Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Big 4 lớp 6 tập 2

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Thành Đạt 29 tháng 10 2020 lúc 13:57:04 | Được cập nhật: 10 giờ trước (0:24:39) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 2158 | Lượt Download: 342 | File size: 6.872064 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

i

Lời nói đầu
Bộ sách Big 4 - Bộ đề Tự kiểm tra 4 kỹ năng NGHE - NÓI -ĐỌC –
VIẾTđược biên soạn nhằm giúp các em học sinh trung học cơ sở được củng cố và
phát triển toàn diện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh.
Đội ngũ tác giả của Megabook đã biên soạn bộ 8 cuốn sách từ lớp 6 đến lớp 9
theo chuẩn khung chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo thích hợp với các
em học sinh muốn trau dồi tổng hợp kiến thức tiếng Anh. Nội dung của bộ sách gồm
hệ thống bài tập luyện 4 kỹ năng cơ bản giúp các em ôn tập kiến thức trên lớp và bài
tập mở rộng nâng cao để các em rèn luyện và làm quen với các kì kiểm tra đánh giá.
Bộ sách Big 4 - Bộ đề Tự kiểm tra 4 kỹ năng NGHE - NÓI -ĐỌC –
VIẾTđược đánh giá là nguồn tư liệu hữu ích cho giáo viên, phụ huynh và các em
học sinh bên cạnh bộ sách giáo khoa cơ bản. Một điểm đặc biệt của bộ sách đó là
tính hiện đại và sự tiện dụng khi các em không cần sử dụng CD để có được bài nghe.
Bộ sách được tích hợp mã QR và mã code giúp các em dễ dàng có được file nghe
chỉ với một chiếc smartphone.
Các em học sinh sẽ cảm thấy tự tin với khả năng ngôn ngữ của mình khi ôn
luyện tiếng Anh bởi các bài tập về 4 kỹ năng được liên kết với nhau theo logic bài
học. Bộ sách là sự đầu tư kỹ lưỡng của đội ngũ tác giả và biên tập của Megabook
nhằm nâng cao 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết làm tăng thêm sự tự tin của các em
học sinh với khả năng tiếng Anh của bản thân.

Unit

1

MY NEW SCHOOL

A. PHONETICS
I Find the word which has a different sound in the underlined part.
1. A.activity

B. compass

C. thank

D. have

2. A.come

B. someone

C. brother

D. volleyball

3. A.lunch

B. computer

C. calculator

D. uniform

4. A.funny

B. lunch

C. sun

D. computer

5. A.school

B. teaching

C. chess

D. chalk

II Put the words which the underlined part in the box into two groups.
rose
come

month
brother

money
homework

/əʊ/

photo
judo

post
lunch

/ʌ/

B. VOCABULARY AND GRAMMAR
III Write the names of these school things and these subjects.

1……………………

2……………………

3……………………

4……………………

5……………………

6……………………

7……………………

8……………………

9……………………

10……………………

IVPut one of these words in each blank. Make changes to the verbs if necessary.
play

do

have

plays

does

has

1. We often ………………. hide - and - seek at break time.
2. Binh ………………. judo everyday, so he is healthy.
3. My father ………………. breakfast at 6.30.
4. Nam often ………………. football with his friend after finishing class.
5. My sister and I ………………. our homework in the evening.
6. I ………………. English and Maths today.
7. Thao usually ………………. the guitar in her free time.
8. Does Mrs Lam ………………. lunch with her friends?
9. They are healthy. They ……………….. morning exercises in the morning.
10. My father often ………………. the gardening at weekend.
V What are the things? Write the words in the space.
1. It’s a long seat for two or more students to sit in the class

....................

2. They are of different colors. You draw and color with them.

....................

3. It has two wheels. Many students ride it to school.

....................

4. It has many letters and words. You use it to look up new words.

....................

5. It is a small book of blank papers for writing notes in.

....................

6. They are 32 pieces used in the game of chess. You use them to play chess.

....................

7. It’s a room at your school where there are books, newspapers, etc. for you to read, study,
or borrow. You can read books or study there.
....................
8. It is a large picture printed on paper and you put it on the wall as decoration. ....................
VI Write the present simple in third person singular and present continuous forms of these
following verbs.
0. fly

flies

flying

1. watch

........................

........................

2. play

........................

........................

3. write

........................

........................

4. leave

........................

........................

5. dance

........................

........................

6. do

........................

........................

7. come

........................

........................

8. study

........................

........................

9. sit

........................

