Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1 Write the correct words to complete the phrase.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 20 tháng 5 2019 lúc 14:51

Lý thuyết

Câu hỏi

(Viết những từ đúng để hoàn thành những cụm từ sau.)

Hướng dẫn giải

1. cut the grass         

2. lift weights 

3. make tea   

4. do the laundry 

5. wash/do the dishes 

Tạm dịch:

1. cắt cỏ    

2. nâng tạ

3. pha trà

4. giặt quần áo

5. rửa chén

Update: 20 tháng 5 2019 lúc 14:51

Các câu hỏi cùng bài học