Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 25 tháng 4 2019 lúc 10:11

Lý thuyết

Câu hỏi

Đọc lời các nhân vật trong tranh dưới đây.

Hướng dẫn giải

- Cho tớ mượn truyện với !

- Xin lỗi. Tớ chưa đọc xong.

- Thế thì tớ mượn sau vậy.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 10:11

Các câu hỏi cùng bài học