........................

10. give

........................

........................

VII Choose the best answer.
1. She ………………. from England.
A. come

B. comes

C. don’t come

D. goes

C. Does / speak

D. Is / speak

C. doesn’t comes

D. does comes

2. ………………. She ………………. French?
A. Do / speaks

B. Does / speaks

3. She ………………. from America.
A. don’t comes

B. doesn’t come

4. I ………………. a bath now. Wait mea minute.
A. have

B. am have

C. am having

D. is having

5. He ………………. a glass of lemonade before breakfast.
A. is

B. have

C. has

D. does

6. ………………. he ………………. three children?
A. Does / have

B. Does / has

C. Do / have

D. Is / have

C. is watching

D. is watch

C. do

D. does

7. He ……………….television at the moment.
A. watch

B. watches

8. ………………. Huong 10 years old?
A. is

B. are

9. My classmates ………………. on picnic every month.
A. went

B. goes

C. going

D. go

10. " ………………. do you travel to school?" - "By bus."
A. How

B. What

C. Why

D. Where

VIII Find the mistakes and correct.
1. John arecleaningthe roomat the moment.
A

B

C

D

........................

2. Iswim usuallyatthe weekend.
A

B

C

........................

D

3. I and Lanridesa biketo school everyday.
A

B

C

........................

D

4. Are you sitingon the bed now?
A

B

C

........................

D

5. My momdon’t usually go to workon Saturday.
A

B

C

........................

D

C. READING
IX Put the word from the box in each gap to complete the following passage.
their
off

on
school

begins
all

go
learn

In England, when the school children come to school, they first (1) ……….……. tothe
cloakroom. They take(2)…………….their coats and raincoats, their caps and hats, and then
go to (3) ……………. classrooms. Some of the students go to the laboratories and
workshops where they (4) ……………. physics, chemistry and art. When a student is (5)
………………. duty, he comes to (6)……………. very early. He has to open (7)
………………. the windows, water the flowers and clean the blackboard so everything is
ready for the first lesson. At seven thirty the teacher comes into the room and the lesson (8)
……………….
X Read the conversations and answer the questions.
Mrs Hoa: What’s your new school like? Is it big?
Minh:

Well, it’s very big.

Mrs Hoa: How many classrooms are there in your school?
Minh:

Let me see. There are ...twenty ... twenty four.

Mrs Hoa: How many students are there in your classroom?
Minh:

There are forty. All of my classmates are new to me.

Mrs Hoa: Are they friendly to you?
Minh:

Yeah. And my teachers are nice to me.

Mrs Hoa: Good. Where is your classroom?
Minh:

Well, it is on the second floor.

Mrs Hoa: Do you enjoy your lessons today?
Minh:

Oh, yes. They are very interesting.

Answer the questions:
1. What’s Minh’s new school like?
...............................................................................................................................................
2. Does his school have 20 classrooms?
...............................................................................................................................................
3. Does he know all his classmates?
...............................................................................................................................................

4. How are Minh teachers?
...............................................................................................................................................
5. Does Minh have a nice first day at his new school?
...............................................................................................................................................

D. SPEAKING
XI Work in pairs and do a role-play. One student is Anna, the other is Dave. Take turns to
ask and answer about your schools, based on the information given in the cards below.
Student A:Anna
School name: May school
Address: Brighton, England
Number of classes: 30
Number of students: 600
Special rooms: Laboratory, computer
room, arts gallery, dancing room
Teachers: strict, fair
Schoolmates: hard-working, serious.
XIITell your partner about your new school.

Student B:Dave
School name: Sunrise
Address: Dallas, USA
Number of classes: 25
Number of students: 375
Special
rooms:
Laboratory,
computerroom, swimming pool and gym
Teachers:friendly, humorous
Schoolmates: lovely, friendly.

-You should tell about the information as in the task XI.
(school name, location, number of classes, number of teachers and students, special rooms,
teachers and schoolmates, etc.)
-You can also tell about: "What do you like most in your school"
Or "How do you wish your school to be?"

E. LISTENING
XIII You are going to hear John talking about his school activities. First, look at the
pictures below. Which activities are there in your school?

A

B

C

D

E

F

Now match the pictures with the names of the school activities.

1. Playing cricket

........................

2. Dancing

........................

3. Going camping

........................

4. Singing

........................

5. Playing football

........................

6. Arranging flowers

........................

XIV 1. Now listen to John, and decide which activities are mentioned. Put a tick next to it.
1. Playing cricket

........................

2. Dancing

........................

3. Going camping

........................

4. Singing

........................

5. Playing football

........................

6. Arranging flowers

........................

2. Listen again and decide if the statements below are true (T) or false (F).
1. Students play football every Thursday afternoon.

............

2. The headmaster hates songs.

............

3. There is a singing contest each month.

............

4. Only girls join in flower arranging competition.

............

F. WRITING
XV Reorderthe following words to make meaningful sentences.
1. and/ classrooms/nice/ very/ our/ are/ new.
...............................................................................................................................................
2. at/ teacher/ teaching/ us/ is/ our/ Maths/ the/ moment.
...............................................................................................................................................
3. are/ playing/ we/ schoolyard/ in/ the/ now.
...............................................................................................................................................
4. sometimes/weekends/ we/ the/ go/ at/ camping.
...............................................................................................................................................
5. it/ very/ to/ is/ interesting/ join/ school/in/ my/ chess/ the/ club/ in.
...............................................................................................................................................
XVI Write a letter to Sam (80-100 words) and tell him about your school and the school
activity that you like most.
You can base on some suggestions below:
-About your school: school name, location, number of classes, number of teachers and
students, special rooms, teachers and schoolmates, etc
-About your favorite school activity: what is it? How often do you join it? Who do you
join with? Why do you like it most?

Dear Sam,
..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Love,
........................... (Your signature)

Unit

2

MY HOME

A. PHONETICS
I Find the word which has a different sound in the underlined part.
1. A. mothers

B. centres

C. aunts

D. cousins

2. A. cities

B. watches

C. dishes

D. houses

3. A. grandparents

B. brothers

C. uncles

D. fathers

4. A. fridge

B. light

C. picture

D. living

5. A. television

B. toilet

C. bed

D. basket

II Put the words into the THREE groups (/s/, /z/ and /iz/).
books, doors, windows, boards, clocks, bags, pencils, desks, schools, classrooms,
students, teachers, couches, benches, glasses, brushes, maps, sinks, beds, calculators,
villas, lamps
-/iz/:

......................................................................................................................................

-/s/:

......................................................................................................................................

-/z/:

......................................................................................................................................

B. VOCABULARY AND GRAMMAR
IIIWrite the word for each picture.

1…………………

2…………………

3…………………

4…………………

5…………………

6…………………

7…………………

8…………………

9…………………

IVPut these things in the most suitable room in your house.
vegetable, cupboard, knife, light, fan, saucepan, stove, wash basin, shower, toilet,
mirror, picture, stereo, shelf, lock, telephone, lamp, cooker, sink, washing machine,
wardrobe, chest of drawers, bed, bath, sofa, television, armchair, coffee table, book
case, table, chairs, curtain, fridge

Living room

Dining room

Kitchen

Bedroom

Bathroom
V Put the words/phrases in the correct columns (some words have more than one
answers).
the hall
school
a party
in

the fridge
the wall
the room

the floor
my desk

at

Spain
home

my bedroom
your bag

on

VI Fill in the blanks with the given prepositions by referring to the picture.
on
behind

beside
under

in
in front of

1. There are some toys ………………. the bed.
2. There are some socks ………………. the drawer.
3. The computer is ………………. the table.
4. The radio is ………………. the computer.
5. The TV is ………………. the poster.
6. The toy car is ………………. the drawer.
7. The boy is jumping ………………. the bed.
8. Some cards are kept ………………. the drawer.
9. The pillow is ………………. the bed.
10. The books are ………………. the shelf.
VII Circle the correct answer A, B, C or D.
1. There …………a big table and some chairs ………… the right ………… the bed.
A. is-on-in

B. are-on-of

C. are-in-on

D. is-to-of

2. There are many books and things on the floor. It’s really …………
A. clean

B. messy

C. interesting

D. tidy

C. behind

D. in front of

3. There aren’t any pillows ………… the bed.
A. on

B. in

4. Are there ………… pictures in your bedroom, David?
A. some

B. three

C. the

D. any

5. John ………… his mother cook dinner at 6 p.m.
A. usually help

B. usually helps

C. help usually

D. helps usually

6. Hue lives ………… an apartment ………… Hanoi ………… her uncle and aunt.
A. in-on-at

B. at-in-with

C. in-in-with

D. at-at-near

7. There is a big photoof her family ………… her room’s wall.
A. on

B. in

C. between

D. among

8. It’s called the Riverside Hotel ………… it is near Red River.
A. because

B. but

C. so

D. like