Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Write a short email to your teacher to submit your group homework for this week. Check if you have used the netiquette learnt.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 30 tháng 5 2019 lúc 16:48

Lý thuyết

Câu hỏi

(Viết thư điện tử ngắn cho giáo viên để nộp bài tập vể nhà nhóm cho tuần này.)

 

Hướng dẫn giải

Group Homework submission for this week

Dear teacher,

My name is Nguyen Nam, and I am in group A from your class 8B.

Please find attached our group homework for this week.

Thank you very much.

Best regards,

Tạm dịch:

Nộp bài tập về nhà nhóm cho tuần này

Thưa cô,

Em tên là Nguyễn Nam, và em là thành viên nhóm A trong lớp 8B của cô. Vui lòng xem bài tập về nhà nhóm đính kèm của chúng em cho tuần này. Cảm ơn cô rất nhiều.

Thân ái,

Update: 30 tháng 5 2019 lúc 16:48

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm