi đậ khai báo ng.ợ ả Vi ch ng trình ng ngế ươ ươ ả3. Thái ộ Có thái nghiêm túc trong p.ộ ậ Rèn luy tinh thân p, ng tr nhauệ ươ ẫ4. dung tr ng tâm bài cộ ọVi đế chợ ươ ng trình xâu có ng các hàm.ề ụ5. nh ng các năng phát tri nị ướ ể Nhóm năng liên quang ki th c.ự ứ Nhóm năng liên quan ph ng phápự ươ Nhóm năng liên quan trao thông tinự ổ Nhóm năng liên quan cá nhânự ếII.Chu giáo viên và sinhẩ ọ1. Giáo viên:- Đèn chi u, ph n, ngế ả- Các phi p:ế 2. sinh: ọ Sách giáo khoa, ghi và tìm hi bài tr c.ỡ ướ Chu chẩ ươ ng trình bài nhà.ậ ởIII. Ti trình lên p:ế ớ1. nh pỔ ớ2. Ki tra bài cũ: quaỏ3. Bài iớN dungộ Ho ng giáo viênạ Ho ng sinhạ Năng tự ạN dung 1: Th hi theo các bộ cớBài Nh vào bànậ ừphím xâu. Thay th tộ ấc các kí ‘anh’ả ựb ng kí ‘em’.ằ ngưở :- Tìm trí ‘em’ị ừ- Xóa ‘em’ừ- Chèn ‘Anh’ừ Ho ng theo nhóm 2ộh sinh/ máyọ- Pos()- Delete()-Insert() Năng cá nhân:ựđ hi uọ ể- Năng làm viêcựt thậ ể- nhợ ớN dung 2: Ch chộ ươ ng trình3-S ng phím Ctrlử ợ+F9 -Th hi nh úng iớd li khai báo. ệVí nh xâu: toi va anhụ ậla doi ban thanTr thành Toi va em laởdoi ban than- chử ươ ng trình trìnhểbày ch ươ ng trình t.ẹ ắ-Theo dõi các nhóm ho tạđ ng vi chộ ươ ng trình-Nh xét và sung vàoậ ổm chộ ươ ng trình -Th hi ch chự ươ ngtrình-Nh các thông tin theoậyêu uầ-S chử ươ ng trình-Trình bày qu ho tế ạd ng nhómộ ng công cử ụthông tin- Năng trình bày.ự- Năng làm vi cự ệt thậ ểIV. CÂU I/BÀI KI TRA ÁNH GIÁ NG SINHỰ Ọ1. ng ma tr ki tra các nh th cả ứN dung Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụth pấ ng caoậ ụBài Nh vào bànậ ừphím xâu. Thay th tộ ấc các kí ‘anh’ả ựb ng kí ‘em’.ằ Bài thayậth trong xâuế Cách thay thếvà bi đế ộdài trong xâu Tìm ra cáchkhác2. Câu và bài ng dòỏ ặa. Câu và bài pỏ ậCâu 1: MĐ1): Cho bi trí thay th anh trong xâu: anh em ta?ế ừCâu 2: (MĐ2) Nh hàm cho bi trí và vi câu nh?ắ ệCâu 3: (MĐ3) Cho bi có cách khác gi quy bài toán đế gi hả n?b. ng và dò:ủ ặ làm bài sách giáo khoa.ề ậ Ti sau gi các bài cu ch ng.ế ươ4Tu n: 22ầ Ngày so n: 12/01/2017ạTi 41ếBÀI CH NG IVẬ ƯƠI.M tiêu:ụ1. Ki th cế ứ ng ki th ki li có trúcủ ấ2. Kĩ năng: Rèn luy kĩ năng vi ch ng trình.ệ ươ3. Thái ộ Có thái nghiêm túc trong p.ộ ậ Rèn luy tinh thân p, ng tr nhauệ ươ ẫ4. dung tr ng tâm bài cộ ọBi tính và trình tìm công saiế ậ5. nh ng các năng phát tri nị ướ ể Nhóm năng liên quang ki th c.