Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5: Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 11:50

Lý thuyết

Câu hỏi

Đáp án:(1)name    (2) nine     (3) And       (4) friends

Hi! My (1) name is Mai.

I  am (2) nine years old.

This is Linda. (3) And this is Tony.

They are my (4) friends. Linda is nine years old and Tony is ten years old.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Xin chào! Mình tên là Mai.

Mình 9 tuổi.

Đây là Linda. Và đây là Tony.

Họ là bạn của mình. Linda 9 tuổi và Tony 10 tuổi.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 11:50

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm