Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Listen and tick. Then write and say aloud.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 10:01

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Nghe và chọn. Sau đó viết và đọc lớn.
1. What subjects do vou have today?

2. What subject do vou like?

3. What subjects does she have on Fridays?

4. What subiect does she like?

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 10:01

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm