Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Write about the seasons and weather

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 13 tháng 5 2019 lúc 9:48

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết về các mùa và thời tiết

Hướng dẫn giải

I live in Ho Chi Minh City. There are two seasons in my place. They're the dry season and the rainy season. My favourite season is the rainy season. It's usually cool and rainy. There is a lot of wind.
  Tôi sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Có hai mùa ở nơi tôi sống. Chúng là mùa khô và mùa mưa. Mùa yêu thích của tôi là mùa mưa Trời thường mát và có mưa. Có nhiều gió. 

Update: 13 tháng 5 2019 lúc 9:48

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm