Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2 Write a word in the box under each picture.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 20 tháng 5 2019 lúc 11:10

Lý thuyết

Câu hỏi

(Viết từ có trong khung vào bên dưới mỗi hình cho phù hợp.)

Hướng dẫn giải

1. rubbish       2. plastic bags 

3. glass         4. plastic bottle 

5. can           6. noise 

7. paper        8. bulb 

9. water       10. clothes 

Tạm dịch:

1.rác            2. túi nhựa

3. ly             4. chai nhựa

5. lon           6. tiếng ồn

7. giấy         8. đèn tròn

9. nước        10. quần áo

Update: 20 tháng 5 2019 lúc 11:10

Các câu hỏi cùng bài học