Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Read and complete. (Đọc và hoàn thành).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 10:34

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Xin chào! Tên của mình là Phong. Đây là tấm hình của phòng mình. Đây là giường của mình. Áo khoác của mình ở trên giường. Có ba quả bóng ở dưới giường. Có hai cái ghế ở gán cái bàn. Có bốn quyển sách và một tấm hình trên bàn. Có ba áp phích trên tường.

1. Where is Phong's coat? Áo khoác của Phong ở đâu?

It's on the bed. Nó ở trên giường.

2. Where are the balls? Những quả bóng ở đâu?

They're under the bed. Chúng ở dưới giường.

3. Where are the chairs? Những cái ghế ở đâu?

They're near the desk. Chúng ở gần cái bàn.

4. Where are the books and Phong's photo?

Những quyển sách và tấm hình của Phong ở đâu?

They're on the desk. Chúng ở trên bàn.

5. Where are the posters? Những áp phích ở đâu?

They're on the wall. Chúng ở trên tường. 

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 10:34

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm