Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Work in groups. Did you use to do those things? Ask and answer

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 22 tháng 5 2019 lúc 13:55

Lý thuyết

Câu hỏi

(Làm theo nhóm. Em đã từng làm những việc đó chưa? Hỏi và trả lời các câu sau)

Hướng dẫn giải

1. play marbles

Did you use to play marbles?

Yes, I did. (I used to play them with my friends.)

2. play football in the street 

Did you use to play football in the street?

No, I didn’t. It’s dangerous to play in the street, so I play in the stadium.

3. swim in the pond near your house 

Did you use to swim in the pond near your house?

No, I didn’t. The pond is very polluted

4. ride a tricycle 

Did you use to ride a tricycle?

Yes, I did.

5. ride a buffalo 

Did you use to ride a buffalo?

No, I didn’t.

Tạm dịch:

1. chơi bắn bi

Bạn đã từng chơi bắn bi chưa?

Có, tôi đã từng chơi. (Tôi từng chơi với bạn bè.)

2. chơi đá bóng trên đường

Bạn từng chơi đá bóng trên đường chưa?

Không. Thật nguy hiểm khi chơi trên dường, vì thế tôi chơi ở sân vận động.

3. đi bơi ở hồ gần nhà

Bạn có từng đi bơi ở hồ gần nhà không?

Chưa, tôi chưa từng. Hồ đó rất ô nhiễm.

4. chạy xe đạp 3 bánh

Bạn từng chạy xe đạp 3 bảnh chưa?

Có, tôi đã từng chạy.

5. cưỡi trâu

Bạn từng cưỡi trâu chưa?

Chưa, tôi chưa từng.

Update: 22 tháng 5 2019 lúc 13:55

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm