Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương ôn tập học kì 2 GDCD 7

3819e919a9208d1f18f487cc03c90646
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 24 tháng 5 2022 lúc 12:54:05 | Được cập nhật: 28 tháng 5 lúc 7:24:39 | IP: 113.189.68.193 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 195 | Lượt Download: 0 | File size: 0.136192 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 SINH 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 GDCD 7

CÂU HỎI ÔN TẬP GDCD 7-HỌC KỲ 2

A. NỘI DUNG ÔN TẬP

  1. Xem kó caùc noäi dung ñaõ hoïc töø baøi 12 cho ñeán heát baøi 18 keå caû nhöõng noäi dung trong caùc baûng bieåu trong vôû ghi vaø trong saùch giaùo khoa.

  2. Chuù yù ñeán nhöõng noäi dung sau :

  • Töï laäp baûng keá hoaïch cho baûn thaân.

  • Thaønh ngöõ, ca dao, tuïc ngöõ.

  • Baûo veä di saûn vaên hoùa vaø töï do tín ngöôõng toân giaùo.

  • Sô ñoà phaân caáp boä maùy nhaø nöôùc.

  • Caùc caâu hoûi daïng tình huoáng.

B. CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1. Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch? Nếu sống và làm việc có kế hoạch phải đảm bảo những yêu cầu nào?

- Sống và làm việc có kế hoạch là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hằng ngày, hằng tuần một cách hợp lí để mọi việc được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, có chất lượng.

- Nếu sống và làm việc có kế hoạch phải đảm bảo những yêu cầu:

+ Biết xác định nhiệm vụ: Phải biết làm gì, mục đích là gì, xác định được những công việc cần làm có những công đoạn nào,....

+ Biết cách sắp xếp các công việc: Làm công việc gì trước, công việc gì sau; Phân chia thời gian cho từng việc dựa trên sự tính toán của tất cả các điều kiện, phương tiện và cách thực hiện. Đồng thời phải biết cân đối các công việc với nhau như: học tập, vui chơi giải trí,.....

+ Biết tự giác và quyết tâm thực hiện các công việc đã sắp xếp: Tự giác thực hiện theo bảng kế hoạch đã đề ra và điều chỉnh linh hoạt kế hoạch cho phù hợp với từng hoàn cảnh thực tế cụ thể,...

Câu 2. Hãy nêu các quyền và bổn phận của trẻ em?

a. Quyền của trẻ em

b. Bổn phận của trẻ em

- Quyền được bảo vệ:

+ Trẻ em có quyền được khai sinh, có quốc tịch

+ Được nhà nước và xã hội tôn trọng và bảo vệ: tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự

- Yêu tổ quốc, có ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa;

- Tôn trọng pháp luật, tôn trọng tài sản của người khác;

- Quyền được chăm sóc:

+ Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dạy, bảo vệ sức khỏe, được sống chung với cha mẹ, được hưởng sự chăm sóc của các thành viên khác trong gia đình

+ Trẻ em tàn tật, khuyết tật được nhà nước và xã hội xã hội giúp đỡ trong việc điều trị và phục hồi chức năng

+ Trẻ em không nơi nương tựa được nhà nước , xã hội tổ chức chăm sóc, nuôi dạy

- Yêu quý, kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ, lễ phép với người lớn;

- Chăm chỉ học tập, hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục;

- Quyền được giáo dục

+ Trẻ em có quyền được học tập, được dạy dỗ

+ Trẻ em được vui chơi, giải trí

+ Trẻ em được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao

- Không đánh bạc, uống rượu, hút thuốc và dùng các chất kích thích có hại cho sức khỏe.

Câu 3. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có vai trò gì?

- Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống con người:

Tạo nên cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Tạo cho con người phương tiện sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần.

Câu 4 : Nêu những quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa?

- Nhà nước có chính sách bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.

- Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu di sản văn hoá, chủ sở hữu di sản văn hoá có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.

- Nghiêm cấm các hành vi:

+ Chiếm đoạt, làm sai lệch di sản vãn hoá.

+ Huỷ hoại, hoặc gây nguy cơ huỷ hoại di sản văn hoá.

+ Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh.

+ Mua bán, trao đổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh; đưa trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài.

+ Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá để thực hiện những hành vi trái pháp luật.

Câu 5: Vì sao nói nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân,do dân và vì dân ? Công dân có quyền và trách nhiệm gì với đại biểu mình bầu ra ?

- Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ‘nhà nước của nhân dân,do nhân dân, vì nhân dân ’. Bởi vì, nhà nước ta là thành quả của cách mạng của nhân dân, do nhân dân lập ra và hoạt động vì lợi ích của nhân dân.

- Công dân có quyền và trách nhiệm giám sát, góp ý kiến vào hoạt động của các đại biểu và các cơ quan đại diện do mình bầu ra, đồng thời có nghĩa vụ thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước, bảo vệ các cơ quan nhà nước, giúp đỡ các cán bộ nhà nước thi hành công vụ.

Câu 6: Thế nào là tín ngưỡng, tôn giáo ? Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là gì ? Mê tín dị đoan là như thế nào?

- Tín ngưỡng : là niềm tin của con người vào một cái gì đó thần bí, hư ảo, vô hình như : thần linh, thượng đế, chúa trời.

- Tôn giáo : là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lý thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy. Các tôn giáo cụ thể còn được gọi là đạo. (đạo thiên chúa, đạo tin lành,….)

- Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo: có nghĩa là : công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào ; Người đã theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào đó có quyền thôi không theo nữa, hoặc bỏ để theo tín ngưỡng tôn giáo khác mà không ai được cưỡng bức hoặc cản trở.

- Mê tín dị đoan là: tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên(như tin vào bói toán, chữa bệnh bằng phù phép,…), dẫn đến hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình và cộng đồng về sức khỏe, thời gian, tài sản và có thể cả tính mạng con người. Vì vậy cần đấu tranh chống mê tín, dị đoan.

C. CÂU HỎI TÌNH HUỐNG

Câu 1. Em sẽ làm gì trong các tình huống sau:

- Tình huống 1: Nếu em thấy bạn em vứt rác bừa bãi ở khu di tích.

- Tình huống 2: Có người đến tuyên truyền, phao tin đồn nhảm ở nơi em đang sinh sống.

Hướng dẫn:

- Tình huống 1: Nếu em thấy bạn em vứt rác bừa bãi ở khu di tích em sẽ:

+ Khuyên nhủ bạn không nên vứt rác bừa bãi vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng xấu đến môi trường, cảnh quan, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của người học sinh, ảnh hưởng xấu đến con người, di tích và mất đi hình ảnh đẹp trong lòng khách du lịch khi tham quan di tích.

+ Cùng bạn nhặt rác vừa vứt cho vào đúng nơi qui định.

+ Học sinh có thể nêu thêm các hành động cụ thể khác nhưng ít nhất phải có 02 hành động mới được tính điểm.

- Tình huống 2: Có người đến tuyên truyền, phao tin đồn nhảm ở nơi em đang sinh sống, em sẽ

+ Báo với người lớn ( như ba, mẹ,...) và các bên có liên quan ( như các cô chú bên phường,...) để kịp thời ngăn chặn tin đồn nhảm.

+ Kịp thời phát hiện, ngăn cản bạn bè tham gia vào hoạt động phao tin đồn nhảm.....

+ Học sinh có thể nêu thêm các hành động cụ thể khác nhưng ít nhất phải có 02 hành động mới được tính điểm.

Câu 2. Bạn H là một học sinh lớp 7. Bạn xin bố mẹ được vào chùa để đi tu nhưng bố mẹ bạn kịch liệt phản đối.

a) Theo em trong tình huống này, bố mẹ H có vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không? Vì sao?

b) Theo em bạn H nên làm gì trong trường hợp này?

Hướng dẫn:

- Theo em trong tình huống này, bố mẹ H không có vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo vì H còn là học sinh lớp 7 (là trẻ chưa thành niên) chưa tự quyết định được quyết định của mình.

- Theo em trong tình huống này, nếu H vẫn quyết tâm đi tu thì nên xin phép bố mẹ và nêu ra các lý do chính đáng để mình có được quyết định đi tu như vậy. Bởi nếu không có sự đồng ý của bố mẹ thì không có ngôi chùa nào chấp nhận cho H đi tu cả.

Câu 3. Theo tôn giáo hay không theo tôn giáo là quyền của mỗi người. Em có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao?

Hướng dẫn:

- Em có đồng ý với ý kiến trên vì theo em việc theo tôn giáo hay không theo tôn giáo là quyền của mỗi người và đã được pháp luật qui định trong quyền tự do tín ngưỡng.

Câu 4. Viết một đoạn văn ngắn về một tôn giáo hay tín ngưỡng ở nơi em sinh sống?

Hướng dẫn:

- Từ khi em học lớp 1, Em đã được bà ngoại dẫn đến thăm các ngôi chùa trong vùng.

Cho đến tận bây giờ cứ mỗi lần vào dịp lễ lớn như: rằm tháng giêng, rằm tháng tư, rằm tháng bảy âm lịch, em cũng luôn theo chân ngoại đến thăm các ngôi chùa trong vùng. Đến đây, dù rất đông người nhưng lại không có cảnh tượng chen lấn, xô đẩy, không ồn ào, huyên náo mà tất cả đều nghiêm trang, đứng đắn.... , không có nhiều quần áo sặc sỡ mà chỉ mỗi màu áo màu lam thanh tịnh, đôi lúc lại xuất hiện thêm một hoặc hai chiếc áo màu vàng của các sư ....Không gian tĩnh lặng đôi lúc lại vọng lên những tiếng chuông, tiếng mõ...

Có đến thăm chùa thì mới thấy được sự thanh tịnh, yên lành...., mới thấy được hết sự thương yêu, giúp đỡ và cái tình của con người.

+ Học sinh có thể viết thêm về các tôn giáo khác hay tín ngưỡng khác....

Câu 5. Các di sản văn hóa ở quê em? Em đã đến tham quan những nơi đó chưa? Hãy kể vài nét về những di sản văn hóa ở quê em?

Hướng dẫn:

- Các di sản văn hóa ở quê em:

+ Di sản vật thể: Bảo tàng Chăm-pa; thành Điện Hải; Ngũ Hành Sơn;...

+ Di sản văn hóa phi vật thể: Hát bội (hát tuồng); bánh tráng Túy Loan; nước mắm Nam Ô;...

- Học sinh tự nêu vài di sản đã từng tham quan.

- Học sinh tự nêu vài nét về những di sản đã từng đi.

Câu 6. Hát tuồng (hát bội/hát bộ) là di sản văn hóa vật thể hay phi vật thể? Theo em có cần phải giữ gìn và phát huy loại hình nghệ thuật này hay không? Vì sao? Hướng dẫn:

- Hát tuồng (hát bội/hát bộ) là di sản văn hóa phi vật thể.

- Theo em cần phải giữ gìn và phát huy loại hình nghệ thuật này. Vì theo thời gian các di sản văn hóa phi vật thể rất dễ bị mai mòn và mất mác nên cần được giữ gìn và phát huy

Câu 7. Thành nghe Huy nói Quốc hội và chính phủ là hai cơ quan có vị trí ngang nhau, vì đều là cơ quan nhà nước cao nhất ở trung ương? Thành băn khoăn không biết huy nói có đúng không? Em có thể nói gì để giúp Thành giải tỏa nỗi băn khoăn này? Hướng dẫn:

- Quốc hộicơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, do nhân dân bầu ra và được nhân dân giao cho nhiệm vụ trọng đại nhất của quốc gia.

- Chính phủcơ quan chấp hành của quốc hội, do quốc hội bầu ra , là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.

Như vậy là bạn Huy nói sai.

Câu 8. Em có cho rằng học sinh cần phải tìm hiểu về di sản văn hóa dân tộc không? Vì sao?