ự ứ Nhóm năng liên quan ph ng phápự ươ Nhóm năng liên quan trao thông tinự ổ Nhóm năng liên quan cá nhânự ếII.Chu giáo viên và sinhẩ ọ1. Giáo viên:- Đèn chi u, ph n, ngế ả- Các phi p:ế PHT1: vào bài 5/trang 79. tiên sinh 2ọ ộC 1ấ 1. Khai báo ng theo yêu uả ầ2. Tìm công sai A[1] và A[2]ừ3. Chuy thành dòng nh:ể ệTrong khi ph <=n và ph sau-ố ửph trầ c=d thì ti ki tra dãyớ 1....................................................................2....................................................................3................................................................C 2ấ Vi hoàn thi chế ươ ng trình2. sinhọ- Sách, vỡ- Tìm hi trể bài nhà trang 79 sgkớ ởIII. Ti trình lên p:ế ớ1. nh pỔ ớ2. Ki tra bài cũ: Cho bi cách tham chi ph ng? ả3. Bài iớN dungộ Ho ng giáo viênạ Ho ng sinhạ Năng tự ạN dung 1: Bài toán 5/ 79ộBài toán: Vi chế ươ ng trình nh pận(N<=100) và dãy mồn nguyên dố ươ ng có giátr tuy không hị n1000. Hãy cho bi dãy Aếcó ph là sả ốc ng không. Thông báoộk qu ra màn hình.ế -Yêu tìm hi vàầ ểđ ra ng.ư ưở-G sinh cho bi t:ọ ếDãy có ph là pố ấs ng không? Cho bi tố ếcông sai là bao nhiêu?-H ng n:ướ ẫ Tìm công sai. Ki tra các ph tể ửtrong ng có th aả ỏđi ki sau không:ề ệA[i] –A[i-1]=d Phát phi (ho cế -Tìm hi bàiể ề-Dãy đó là ngấ ộv công sai là 2ớ-Nêu ngưở- sinh làm theo yêuọc uầ Năng cá nhân:ựđ hi và nhọ ịhình.- Năng trao iự ổthông tin- Năng ghi nhự ớ- Năng pự ậ5trình chi ho ghi ng).ế -Ch ng trình:ươProgram baitap5;Var N,i,d: Integer; A: Array[1..100] ofinteger;Begin Write(‘Moi nhap sophan tu cho mang’); Readln(N); Write(‘Nhap day gomN so’); For i:= to doReadln(A[i]); D:=A[2]-A[1]; I:=3; While (i<=n) and (A[i]-A[i-1]=d) do inc(i); If i>N then write(‘Dayso tren la cap so cong’) Else write(‘Day ko la 1cap so cong’);ReadlnEND. nhóm- Phát huy năng cựcá nhânN dung 2: Bài toán 6/79ộBài toán: Vi chế ươ ng trình nh pật bàn phím nguyênừ ốd ươ ng N(n<=100) và dãyA nguyênồ ốd ươ ng có giá tr tuy iị ốkhông hớ 1000. Hãyđ ra thông tin:a. lố ng ch và sợ ốl trong dãyẻb. lố ng nguyên tợ ốtrong dãy. -Yêu tìm hi vàầ ểđ ra ng.ư ưở-G sinh cho bi t:ọ ếdùng phép toán nào nh nể ậbi đó là ch hay ?ế ẻ-Cho bi phép toán sế ốd ?ư-Yêu vi ch ng trìnhầ ươcâu a-Nh xét và sung. -Tìm hi bàiể ề- Tìm khi th hi nố ệphép chia cho 2, dế ưlà thì đó là Ng cố ượl là ch n.ạ ẵ- Phép toán: Mod-Vi ch ng trình và 1ế ươh sinh trình bày trênọb ng.ả Năng cá nhân:ựđ hi và nhọ ịhình.- Năng trao iự ổthông tin- Phát huy năng cựcá nhânV. CÂU I/BÀI KI TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG SINHỎ Ọ1. ng ma tr ki tra các nh th cả ứN dung bàiộd yạ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụth pấ ng caoậ ụBài trang 79 ngấ ngấ ộBài trang 79 Nh bi đậ ch n,ợ ẵlẻ Cách nh ng ch n, vàậ ẻs nguyên tố ổ2. Câu và bài ng dòỏ ặa. Câu và bài pỏ ậCâu 1: MĐ1): Cho bi dãy sau đây có ph là ng không?ế ộCâu 2: (MĐ2) Nh cách nh bi cách ng?ắ ộCâu 3: (MĐ3) Cách nh bi ch n, trong chậ ươ ng trình?b. ng và dò:ủ ặ làm bài sách giáo khoa.ề ậ Ti sau tìm hi Ki li trong chế ươ ng trình.6Tu n: 23,24ầ Ngày so n: 20/01/2017ạTi t: 42,43ếCHUYÊN PỀ dung:ộ- dung 1: Ki li p, thao tác pộ ệ- dung 2: Ví làm vi pộ ệI.M tiêu:ụ1. Ki th cế ứ Bi đi ki li p.ế ượ ệ Bi khái ni có trúc và văn n.ế ả Khai báo đúng bi ki p.ế ệ2. Kĩ năng: Th hi thao tác lý p: Gán tên p, /đóng p, c/ghi p.ự ượ ệ Vi ch ng trình ng pế ươ ươ ệ3. Thái ộ Có thái nghiêm túc trong p.ộ ậ Rèn luy tinh thân p, ng tr nhauệ ươ ẫ4. Xác nh dung tr ng tâmị ọHi để ki li và thao tác trên pợ ệ5. nh ng các năng phát tri nị ướ ể Nhóm năng liên quang ki th c.ự ứ Nhóm năng liên quan ph ng phápự ươ Nhóm năng liên quan trao thông tinự ổ Nhóm năng liên quan cá nhânự ếII.Chu giáo viên và sinhẩ ọ1. Giáo viên:- Đèn chi u, ph n, ngế ả- Các phi p:ế ậPHT1. Yêu vi khai báo bi pầ ệNhóm Nhóm Nhóm 32 bi t,gế bi g1,g2ế bi t,g,hế ệPHT2: Vi nh tên pế ệCâu Vi th BAITAP.DAT cho bi f.ế ệ..........................................................................................................Câu Vi th IN.DAT trên th đĩa choế ổbi f.ế ệ..........................................................................................................Câu Vi th NHAP.TXT trên th đĩa Eế ổcho bi f.ế ệ..........................................................................................................2. Chu sinh:ẩ ọSách, và tìm hi trỡ bài nhàớ ở7III. HO NG Y-H CẠ Ọ1. nh pỔ ớ2. Ki tra bài cũể3. Bài iớTi 42ế DUNG 1: KI LI P, THAO TÁC PỘ ỆN DUNGỘ HO NG GIÁO VIÊNẠ HO NG CẠ ỌSINH ngl nự ầđ tạN dung 1.1: Tìm hi đi ki li p. Phân lo ki p.ể ệTh gian: 10 phútờPh ươ ng pháp: áp* Vai trò ki li uủ ệt p:ệ- li ki đữ cợl tr dài lâu và không bữ ịt ngu đi khi dũeắ ấli u.ệ- ng li trên cóợ ệth và ch phể ụthu vào dung lộ ng đĩa.ợ* Phân lo pạ :-Phân lo theo cách tạ ổch li u:ứ ệ+T có trúc ấ+T văn n.ệ Yêu sinh trìnhầ ọbày khái ni có uệ ấtrúc và văn n.ệ ả-Phân lo theo cách truyạc li u:ậ ệ+T truy tu ự+T truy tr ti p.ệ *Giáo viên phát n, nêu và iấ ợm vào bài.ở- Em hãy cho bi li trong các ki uế ểd li tr nay ta ngữ ướ ụđ tr lo nh nào khi th cượ ựhi ch ng trình?ệ ươ- Vì sao em bi đi đó?ế ề- lể tr li lâu dài thữ ngờem đâu? ví ?ở ụ- em có th lở (gõ) bao nhiêus hay có th gõ đố bao nhiêu kí ,..?ợ ự- Yêu sinh tham kh sách giáoầ ảkhoa và cho bi nh ng đi aế ủki li p?ể ệ-Nh xét vi ng các t,ậ ắtham kh sách giáo khoa và trình bày.ả- Yêu sinh nghiên sách giáoầ ứkhoa tìm hi và cho bi có lo iể ạki theo cách ch li u?ể ệ- Di gi i(k lu n): gi cễ ượd li dài lâu, ta ph nó nhữ ớngoài thông qua ki li p. iể ọngôn ng trình có các thao tác:ữ ềkhai báo bi p, p, c/ghi dế ữli u, đóng p.ệ Hai sinh trên bànọ ộh tr và tr nhanh nh ngỗ ữg (nêu ): ề- nh RAM.ộ ớ- li khi đi n.ấ ệ- nh ngoài: ví c:\\,Ở ụE:\\,...- Tham kh sách giáo khoaảtr và ghi bài. +Không thông tin khi tấ ắmáy.+Dung ng li cượ ượl tr n.ư ớ- ng nghe và tích lũy.ắTr i:ả ờ- Có hai lo ki p: cóạ ệc trúc và văn n.ấ ả+ có trúc là lo pệ ệmà các thành ph nóầ ủđ ch theo uượ ấtrúc nh nhấ ị+ văn n: là mà dệ ữli ghi ng cácệ ượ ướ ạkí theo mã ASCII. -Thuth p,ậnh vàớt ngổh pợnh uềngu nồki nếth ãh c.ọ- Ti pếthu ki nếth cứN dung 1.2: Tìm hi các thao tác lý văn ảtrong ngôn ng trình Pascal.ữ ậTh gian: 35 phútờPh ươ ng pháp: ho ng nhóm, cá nhân, áp1. trúc chung aấ ủkhai báo bi p.ế Gi thi trúc chung khaiớ 1. Quan sát trúc và ghi bài.ấ -Ti pếnh nậ8Var : Text;ế ệ- Yêu sinh làmầ ọphi 1ế ậ-Yêu các nhóm nh nầ ậxét- Giáo viên lu nế ậ2. Các thao tác a.G tên p:ắ ệ-Gi thích vì sao gán tênảt và ra th cệ ụAssign(,);ệb. têp:ở-M ghi li u:ở ệRewrite();ế ệ-M li u:ở ệReset();ế ệc. c/ghi văn n:ọ ả-Ghi ra p: Write/writeln( ,);ế vd: b:= ‘Hat ca’; Write(f5, ‘5’, ’, b);-Yêu sinh xác nhầ ịd li ghi vào p.ữ ệ-Đ li p:ọ ệRead/Readln ln( ,);ếd. Đóng p.ệClose();ế báo bi p.ế ệ-Yêu sinh tham kh ví dầ ụvà cho bi đâu là tên bi và đâuế ệlà ki li pể ệ- Yêu sinh làm phi pầ ậ1- Nh xétậGi thi các thao tácớ ệ- ví và lẫ tr th tữ ếđ sinh th để li pợ ệđ lợ tr dài lâu nh có tên p.ữ ệ- Phi và yêu câu làm theoế ậnhóm sinh, hoàn thành trênọb ng ph .ả ụ- Yêu u: ví minh mầ ởt ghi thông tin và đệ ểđ thông tin.ọ- Giáo viên nh xét qu ho tậ ạđ ngộ- Chi làm vi lênế ệb ng, hình 16, trang 86, sách giáoảkhoa. Yêu sinh gi thích ýầ ảnghĩa .ủ ồ- Nh xét gi thíchậ ả- Gi thi trúc chung thớ ủt c/ghi li văn n( nụ ềchi ho ng ph ).ế ụ- Yêu sinh ví minhầ ụh cho thao tác c/ghi văn đọ ngi n.ả- Nh xét ti cậ Var f,g:text;+ Tên bi p: f,g; text là ki uế ểd li pữ ệ- Hoàn thành phi p, treoế ậb ng phả ụ- Các nhóm nh xétậ-L ng ngheắ2. Tìm hi các thao tác p.ể ệAssign(f5, ‘B1.INP’);- Nh và làm theo nhóm cậ ọsinh. nhóm nhanh nh đấ cợnhanh chân lên và nhóm theoyêu giáo viên. Các nhómầnh xét chéo nhau và sung.ậ ổ- Gi thích: Qua sả ta th yồ ấđ các nh nào thìợ ệth hi đự vi c/ ghi iợ ốv pớ ệAssign(f5, ‘B1.OUT’);Reset(f5);-T ví ụWriteln(g, ‘Tong la ’, x1+x2); Ghivào bi hai tham dòngế ốch ‘Tong la và giá tr ngữ ổx1+x2- Readln(f,x1,x2); li tọ ừbi f, giá tr vào hai bi nế ếx1 và x2.-Ví Close(f5); ụ-Đ ra ví ng quát cácư ổb c.ướAssign(f5, ‘B1.OUT’);Reset(f5);Close(f5);- ng nghe và rút kinh nghi mắ thông tin-Làmvi pệ ậthể- Nh nậbi t.ế- Làmvi pệ ậthể- nậd ngụ- Ghinhớ-T duy,sáng oạTi 43ế dung 2: VÍ LÀM VI PỤ ỆN DUNGỘ HO NG GIÁO VIÊNẠ HO NG CẠ ỌSINH ng cực tạ9N dung 2.1:ộ Tìm hi ch ng trình ví 1.ể ươ ụTh gian: 25 phútờPh ươ ng pháp: ho ng nhóm, cá nhân, áp1. Ví 1ụTrang 87 sáchgiáo khoa Yêu sinh tìm hi ví 1ầ ụ- Gi thi dung bài.ớ ề-Cho bi cách tính kho ng cách trong bàiế ảtoán- Yêu sinh vi công th c=>ầ ứchuy qua dòng nh trong trìnhể ậPascal- Chi ch ng trình ví lên ng vàế ươ ảg sinh tìm hi ch ng trình.ợ ươ- Hàm Eof(f) có ch năng gì?ứ- Có th ng trúc For thay choể ấWhile không?ượ- Ch ng trình này th hi công vi cươ ệgì?- Th hi ch ng trình sinhự ươ ọth qu ượ 1. Theo dõi và quan sát bài vàềch ng trình ý.ươ ợ- Tính kh ng cách nếđ (0,0) (x,y)ếD:=sqrt(sqr(x)+sqr(y));- Hàm cho giá tr True conị ếtr nh trí thúcỏ ết p.ệ- Không. Vì không bi sế ốl ng ph p.ượ ệ- Tính và ra màn hìnhưkho ng cách tr th yả ầhi tr ng tr iệ ưở ỗgiáo viên. Phân tíchd ng bàiạtoán- Tích pợtoán –tin- pọ ậnhóm dung 2.2: Tìm hi ch ng trình ví 2.ể ươ ụTh gian: 20 phútờPh ươ ng pháp: ho ng nhóm, cá nhân, áp2. Ví 2ụTrang 87,88 sáchgiáo khoa Gi thi bài ề- Chi tranh mô ph ng các đi nế ệtr hình 17, trang 88, sách giáo khoa.ở- Yêu sinh cho bi công th cầ ứtính đi tr II, III, IV.ệ ồ- Chi ch ng trình ví lên ng.ế ươ ả- ng dùng gi giá tr nào?ả ị- Cho file li vào dòng.ộ ồYêu sinh tính qu .ầ ả- Th hi ch ng trình file dự ươ ữli vào trên sinh chi tệ ếqu .ả Quan sát dung bài, quanộ ềsát tranh mô ph ng cácỏ ốđi tr và các yêu u.ệ ầ- Nh ki th lýớ ậ- Dùng gi đi trể ởt ng ng đi trươ ươ ởtheo cách ghép nh trongố ưs .ơ ồ- Tính qu đi trế ởt ng ng.ươ ươ- Quan sát qu ch ngế ươtrình và so sánh qu .ớ ả- Nh xét tính chính xác vàậ ềth gian th hi ch ngờ ươtrình. Phân tíchd ng bàiạtoán- Tích pợLý –tin- pọ ậnhóm- Trao iổnhómV. CÂU I/BÀI KI TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG SINHỎ Ọ1. ng ma trân ki tra các nh th c. ứN iộdung Nh bi tậ ếMĐ1 Thông hi uểMĐ2 ng th pậ ấMĐ3 ng caoậ ụMĐ4Thao tácv pớ khai báo chobi pế Vi nhế ệg tên Vi chế ươ ng trìnhđ dãy trongọ ốt ra màn hìnhệ Vi chế ươ ng trình dãyọs trong baitap.txt raố ệmàn hình và ghi vào pệKQ.TXT ng dãy ó10