Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 1 (1)

34c04a938a98446b5f4b2c5147c72d26
Gửi bởi: Võ Hoàng 18 tháng 1 2018 lúc 16:16:28 | Được cập nhật: 10 giờ trước (3:42:44) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 521 | Lượt Download: 4 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tr ng Ti Lê Minh Xuânườ ọL p: ộH và tên:……………………..ọ................................................... Th ngay tháng 12 năm 2017ứ Ki tra cu kì Iể Môn: Toán Th gian: 35 phútờ Giám th ịĐi mể phê giám kh oờ Giám kh ảĐ BÀI.ỀI .PH TR NGHI MẦ Khoanh vào ch đt tr qu đúng.ữ ướ ảCâu .Trong dãy đn 10, nh là:ố (1đ) A. B. C. 10 Trong các 3,1,6,9 bé nh là:ố A. B. C. 9Câu 2. Các 1,8,4,6 đc theo th bé đn là:( 1đ)ố ượ A. 8, 6, 4, B. 1, 4, 6, C. 1, 8, 4, Câu 3. qu phép tính: ........( đ)ế A. B. C. 10 Câu 4. là 4+5 1đ)ấ A. B. C. Câu 5. thích là: 10 (1đ) A. B. C. 10 II. PH LU NẦ ẬCâu 6: Tính 1đ) -1 .. .... .. .. .. .. .Câu ?( 1đ)ố 10 Câu Vi thích vào tr ng: (1 đ)ế Hình bên có hình vuông Hình bên có hình tam giác Câu 9: Đi và (+, ­) thích đc phép tính đúng: (1 đ)ề ượ Câu 10 đ)a) Vi phép tính thích p:ế 10= b) Vi phép tính thích p: ĐÁP ÁN MÔN TOÁN Câu .Trong dãy đn 10, nh là:ố (1đ) A. B. C. 10 Trong các 3,1,6,9 bé nh là:ố A. B. C. 9Câu 2. Các 1,8,4,6 đc theo th bé đn là:( 1đi m)ố ượ A. 8, 6, 4, B. 1, 4, 6, C. 1, 8, 4, Câu 3. qu phép tính +0 ........( đi m)ế A. B. C. 10 Câu 4. là 4+5 1đi m)ấ A. B. C. Câu 5. thích là: 10 (1đi m)ể A. 10 B. C. II. PH LU NẦ ẬCâu 6: Tính 1đ) 3A BCA 10 8Câu ?( 1đi m)ố 10 Câu8 Vi thích vào vuông: (1 đi m)ế Hình bên có hình vuông Hình bên có hình tam giác Câu 9: Đi và (+, ­) thích đc phép tính đúng: (1 đi m)ề ượ Câu 10 đi m)ể a) Vi phép tính thích p:ế b) Vi phép tính thích p: ợC TRÚC KI TRA CU KÌ MÔN TOÁN ỌT ng câu: 10; thang đi 10; th gian làm bài: 35 phút; hình th ki tra: ểtr nghi lu n, sinh làm bài tr ti trên ki tra.ắ ểTT CH KI TH C,Ạ ỨKĨ NĂNG 1ứ 2ứ 3ứ 4ứ ngổTN TL TN TL TN TL TN TL1 cố ốcâu 9S ốđi mể 1đ 1đ 4đ 1đ 2đ 9đCâusố 2,3,4, 10 7,9S ốcâu 16 97 5055 86 102 hình ốh cọ ốđi mể 1đ 1đCâusố 8T ng câuổ ố1 10T ng đi mổ ể2đ 4đ 2đ 2đ 10đ