Hướng dẫn:

- Học sinh cần phải tìm hiểu về di sản văn hóa dân tộc. Vì : di sản là tài sản vô giá của đất nước, là “bức thông điệp” của cha ông gửi lại cho thế hệ mai sau để nuôi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc. Vì thế trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị di tích, di sản phải được coi là trách nhiệm, nghĩa vụ không phải là của riêng ai.

Câu 9. Gần nhà H có gia đình ông T chuyên buôn bán động vật hoang dã, quí hiếm. Cả bố mẹ H cũng biết. Đã mấy lần H định báo cho cơ quan công an tại địa phương nhưng bố mẹ H không cho với lý do việc đó không phải thuộc trách nhiệm của người dân.

a) Theo em cách suy nghĩ, xử sự của bố mẹ H trong trường hợp này có đúng không? Vì sao?

b) Nếu ở vào trường hợp như thế, em sẽ làm gì?

Hướng dẫn:

a) Theo em cách suy nghĩ, xử sự của bố mẹ H trong trường hợp này là không đúng. Vì động vật hoang dã, quí hiếm đang dần bị tuyệt chủng, việc bảo vệ động vật hoang dã, quí hiếm là trách nhiệm của tất cả mọi người, của toàn xã hội...

b) Nếu ở vào trường hợp như thế, em sẽ làm:

- Phân tích cho bố mẹ hiểu về việc bảo vệ động vật hoang dã, quí hiếm là trách nhiệm của tất cả mọi người, toàn xã hội

- Báo cho cơ quan công an tại địa phương….

- Học sinh tự nêu thêm vài biện pháp khác...

Câu 10. Khi gặp những hành vi phá hoại môi trường và tài nguyên thiên nhiên, em cần phải làm gì để thực hiện trách nhiệm công dân?

Hướng dẫn:

- Khi gặp những hành vi phá hoại môi trường và tài nguyên thiên nhiên:

+ Em sẽ khuyên ngăn những người ấy, giải thích cho họ thấy hành vi của họ là không tốt, đáng lên án.

+ Nếu không được, em báo cáo với chính quyền địa phương, tố cáo hành vi ấy để mọi người học tập, giữ cho môi trường sống luôn trong lành.

- Học sinh tự nêu thêm vài biện pháp khác...

Câu 11. Thương và Huyền dạo chơi trong công viên. Nhai xong kẹo cao su, Huyền tiện tay vứt xuống ngay cạnh lối đi. Thấy vậy, Thương nhắc bạn nhặt lên bỏ vào thùng rác. Huyền bĩu môi cười: “Cậu làm gì mà nghiêm trọng thế, một mẩu kẹo cao su thì có đáng vào đâu. Hơn nữa, đâu chỉ mình tớ làm vậy, cũng có nhiều người vứt rác bừa bãi đó thôi.”

a) Em có nhận xét gì về hành vi và ý kiến của Huyền?

b) Nếu em là Thương, em sẽ nói gì với bạn để bạn hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhặt?

Hướng dẫn:

a) Hành vi và ý kiến của bạn Huyền là sai. Vì:

+ Ý thức bảo vệ môi trường của bạn Huyền quá thấp .

+ Nếu ai cũng có suy nghĩ như bạn thì công viên sẽ ngày càng nhiều rác thải...Lúc đó môi trường đâu còn xanh, sạch, đẹp... nữa.

b) Nếu em là Thương, em sẽ nói với bạn:

+ Hành động của bạn là sai.

+ Bảo vệ môi trường phải xuất phát từ những hành động nhỏ nhặt như: tự bỏ đồ ăn thừa vào thùng rác, không vứt rác bừa bãi,...

- Học sinh tự nêu thêm vài biện pháp khác...

Cơ Sở Bồi Dưỡng Kiến Thức Văn Hóa & LTĐH TRI THỨC VIỆT Trang 6

Bồi dưỡng Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn, LTĐH

Địa chỉ: 103 Phạm Tứ - Khuê Trung - Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng.

ĐT: (0236).3.640.8980962.946.179-0935.405687