Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Listen and write and say aloud.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 8 tháng 5 2019 lúc 11:39

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.

1. flowers 2. close 3. clothes 4. floor Bài nghe:
1. We give our teachers lots of flowers on Teachers' Day.
2. Close the door, please.
3. The clothes are beautiful.
4. She's cleaning the floor now.

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 11:39

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm