Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 15:58

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết số dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó:

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

- Đếm xuôi các số, bắt đầu từ 86 rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

- Đọc các số vừa viết.

Cách giải:

Các số em vừa điền đọc là: 

87: Tám mươi bảy

88: Tám mươi tám

90: Chín mươi

91: Chín mươi mốt

92: Chín mươi hai

93: Chín mươi ba

94: Chín mươi tư

96: Chín mươi sáu

97: Chín mươi bảy

98: Chín mươi tám

99: Chín mươi chín

100: Một trăm

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 15:58

Các câu hỏi cùng bài học