Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Chuyên đề Giáo dục công dân lớp 8

 • Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2020-07-08 11:35:08
 • Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2020-07-08 11:35:49
 • Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độ...
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2020-07-08 11:36:44
 • Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản...
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2020-07-08 11:37:46
 • Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi...
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2020-07-08 11:42:42
 • Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2020-07-08 11:44:32
 • Bài 19: Quyền tự do ngôn luận
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2020-07-08 11:45:22
 • Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2020-07-08 11:45:55
 • Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi...
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2020-07-08 11:42:42
 • Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2020-07-08 11:44:32
 • Bài 19: Quyền tự do ngôn luận
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2020-07-08 11:45:22
 • Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2020-07-08 11:45:55