Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Listen again and answer the following questions.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 16 tháng 5 2019 lúc 14:18

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nghe một lần nữa và trả lời những câu hỏi sau.)

Click tại đây để nghe

1. What other places does the travel agent talk about?

2. What questions does Nick's mum ask?

3. What advice does the travel agent give?

4. Is Nick happy about the choice?

Hướng dẫn giải

1. Ha Long Bay, Hue, Mui Ne or Nha Trang.

2. Can we see a picture of the hotel in Mui Ne?/ Which is cheaper, Mui Ne or Ha Long Bay?

3. Mui Ne is cheaper but I think Ha Long Bay is more interesting.

4. Yes, he is

Tạm dịch:

1. Công ty du lịch nói về những nơi khác nào?

—> Vịnh Hạ Long, Huế, Mũi Né hoặc Nha Trang.

2. Mẹ Nick hỏi câu hỏi gì?

—> Chúng tôi có thể xem hình khách sạn ở Mủi Né không?/ Nơi nào rẻ hơn, Mũi Né hay Vịnh Hạ Long?

3. Công ty du lịch đưa ra lời khuyên nào?

—> Mủi Né rẻ hơn nhưng tôi nghĩ Vịnh Hạ Long thú vị hơn.

4. Nick có vui với lựa chọn đó không?

—> Vâng, cậu ấy vui.

Update: 16 tháng 5 2019 lúc 14:18

Các câu hỏi cùng bài học