Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3 Listen again. Tick (√) which statements are true or false.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 20 tháng 5 2019 lúc 14:48

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nghe lại. Chọn câu nào đúng ghi T (True), câu nào sai ghi F (Fasle).)

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

1. F

2. T

3. T

4. F

Tạm dịch:

1. Vy không đồng ý với ý kiến rằng trong tương lai gần người máy sẽ có thể làm tất cả các công việc của chúng ta. 

2. Duy đồng ý với ý kiến chúng ta sẽ sống thoải mái hơn trong tương lai gần.

3. Mi không đồng ý với quan điểm của Duy và Vy.

4. Mi không nghĩ rằng chúng ta nôn cẩn thận với người máy. 

Update: 20 tháng 5 2019 lúc 14:48

Các câu hỏi cùng bài học