Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 (SGK trang 45)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 1: Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn:

-         Một gen quy định một tính trạng

-         Một gen quy định một enzim/protein

-         Một gen quy định một polipeptit

Hướng dẫn giải

Trả lời. Một gen quy định một chuỗi pôlipeptit chính xác hợp vì một prôtêin có thể gồm nhiều chuỗi pôlipeptit khác nhau cùng quy định. Một tính trạng lại có thể được quy định bởi nhiều loại prôtêin khác nhau.

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học