Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra học Âm nhạc 9 - Đề 4

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 27 tháng 12 2019 lúc 14:16 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 1:42 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 328 | Lượt Download: 0 | File size: 0.082944 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": UBND HUY?N TH?Y NGUYN
PHNG GIO D?C V ?OT?O

?? THI CH?N H?C SINH GI?I

MN: M NH?C 9
Th?i gian: 90 pht( Khng k? th?i gian giao ??)

I. Ph?n tr?c nghi?m ( 3 ?i?m )
Cu 1: ( 0.25? ) Em hy cho bi?t bi ht Bng dng m?t ngi tr??ng l sng tc c?a nh?c s? no?
A. Nh?c s? Hong Ln.
B. Nh?c s? Nguy?n ??c Ton.
C. Nh?c s? Tr?nh Cng S?n.
Cu 2: ( 0.25? ) Bi T?N s? 1 - Cy so ???c vi?t ? gi?ng g?
A. Gi?ng ? tr??ng.
B. Gi?ng Mi tr??ng.
C. Gi?ng Son tr??ng.
Cu 3: ( 0.25? ) Bi T?N s? 2 - Ngh? s? v?i cy ?n ???c vi?t ? gi?ng g?
A. Gi?ng Son th?.
B. Gi?ng Mi th? - ha thanh
C. Gi?ng Mi tr??ng.
Cu 4: ( 0.25? ) Em hy cho bi?t tc gi? c?a bi ht " N?i vng tay l?n"?
A. Nh?c s? Nguy?n ??c Ton.
B. Nh?c s? Tr?nh Cng S?n.
C. Nh?c s? Phan Hu?nh ?i?u.
Cu 5: ( 0.25? ) Bi T?N s? 3 - L xanh ???c vi?t ? gi?ng g?
A. Gi?ng Pha tr??ng.
B. Gi?ng Son tr??ng.
C. Gi?ng Mi tr??ng.
Cu 6: ( 0.25? ) Bi ht " M? yu con" l sng tc c?a nh?c s? no?
A. Nh?c s? Nguy?n ??c Ton.
B. Nh?c s? Nguy?n V?n T.
C. Nh?c s? L?u H?u Ph??c.
Cu 7: ( 0.25? ) Em hy cho bi?t bi T?Ns? 4 - Cnh n tu?i th? ???c vi?t ? gi?ng g?
A. Gi?ng R th?.
B. Gi?ng Mi th?.
C. Gi?ng Pha th?.
Cu 8: ( 0.25? ) Bi ht Kht v?ng ma xun do ai sng tc?
A. Nh?c s? M-da.
B. Nh?c s? Trai-c?p-xki.
C. Nh?c s? Bt-t-ve
Cu 9: ( 0.25? ) Em hy cho bi?t bi ht Bi?t ?n V Th? Su l sng tc c?a nh?c s? no?
A. Nh?c s? L?u H?u Ph??c.
B. Nh?c s? Hnh Ph??c Lin.
C. Nh?c s? Nguy?n ??c Ton.
Cu 10: ( 0.25? ) Em hy cho bi?t tc gi? c?a bi ht N?i tr?ng ln cc b?n ?i! l ai?
A. Nh?c s? Ph?m Tuyn.
B. Nh?c s? Phong Nh.
C. Nh?c s? Nguy?n ??c Ton.

Cu 11: ( 0.25? ) Em hy cho bi?t tc gi? bi ht Ngi nh chung c?a chng ta l ai?
A. Nh?c s? Phong Nh.
B. Nh?c s? ?? Nhu?n.
C. Nh?c s? Hnh Ph??c Lin.
Cu 12: ( 0.25? ) Em hy cho bi?t b?n Nh?c Bu?n l sng tc c?a ai?
A. Nh?c s? M-da.
B. Nh?c s? S-panh.
C. Nh?c s? Trai-c?p-xki.
II. Ph?n th?c hnh ( 7 ?i?m )
Cu 1. (2 ?i?m) Nu khi ni?m v? nh?p (C). V? s? ?? ?nh nh?p.
Cu 2. (3 ?i?m) Nu khi ni?m v? gi?ng R th?, vi?t c?u t?o c?a gi?ng R th? t? nhin v gi?ng R th? ho thanh.
Cu 3. (1 ?i?m) Tm cc h?p m sau: ? th?, R th?.
Cu 4: (1 ?i?m) Ht thu?c l?i v giai ?i?u bi " Bng dng m?t ngi tr??ng" k?t h?p m?t vi ??ng tc ph? h?a th? hi?n t?t s?c thi bi?u c?m


--------------------------H?t------------------------------
UBND HUY?N THU? NGUYN
PHNG GIO D?C V ?O T?O


H??NG D?N CH?M THI CH?N HSG
MN: M NHAC 9

I. Ph?n tr?c nghi?m: 3 iem (moi cau chon ung c 0,25 iem)

Cu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
?p n
a
c
b
b
a
b
a
a
c
a
c
b

II. Ph?n t? lu?n: 7 ?i?m
Cu
?p n
?i?m
1
Nh?p l nh?p trong m?i nh?p c 4 phch, gi tr? m?i phch b?ng m?t n?t ?en. Phch th? nh?t m?nh, phch th? hai nh?; phch th? ba m?nh v?a, phch th? t? nh?.
S? ?? ?nh nh?p c?a lo?i nh?p .
2 ?i?m
2
- Gi?ng R th? c m ch? l R, ho bi?u c m?t d?u ging (Si ging)
- C?u t?o c?a gi?ng R th? t? nhin:1c c 1c 1c c 1c 1c
- C?u t?o c?a gi?ng R th? ho thanh:1c c 1c 1c c c 1c

3 ?i?m
3
H?p m ? th?, R th?:H?p m ? th? H?p m R th?

1 ?i?m
4
- Ht ?ng nh?c, ?ng l?i, bi?u c?m t?t
1 ?i?m

--------------------------------H?t-------------------------------------