Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 7. Game (Trò chơi)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 30 tháng 5 2019 lúc 15:26

Lý thuyết

Câu hỏi

Work in two teams. Take turns to give reasons why you were pleased/ upset/ happy/ angry, etc. Use the past perfect for the event that had happened. Each correct sentence gets one point. The team with the most points wins.

(Làm theo hai đội. Lần lượt đưa ra lý do tại sao bạn hài lòng/ bực bội/ vui vẻ/ tức giận... sử dụng thì quá khứ hoàn thành cho sự kiện mà đã xảy ra. Mỗi câu đúng nhận 1 điểm. Đội nào nhiều câu đúng nhất thì thắng.)

Hướng dẫn giải

Oh my birthday party, I was very pleased because I had received a nice present.

Last Tuesday, I was annoyed because I had missed my school bus.

Tạm dịch:

Vào bữa tiệc sinh nhật của mình, mình đã rất hài lòng bởi vì mình đã nhận được một món quà đẹp.

Thứ Ba tuần rồi mình đã bực bội bởi vì mình lỡ chuyến xe buýt đến trường.

Update: 30 tháng 5 2019 lúc 15:26

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm