Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Listen anh tick.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 10:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe

 

Hướng dẫn giải

Nghe và đánh dấu chọn.

1. b 2. c 3. a Bài nghe:
1. Tom: Where's Linda?
Mai: She's in the library.
Tom: What's she doing?
Mai: She's reading a book.
2. Tom: Where's Nam?
Mai: He's in the classroom.
Tom: What's he doing?
Mai: He's writing a dictation.
3. Tom: Where's Peter?
Mai: He's in the computer room.
Tom: What's he doing?
Mai: He's listening to music.

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 10:13

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm