Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Let’s chant.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 10:34

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Chúng ta cùng hát ca.

What’s he doing?

Cậu ấy đang làm gì?

What's he doing?

He's reading a text.

What's she doing?

She's painting a mask.

What are they doing?

They're drawing a desk.

Cậu ấy đang làm gì?

Cậu ấy đang đọc bài đọc.

Cô ấy đang làm gì?

Cô ấy đang sơn mặt nạ.

Họ đang làm gì?

Họ đang vẽ cái bàn.

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 10:34

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm