Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Listen and tick

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 11 tháng 5 2019 lúc 14:05

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe

Hướng dẫn giải

1.Y         2. N

Audio script

1. Akiko: Where did you go yesterday?

Tom: I went to the zoo.

Akiko: What did you see at the zoo?

Tom: I saw a big elephant and some other animals.

Akiko: Did you see any gorillas?

Tom: Yes, I did. I saw some gorillas. They were really funny.

2. Tony: Where will Sports Day be, Nam?

Nam: It'll be at my school.

Tony: What are you going to do on that day?

Nam: I'm going to play table tennis. Do you like playing table tennis, Tony?

Tony: No, I don't. I like playing football.

Update: 11 tháng 5 2019 lúc 14:05

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm