Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11 năm 2014 (Chương trình cơ bản)

7673d8966a8b11e475e17b76d87ab371
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 4 tháng 10 2017 lúc 17:57:38 | Được cập nhật: 29 tháng 1 lúc 13:35:51 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 435 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ĐỀ THI NĂM 2014Ề ỲMÔN: ĐA LÝ 11Ị ỚTh gian:…ờCâu 1: đi m) Trình bày đc đi nhiên, tài nguyên thiên nhiên Trung Qu c. Phân tíchặ ốnh ng thu và khó khăn đi ki nhiên đi phát tri kinh Trungữ ếQu cốCâu 2: (3 đi m)ể Phân tích đc đi dân và nh ng chúng kinh Đông Nam Á.ặ ưở ếCâu 3: (3 đi m)ể Cho ng li u: ệXU NH KH VI NAM TH KÌ 1985­ 1992Ấ (Đn Tri USD)ơ ệNăm Xu kh uấ Nh kh uậ ẩ1985 698 18581988 1038 27571990 2404 27521992 2581 2540 bi th hi giá tr xu kh và nh kh Vi Nam th kì 1985­ẽ ờ1992Doc24.vnĐÁP ÁNCâu 1: (4 đi m) Trình bày đc đi nhiên, tài nguyên thiên nhiên Trungể ủQu c. Phân tích nh ng thu và khó khăn đi ki nhiên đi iố ớphát tri kinh Trung Qu cể ố* Đcặ đi nhiên, tài nguyên thiên nhiên Trung Qu (2 đi m)ể Thiên nhiên đa ng mi Đông, Tây khác bi Mi Đông:ề chi kho ng 50% di tích c. Đa hình ph nế ướ là đngồb ng châu th màu Khí nhi gió mùa và ôn đi gió mùa. Khoáng kimằ ảlo màuạ là ch uủ Mi Tây:ề núi cao, nguyên xen đa. Khí ôn đi đa kh cơ ắnghi t. Th ng Hoàng Hà, Tr ng Giang. Tài nguyên: ng, đng khoáng n.ệ ượ ườ Nh ng thu và khó khăn đi ki nhiên đi phát tri kinh tữ ếTrung Qu cố (2 đi m)ể Thu i: đng ng có đt phù sa màu ngu dào và khí uậ ướ ậthu cho nông nghi phát tri n. tài nguyên khoáng phong phú đi ki nậ ệphát tri công nghi khai thác và luy kim. Khó khăn: thiên tai gây khó khăn cho đi ng và xu (đng đt,lũ, t, bãoờ ụcát) Câu 2: (3 đi m) Phân tích đc đi dân và nh ng chúng kinh tể ưở ếĐông Nam Á. Đc đi (2 đi m)ặ ể­ dân đông, gia tăng ng đi nhanh. Dân tr dân cao .ố ươ ố­ Phân không đu.ố ề* nh ng dân kinh (1 đi m)Ả ưở ể­ Ngu lao đng dào, th tr ng tiêu th n, đi ki cho phát tri kinhồ ườ ểt ế­ Ch ng lao đng còn ch xã ch th đnh, gây khó khăn cho oấ ượ ạvi làm và phát tri kinh nhi qu gia trong khu cệ ựCâu 3: (3 đi m)ể đúng, có tên bi đ, chú thích (3 đi m)ẽ Thi tên: 0,5đ thi chú thích: 0,5đ Thi li 0,25đ) ệDoc24.vn