Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Look at the picture again. Answer the questions.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 15 tháng 5 2019 lúc 17:12

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nhìn lại bức tranh. Trả lời các câu hỏi sau.)

Hướng dẫn giải

1.  The books (They) are on the desk/ bookshelf.

2. The clothes (They) are on the floor.

3. Yes, it is. 

4. No, they aren’t. They’re on the bed.

5.  It’s behind the bookshelf. 

6. No. it isn’t. It’s next to the table. 

Tạm dịch:

1. Những cuốn sách nằm ở đâu?

Những cuốn sách ở trẽn bàn/ kệ sách.

2. Quần áo ở đâu?

Quần áo ở trên sàn nhà.

3. Cái gối ở trên giường phải không?

Vâng, đúng vậy.

4. Những quyển vở nằm dưới giường phải không?

Không phải. Chúng nằm trên giường.

5. Con chuột ở đâu?

 Nó ở phía sau kệ sách.

6. Cái ghế ở cạnh cái giường phải không?

Không phải. Nó ở cạnh cái bàn.

 

Update: 15 tháng 5 2019 lúc 17:12

Các câu hỏi cùng bài học