Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 14:06

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

1. a 2. a 3. b 4. b 5. a

Audio script

1 . Peter: Who's that?

Mai: That's my father.

2. Mai: This is my bedroom.

Linda: Oh, it's nice.

3. Nam: Where's your yo-yo?

Tony: It's there, on the shelf,

4. Tony: Are there any maps in your classroom?

Mai: Yes, there are two.

5. Tony: Do you have a robot?

Mai: No, I don't. But I have a doll.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 14:06

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm