Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 10:48

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

a)   This is a picture of my room.

Đây là tấm hình phòng mình.

Are there any chairs in the room?

Có nhiều chiếc ghế trong phòng không? Yes, there are.

Vâng, có.

b)   Are there any posters in the room?

Có nhiều áp phích trong phòng không? No, there aren't.

Không, không có.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 10:48

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm