Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề thi HSG môn vật lý lớp 9

560aafb05380aee0023a03e0683d28a8
Gửi bởi: Võ Hoàng 2 tháng 2 2018 lúc 3:07:54 | Được cập nhật: hôm kia lúc 20:56:32 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 544 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Bài 4: đi m)ể đi hai đi tr Rộ ở1 và R2 cùng hi đi thớ ếvà cùng c, dùng đi tr Rộ ướ ở1 thì trong sôi sauướ ấth gian tờ1 30 phút, dùng đi tr Rế ở2 thì trong sôi sauướ ấth gian tờ2 20 phút. Coi đi tr thay không đáng theo nhi tệ ệđ nhi năng ra môi tr ng đi năng cung cho p.ộ ườ ếH sau bao lâu trong sôi dùng hai đi tr trongỏ ướ ởhai tr ng sau:ườ ợa/. Hai đi tr ti p.ệ ếb/. Hai đi tr song song.ệ ắBài 3:(2.5 đi m)ểCó ba đi tr có giá tr nệ ầl làR; 2R; 3R ti iượ ớnhau vào hi đi th khôngệ ếđ i. ng vôn đi tr Rổ ởV )đ đo hi đi th gi hai uể ầR và 2R thì các tr ượ ốU1 40,6V và U2 72,5V .N vôn này vào hai đi ệtr 3R thì vôn ch bao nhiêu?ở VR 2R 3R