Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Use the correct form of the verbs in brackets.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 31 tháng 5 2019 lúc 13:56

Lý thuyết

Câu hỏi

(Sử dụng hình thức đúng của động từ trong ngoặc đơn)

Hướng dẫn giải

1. will... be? 2. to buy        3. to read 4. look

5. will be   6. will appear 7. to read 8. will appear

Tạm dịch:

Con người còn đọc sách trong vài năm nữa không? Những nhà khoa học nghĩ rằng chúng ta sẽ vẫn đọc sách. Nhưng sách của tương lai sẽ tương  tự như sách chúng ta đọc hôm nay không? Câu trả lời là không. Trong tương lai chúng ta sẽ chỉ cần mua một quyển sách. Với quyển này chúng ta sẽ cá thế đọc tiểu thuyết, kịch, và thậm chí báo. Nó có thể trông như quyển sách ngày nay, nhưng nó bằng điện tử. Khi chúng ta nhấn nút, những từ sẽ xuất hiện trên trang. Khi chúng ta muốn đọc một câu chuyện khác, chúng ta có thể nhấn nút lại và một truyện mới sẽ xuất hiện ngay.

 

Update: 31 tháng 5 2019 lúc 13:56

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm