Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4: Listen and number. (Nghe và điền số).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 10:49

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Đáp án: a 3      b 2           c 1        d 4

Audio script

1.  Nam: Is that Linda?

     Hoa: Yes, it is.

2.  Quan: Is that Peter?

     Mai: No, it isn't. It's Tony.

3.  Mai: Is that Peter?

     Tony: Yes, it is.

4.  Hoa: Is that Linda?

     Phong: No, it isn't. It's Mai.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 10:49

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm