Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

b6b338a61f51055c35a1e2b5a810c41b
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 22 tháng 6 2017 lúc 22:35:09 | Được cập nhật: 1 tháng 4 lúc 1:05:47 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 483 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnBài tham kh 1: nh truy ng nả Chi ngàế ượ Nguy Quangủ ễSáng. Nguy Quang Sáng sinh năm 1932, quê Ch i, An Giang. Trong kháng chi ch ngễ ốPháp, ông tham gia đi, ho đng chi tr ng Nam sau năm 1954, pộ ườ ậk ra mi c, Nguy Quang Sáng đu vi văn. Nh ng năm ch ng Mĩ, ông trế ởv Nam tham gia kháng chi và ti sáng tác văn c. Tác ph Nguy nề ễQuang Sáng có nhi th lo i: Lo truy ng n, ti thuy t, ch phim và nhề ưch vi cu ng và con ng Nam trong hai cu kháng chi cũng nh sauỉ ườ ưhòa bình. Truy nệ ng nắ Chi ngàế ượ vi năm 1966 khi tác gi đang ho đng ởchi tr ng Nam và đc đa vào truy cùng tên. Văn trong sách giáoế ườ ượ ảkhoa là đo trích ph gi truy n.ạ Ông Sáu xa nhà đi kháng chi n, mãi đn khi con gái lên tám tu i, ông có vế ềthăm nhà, thăm con. Bé Thu không nh ra cha vì trên tậ ba không còn gi ngốtrong nh ch mà em đã bi t. Em đi ba nh ng xa Đn lúc Thuứ ườ ếnh ra ba, tình cha con th mãnh li trong em thì cũng là lúc ông Sáu ph raậ ảđi. khu căn ng cha tình yêu quý, nh th ng đa con vào vi cỞ ườ ươ ệlàm chi ngà voi ng con. Trong tr càn, ông hi sinh. Tr lúc nh mộ ướ ắm t, ông còn trao cho ng cho con.ắ ườ Truy đã th hi tình cha con sâu trong hai tình hu ng:ệ ố Hai cha con nhau sau tám năm xa cách, nh ng th tr trêuặ là bé Thu khôngnh ra cha, đn lúc em nh ra và bi tình th thi thì ông Sáu iậ ạph ra đi. Đây là tình hu ng truy n.ả ệ khu căn ông Sáu tình yêu th ng và mông nh đa con vào vi cỞ ươ ệlàm cây ngà ng con, nh ng ông đã hy sinh khi ch ng mónộ ượ ặquà cho con gái.ấ tình hu ng th nh tình mãnh li bé Thu cha thì tìnhế ớhu ng th hai bi tình sâu ng cha đi đa con: Đó là tình mố ườ ảsâu c, nh nh ng th khoát, ch ròi. Thu còn có nét cá tính và ngắ ứDoc24.vnDoc24.vnc đn ng nh, nh ng Thu là đa tr nét nhiên, ngâyỏ ươ ồth con tr Qua nh ng di bi tâm lí bé, ta th tác gi ra am hi tâm lýơ ểtr con và di sinh đng lòng yêu n, trân tr ng nh ng tình trẻ ẻth .ơ Chi ngàế ượ không ch nói lên tình cha con th thi t, sâu ng aỉ cha con ôngSáu mà còn cho ng đc nghĩ đn và th thía nh ng đau th ng mát, éo leợ ườ ươ ấdo chi tranh gây ra cho bao nhiêu con ng i, bao nhiêu gia đình.ế ườ trong nh ng đi nên truy nộ Chi ngàế ượ là tác gi đãảxây ng đc truy khá ch ch có nh ng ng nh ng lý.ự ượ ợM ngh thu góp ph nên thành công truy ng này là vi cộ ệl ch nhân chuy thích p. Ng chuy trong vai ng aự ườ ườ ủông Sáu, không ch ch ng ki mà còn bày đng nhân t.ỉ ậBài tham kh 2: nh đo tríchả Chi ngàế ượ Nguy Quangủ ễSáng.I. bài:ởCó nh ng câu chuy dù ph đc nhi ta không th nh có nh ng câuữ ữchuy dù ch đc ta nệ không th quên.ểCó nh ng nh phúc mu màng và ng ng khi ta ph trào t.ữ ướ ắCó nh ng tình ng và thiêng liêng mà ta ch nh đc trong giaữ ượ ấđình…T nh ng ng đu có truy ng nấ ượ Chi ngàế ượ nhà văn Nguy nủ ễQuang Sáng. truy ng nộ dung nh ng gây xúc đng lòng ng tr tình mị ườ ướ ảsâu ng cha con ông Sáu.ặ ủII.Thân bài:1 Khái quát tác ph mẩ Chi ngàế ượ vào bài ):ẫ ắTác ph đc Nguy Quang Sáng vi năm 1966, chi tr ng Nam trongẩ ượ ườ ộth kì cu kháng chi ch ngờ Mĩ đang di ra quy li Đi đáng chú là truy nễ ệDoc24.vnDoc24.vnng này vi trong hoàn nh chi tranh ác li nh ng pắ trung nói tình ng iề ườ– th đây là tình cha con trong nh ng éo le chi tranh và tình đng chí aụ ủnh ngữ ng cán cách ng. Tình ph thiêng liêng đc miêu th đng ườ ượ ởc hai phía ng cha cán cáchả ườ ng và đa con gái nh Đó không ch là tìnhạ ộc muôn thu có tính nhân ng, mà còn đc th hi nả ượ trong hoàn nhảng nghèo, éo le và trong cu ng nhi gian kh hi sinh ng cán cáchặ ườ ộm ng. Vì th ,ạ tình càng đáng trân tr ng và đng th nó cũng cho th nh ngả ữn đau mà chi tranh gây ra cho cu ngỗ bình th ng ng i.ườ ườ2. Tình gia đình, tình ph th thiêng liêng, đng trong nh ng năm thángả ữchi tranh.ếa. Tình bé Thu dành cho cha mình:ả ủBé Thu trong câu chuy n, cũng nh bao cô bé mi Nam khác đu thi th tình cha tệ ừnh do cu chi tranh. Tỏ nh đn tám tu i, em ch đc bi ba, hình dung baỏ ượ ếqua nh và qua bà và má. Dù đc ng trong tìnhả ượ yêu th ng iươ ọng nh ng có Thu cũng th thi tình th ng, che ch ôm pườ ươ ấc ng iủ ườ cha. Ch Thu ph ng gi ng phút trông ch ao ba em m!ắ ướ ắ* Thái và tình bé Thu khi ng cha chi tr ng thăm nhà:ộ ườ ườ ề– Nh ng th ng thái và hành đng Thu hoàn toàn trái ng sư ượ ựtrông ngóng, ru ng iố ườ cha mong con sau nhi năm xa cách; trái ng cặ ượv mong đi, suy nghĩ ng đc cu ng đy mớ ườ đng hai cha con.ộ ủTình th ng yêu cha bé Thu đc th hi cách th ng. Đó là tươ ượ ườ ứkhoát ch ng cha hi mà em cho là không ph cha mình, dành tr nố ườ ẹtình th ng yêu cho ng cha mà emươ ườ ng mong nh .ằ ớ– Tho đu, khi nhìn th ông Sáu vui ng nh Thu là con, em ra ngạ ảtránh, nh nh và xa cách trònạ nhìn…ng ngác, lùng…b ch và Má!ắ ứMá!.V ông Sáu thái Thu khi ông ng, đau đn.ớ Nh ng Thu đây làư ớph ng tâm lý nhiên. khi em lên, ông Sáu đâu có bên nh, ch baoả ưgi emờ đc trông th cha ng ng, ng th t. Hôm nay ng đàn ông mượ ươ ườ ẫv dài ng, gi gi t,ớ trông rât đt ng xu hi ng là cha, làmễ ưDoc24.vnDoc24.vnsao em không hãi? ngh ch lý tr trêu, đau xót cho ng iợ ườ cha, ng ngàng,ộ ỡl cho đa con đc Nguy Quang Sáng miêu th sinh đng, tài tình.ạ ượ ộ– Su ngày ông Sáu nhà, bé Thu hoàn toàn nh lùng tr tình aố ướ ủng cha. Ông Sáu càng xíchườ n, bé Thu càng lùi xa. Ông Sáu càng yêu th ng, béạ ươThu càng ng tránh. Tác gi đã ch ng tài năng mìnhả trong vi xây ng nhânệ ựv bé gái tám tu ng nh và gan góc. Trong tâm tr th bé Thu, chậ ướ ỉcó duy nh hình nh ng ba mà nó bi qua nh ch má ngày i. Nóấ ườ ướnh quy không ch nh ba,ấ không ba vì th ba nó trong nh không cóọ ềv th trên má còn ng nó là con, nó ng baế ườ bây gi có th oờ ẹdài trên má. Nguy Quang Sáng đã ra am hi tâm lí tr th .ễ ơChi ti “tr ng” và chiế ti ch đã kh ho đáo nhiênế ướ ồc bé Thu. Đc bi là chi ti bé Thu chén mủ khi anh Sáu cho nó cáiắtr ng cá. ba đánh, ng đâu "con bé lăn ra khóc, gi y, đp mâmứ ưở ảc m,ơ ho ch đi. Nh ng không, nó ng im, đu cúi xu ng. Nghĩ th nàoặ ếnó đũa, cái tr ng cá đầ vào chén, ng đng y, ra kh mâm.ồ ướ ỏĐành ng tr con ch tin vào nh ng gì chúng th y, đành ng béằ Thu không th bi tể ếđc ác nghi bom đn là th nào, và nó có cách suy nghĩ theo ki tr con aượ ủnó, nh ngư ph th nh ng cô bé này có cá tính nh ng nh, ganả ướ ỉgóc đn kì bé Thu sau này trế thành lòng dũng m, lanh cô giao liênả ủThu.Tình yêu cha Thu đc th hi ngay trong chính hành đng ng nh. Vì cha,ủ ượ ướ ỉThu kiên quy ch iế quan tâm ng th ng cha nên bao nhiêu yêu th ngự ườ ươ ươkính tr ng đc em gi gìn trong ti ng “ba”ọ ượ trìu n. em, ba là duy nh t, không aiế ấcó th thay th tình yêu y. Đó là nét đp ph ch thu khi taể khâm ph c. uụ ếai th hi đc đi đó, th Thu không đáng ghét mà đáng yêu vô cùng.ự ượ ấ* Thái và tình bé Thu khi ng cha chu lên đng.ộ ườ ườ– nghi ng Thu đc gi to khi nghe bà ngo gi thích vì sao ba có tự ượ ệth dài trên má. Nghe bà nóẹ in lăn n, th nh tho ng th dài nh ng n. Sằ ườ ựmiêu tâm gián ti qua hành đng cho th nh ng tìnhả m, xúc đang tràoả ảdâng trong lòng em yêu th ng cha xen ân n.ươ ậDoc24.vnDoc24.vn– Hôm sau tr nhà, nhìn ng vây quanh cha, Thu bu Cái nhìnở ườ ầc nó không ng ngác, nhủ lùng nó nhìn nghĩ ng i, sâu xa. Và khi ánhớ ặm cha thì đôi nh xôn xao. Cái xôn xao aắ đôi nh nói lên bao đi u.ắ ềKhi ông Sáu ti ng chào Thôi ba đi nghe con” thì ni trong em tungấ ậthành ti ng Ba…….a…a” Ti ng kêu nó nh ti ng xe, xé im ng, xé ru tế ộgan ng i, nghe th xót xa. Đó làọ ườ ti ng “ba” nó đè nén trong bao nhiêu năm nayế ốnh tung đáy lòng nó”. Ti ng thân th ng đa tr nàoư ươ cũng đn thànhọ ếquen nh ng cha con Thu là khát khao năm tr xa cách th ng nh Đó làư ươ ớti ng iế trái tim, tình yêu trong lòng đa bé tu mong ch giây phút ba.ủ ặNó kêu, ch xô i, nhanhừ nh con sóc, nó ch thót lên và dang hai tayư ạôm ch ba nó. Nó ôm ch ba nó nói trongặ ti ng khóc:­Ba!Khôngếcho ba đi a!Ba nhà con! .Tình con ba đc th hi cách mãnhữ ượ ộli t, nhệ cu ng quýt, và có xen ph n. Đó là nh ng xúc đãẽ ảd nén lâu ng òa ra: Ba nóồ lên. Nó hôn ba nó cùng kh p. Nó hôn tóc,hôn ,ắ ổhôn vai, và hôn th dài bên má ba nó a. Bà con vàả ng chuy cũngườ ệnh ng đc không th kìm đc xúc đng nh có ai đang ch tim mình iư ườ ượ ởvì cái éo le tình cha con đây. Lúc cha con nh nhau cũng chính là lúc ng iủ ườcha ph ra đi.ảBé Thu là đa tr giàu tình m. Thái bé Thu ba trái ng trong nh ng ngàyứ ượ ữđu khi ông Sáu vầ thăm nhà và lúc ông ra đi. Song, trái ng mà nh quán.ắ ượ ấVì quá yêu ba, quá khao khát đc có ba nênượ khi nh đnh không ph ba em thì emậ ảnh đnh không ch nh n, nh đnh không "ba" ti ng.ấ ếCho nên, khi ti ng nh xé kia lên ta th nó thiêng liêng vô cùng. Ti ng yế ấcàng tr nên thiêng liêng, quýở giá đón ch nó là lòng cao đp, th ng yêu conở ươvô ng cha.ạ ườV am hi tâm lý tr th ngòi bút miêu sinh đng di bi tâm lý tr th aớ ủtác gi đã xây ng nênả cô bé Thu ng i, nh sâu trong tình m. Tâmộ ảlý và hành đng Thu đc miêu sinh đng, sát tâm lý tu em. Đi mộ ượ ển xúc đng em là tình chân thành, mãnh li màổ thánh thi nệdành cho cha.b. Tình ông Sáu dành cho Thu:ả ủDoc24.vnDoc24.vnTrong Chi ngà ,ế ượ tình ông Sáu dành cho con cũng mãnh li t, sâu ngả ặkhông kém. Tình đcả ượ tác gi th hi ph nào trong chuy thăm nhà vàả ềđc miêu ng khi ông căn kháng chiên.ượ ưỡ ứ* Tình ông Sáu dành cho con trong chuy thăm nhà:ả ề– Cũng nh bao ng nông dân Vi Nam khác, ông Sáu đi theo ti ng quêư ườ ủh ng lên đng đi chi nươ ườ đu,đ ng và đa con thân yêu. xa cách càngấ ườ ựlàm dâng lên trong ông nh nhung tha thi đa con gáiỗ mà khi ông đi nó ch đyư ầm tu i. nh đã tr thành ni khao khát, cháy ng trong lòng ông.ộ ướ ỏChính vì lên thăm là ông i: “Sao không cho con bé lên cùng?”.ậ ỏKhông đc con ôngượ đành ng con qua nh y…M nh đó đã ráchắ ảnát, cũ kĩ i, nh ng ông luôn gi gìn nó vô cùng nắ th n, coi nó nh báu t.ậ ậ– Th ni ao đã tr thành hi th c. Ông Sáu đc ngh phép. Ngày vế ướ ượ ềthăm con, trên xu ng mà ông Sáuồ nôn nao ng i. Ông Sáu đang nghĩ đa con,ứ ườ ứnghĩ giây phút hai cha con nhau nh th nào. Nh ngớ đi choáng tâm tríề ếkhi ông không còn bi mình đang ng trên xu ng ng n. Khi xu ng aế ườ ừc pậ n, ông Sáu đã nhón chân nh thót lên Ng đi cùng cũng hi ôngế ườ ểnên không trách. Tôi không thề quên đc giây phút vô cùng thiêng liêng và tr ng điượ ạc ông Sáu, là giây phút ng cha mong ch đa con ch yủ ườ ôm xi mình, làớ ấb tr sau bao xa cách…ướ ề– Ng đc nh mãi hình nh ng cha, ng cán cách ng xúc đngườ ườ ườ ộdang hai tay ch đón đa con gáiờ bé ng duy nh mình ùa vào lòng sau tám năm xaỏ ủcách. Mong ngày tr nóng lòng đc nhìn th con,ỏ ượ đc nghe ti ng thânượ ọth ng con, ông Sáu th vào ng:anh đng ng đó, nhìnươ theocon, đau đn khi anh trông th đáng th ng và hai tay buông xu ngỗ ươ ốnh gãy. Mong iư bao nhiêu thì đau đn nhiêu. Ông cũng không ng ng chínhớ ằbom đn chi tranh là nguyên nhân gián ti p,ạ là nguyên nhân tr ti iừ ỗđau đn y. Tám năm xa xa con, nhà đc ba ngày lên đng, và raớ ượ ườ đimãi… Ba ngày ông đc nhà ông ch ng đi đâu xa, đc gũi, bù đpượ ượ ắnh ng ngày xa con. Lòng ng iữ ườ cha đau đn bi nh ng nào khi đa con là máu mấ ườ ủc mình mình ng ng ta. Anh quay nhìn conủ ườ khe kh đu i.ừ ườDoc24.vnDoc24.vnCó vì kh tâm đn không khóc đc, nên anh ph thôi. chẽ ượ ườ ỉg pắ ng mi ng tr ng cá cho con cho th ông Sáu là ng ng tình m, sàngừ ườ ẵdành cho con nh ng gì đpấ nh t. Và chao ôi là hình nh hai đôi haiấ ủcha con trong th kh chia xa: "Anh nhìn đôi trìu nờ bu u. Tôiồ ầth đôi mênh mông con bé ng xôn xao. Ng cha ra đi khi ch đcấ ườ ượg ng baọ n. Đn giây phút cu cùng, khi không còn th gian chămấ ểsóc a, ông th đc làmỗ ượ cha. Đó là thi thòi, là hi sinh khôngự ựth xem là nh ng chi sĩ cách ng. sau này ông Sáu có hiể ườ sinh tínhảm ng mình.ạ ủ– Có chi ti đt giá mà ng đc mãi không th nào quên trong bu chiaộ ườ ổtay.Đó là khi “ông xúc đng đnộ phát khóc” tr tình mãnh li đa con, tr cướ ướti ng “ba” oà mà lâu nay ông ch đi. “Không mu nế cho con th mình khóc,ấanh Sáu tay ôm con, tay rút khăn lau t, hôn lên mái tóc con”.Aiộ ướ ủcó th ng đc ng lính đã dày chi tr ng và quen cái ch nể ượ ườ ườ ậk là ng vô cùng uề ườ trong tình cha con. Sau bao năm tháng mong ch ,ả ờđau kh ông Sáu đã đc đón nh ni vui vô Bâyổ ượ gi ông có th ra đi iờ ớm yên tâm ng quê nhà có đa con gái thân yêu luôn ch đi ông, ng giâyộ ừt ngư phút mong ông quay .ề* Tình ông Sáu dành cho con khi khu căn .ả ứ– Tình ông Sáu đi con còn đc nhà văn th hi đng khi ông ượ ởkhu căn day t, ânứ ám nh ông su nhi ngày là vi ông đã đánh con khiậ ệnóng gi n. con: “Ba ba mua cho conậ cây nghe ba”đã thôiộ ượthúc ông nghĩ đn vi làm cho con cây ng ngà. Làm cây tr thànhế ượ ượ ởb nổ ph ng cha, thành ti ng kh tình yêu th ng con. Ki mậ ườ ươ ếđc khúc ngà voi, ông Sáu nhượ đa tr đc quà và ông dành tâm trí,ộ ượ ếcông vào vi làm ra cây c. Hãy nghe đng đi ông i:ứ ượ ạ“ Nh ng lúc i, anh ng chi răng c, th tr ng, và công nh ng iữ ượ ườth c”. Ph chăng, bao nhiêuợ tình yêu th ng con ông vào vi làm cây y?ươ ượ ấR ông gò ng n, kh ng nét ch lên ng ngồ c: “Yêu nh ng Thu conượ ặc ba”.Cây y, dòng ch là tình yêu, là nh th ng, ân ôngủ ượ ươ ủđiố đa con gái. Nh ng lúc cũng nh đêm đêm nh con ông th ng cây cớ ườ ượDoc24.vnDoc24.vnra ng ngía, mài lên tóc choắ cây thêm bóng, thêm t. Làm nh y, có lượ ượ ẽông không mu con ông đau khi ch lên tóc. Yêu con,ố ượ ông Sáu yêu ng tócừ ợc con. Ng đc đng tr lòng ng cha y. Lòng yêu con đã bi nủ ườ ướ ườ ếng iườ chi sĩ thành ngh nhân ngh nhân ch sáng ra tác ph duy nh tế ấtrên đi–ờ Chi ngàế ượ Cho nên,cây ngà đã tinh trong nó tình ph cượ ộm c, sâu xa mà đn gi .ạ ị– Làm đc cho con, ông Sáu mong đc con, đc tay ch mái tóc con.ượ ượ ượ ượ ảNh ng i, tình nh đauư th ng đn cha con ông Sáu: trong tr cànươ ậl quân ng y, ông Sáu viên đn vàoớ ng c. “Trong gi phút cu iự ốcùng,không còn trăng tr đi gì, hình nh ch có tình cha con là khôngủ ỉthể ch đc”, tàn cu cùng ch còn cho ông làm vi “đa tay vào túi,ế ượ ưmóc cây c” đa cho ng nượ ườ chi đu. Đó là đi trăng tr không nh ng nóế ưthiêng liêng nh ng di ch c. Nó là thác, là cơ ướ nguy cu cùng, cệ ướnguy tình ph .ệ ửChi ngàế ượ nh là bi ng tình th ng yêu, săn sóc ng cha dành choư ượ ươ ườcon gái, cho dù đnế khi không còn ông ch đc ch tóc cho con. Ng iữ ượ ườk chuy n, đng đi ông Sáu đã lể đng và xúc đng th khiộ ựk câu chuy n. Có không ai hi nhau nh ng ng đngể ườ đi, nhau nộ ơnh ng ng đng đi. Cho nên, sau này, khi trao tay Thu chi c, gi thu vàữ ườ ượ ững iườ đng đi cha mình tình gi ng nh tình cha con.ồ ưCó th nói nhân ông Sáu đc nhà văn xây ng ng nh ng nét ngh thu đcể ượ ặs c. Nguy Quang Sángắ đã đt nhân vào nh ng éo le đi ng đó ngòiặ ừbút miêu tâm lí tinh đã phát hi bao cung cả xúc tình ph Hình nhả ảông Sáu ng chi sĩ Cách ng, ng cha trong truy nườ ườ Chi ngàế ượ đã iể ạbao th th trong lòng ng đc.Ông là hình nh tiêu bi con ng Vi Namổ ườ ườ ệs sàng hiẵ sinh vì đc dân c, th ng nh đt c.ấ ướ3. Đánh giá vài nét dung và ngh thu tác ph m:ề ẩ– nhà văn Nguy Quang Sáng đã kh ho rõ nét tâm n, tình ôngả ủSáu và bé Thu. khi iể trang sách, ng đc mãi nh nh ng kho nh kh éoườ ắle mà cũng nhi xúc đng, thiêng liêng tình cha con sâu c. Cái mát to nề ớDoc24.vnDoc24.vnnh mà thiên truy ng đn là ng đã khu t, là gia đình không đcấ ườ ượt iồ tr trong th i. Đó là ác, là nh ng đau th ng, mát chi nọ ươ ếtranh xâm mà các th đãượ gây ra cho chúng ta. Song cái đc mà chúng taượnhìn th là không có bi lu ra, nh lòng căm thù đãấ bi cô bé Thu trế ởthành ng chi sĩ thông minh, dũng m, đã bó cu đi con ng có ítộ ườ ườnhi mátề xích nhau cùng đng lên vi ti ca chi th ng.Tácạ ắph cho chúng ta nh ng suy nghĩ khóẩ quên nh th !ư ế– Chi ngàế ượ cũng là truy ng tiêu bi chp phong cách sáng tác nhàộ ủvăn. Ông đã th thànhự công trong vi xây ng truy ch ch ch tìnhệ ọhu ng ng mà nhiên, lí, miêu di bi tâmố lí nhân tinh và sâu c,ậ ắnh là đi nhân bé Thu. Có th nói ng, tâm nh m, tấ ộtrái tim nhân u, lòng chan ch yêu th ng, nh là đi tr em, Nguy nậ ươ ễQuang Sáng ng nh đã mườ nh đn cùng nh ng bi hi tình nhânậ ủv miêu cách sinh đng và tinh Ngoài ra, tác giậ cũng thành công trongấvi ch ngôi và ngôn ng tho mang đm ch đa ph ng Namệ ươB ….đem đnộ cho ng đc nhi xúc đng. đã góp ph nên thuy tườ ếph c, cho ch ng tácụ ưở ph m.ẩIII. bài:ếChi ngàế ượ là câu chuy đng và chân th Nguy Quangộ ễSáng. Câu chuy nhân dânệ yêu và anh dũng. Câu chuy tình cha con tướ ất ng nh chân th tình gia đình, tìnhử yêu quê ng đtươ ấn trong chi tranh, ông đã lên ni hào ph giá con ng i, nét đp vướ ườ ềtình m, vả tâm con ng Vi Nam trong th ng đau. Th y, trên nhồ ườ ươ ảđt này, gia đình, th conấ ng trong nh ng năm tháng đã qua cũngườ ữcó nhi tình cap đp thi tha khác mà ta ph trân tr ng, giấ gìn và vunđp.ắBài tham kh 3:ả nh em đo trích truy Chi ngà ượ ủNguy Quang SángễDoc24.vnDoc24.vnTruy ng này đc vi năm 1966 khi tác gi ho đng chi tr ng Namệ ượ ườB trong th kì kháng chi ch ng Mĩ. dung truy là tình cha con chaộ ủcon ông Sáu và thông qua đó nói lên ng nghèo, éo le mà chi tranh đem i.ự ạTuy đây là tài muôn thu trong văn ch ng nh ng chính vì th giá tr nhânộ ươ ịvăn truy càng tr nên sâu c.ủ ắ“ Chi ngà” Nguy Quang Sáng là truy ng vi tình ph sâuế ượ ửn ng cha con ông Sáu th kì chi tranh. Đây là truy ng gi nh ngặ ưch đy ng nh ta th ng th văn Nguy Quang Sáng. Đo tríchứ ườ ạtrong sách giáo khoa đã cho th kho nh kh nh mà trong đó có cao thiêngấ ảliêng tình ph .ủ ửTruy ng này đc vi năm 1966 khi tác gi ho đng chi tr ng Nam Bệ ượ ườ ộtrong th kì kháng chi ch ng Mĩ. dung truy là tình cha con cha con ông Sáuờ ủvà thông qua đó nói lên ng nghèo, éo le mà chi tranh đem i. Tuy đây là đự ềtài muôn thu trong văn ch ng nh ng chính vìth giá tr nhân văn truy càng trở ươ ởnên sâu c.ắTruy xoay quanh tài tình cha con ông Sáu mà tác gi Nguy Quang Sáng đãệ ễchú tr ng đc bi đn nhân bé Thu nhân có tâm đy mâu thu n.ọ ẫThu là cô bé ph ng xa cha nh Tuy trong tâm ng Thu, hình nhộ ưở ảng cha ph xa cách lâu luôn luôn qua nh ng nh. dù yêu cha làườ ặth nh ng khi cha Thu có nh ng hành đng mâu thu suy nghĩ aế ủmình. Khi nghe ti ng ông Sáu con, Thu đã không ng nh ông Sáu nế ẫt ng, nó gi mình, tròn nhìn, ng ngác lùng, ch nhìn nh mu i,ưở ỏth chí nó ng tái mét ch và kêu thét lên. Đu là nh ng ch màậ ỉkhông ai ng nh ng ch th hi hãi khác th ng gi cha và con. Khôngờ ườ ữch có th hành đng Thu còn ch đy nh nh và ng tránh. ch tính câuỉ ịchuy đc đy lên cao khi bé Thu m. Nó góp ph nên căng chệ ượ ạk Cái quá to, con bé có giúp ng nh ng nó đã nh quy tể ườ ếkhông ch ba, không ch unh Đnh đi là khi bé Thu cái tr ng cá màị ứanh Sáu đã cho. Đây là hành đng nhiên và lí Thu qua đó, cáắ ểtính nh cô bé đc bi Th ng con là th nh ng ông Sáu nạ ượ ươ ẫkhông gi bình tĩnh, ông vung tay đánh vào mông nó và hét lên sao mày ng đuữ ầDoc24.vn