Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 10:44

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Điền vào chỗ trống l hay n ?

b) Tìm những tiếng có nghĩa để điền vào ô trống :

Hướng dẫn giải

a) 

Năm gian lều cỏ thấp le te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.

                               NGUYỄN KHUYẾN

b)

 

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 10:44

Các câu hỏi cùng bài học