Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 14:18

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính nhẩm:

65 - 5 =                     65 - 60 =                      65 - 65 = 

70 - 30 =                   94 - 3 =                        33 - 30 =

21 - 1 =                     21 - 20 =                      32 - 10 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Thực hiện trừ nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

65 - 5 = 60                     65 - 60 = 5                      65 - 65 = 0

70 - 30 = 40                   94 - 3 = 91                       33 - 30 = 3

21 - 1 = 20                     21 - 20 = 1                      32 - 10 = 22

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 14:18

Các câu hỏi cùng bài học