Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Văn bài 3: Liên kết trong văn bản

9df87e79d88c7016b56559bb1e392991
Gửi bởi: Vũ Lê Ngọc Liên 10 tháng 6 2017 lúc 14:37:32 | Được cập nhật: hôm kia lúc 13:58:13 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 461 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TU 01ẦT LÀM VĂNẬBài 01 ti 04ếLIÊN TRONG VĂN NẾ ẢI đích yêu uụ Giúp HS :_ Mu đt đc đích giao ti thì văn ph có tính liên t.S liên ượ ấc đc th hi trên hai t: hình th ngôn ng và dung nghĩa.ầ ượ ộ_ ng liên đã đu xây ng đc nh ng văn có tính ướ ượ ảliên t.ếII Ph ng pháp và ph ng ti cươ ươ ọ­ Đàm tho di gi ngạ ả­ SGK SGV giáo án III idung và ph ng pháp lên pộ ươ 1. đnh phútỔ ớ2 Ki tra bài cũ 5­7 phút.ể 2.1. ghép có lo i?g nh ng lo nào?cho ví ?ừ 2.2. Nghĩa ghép đc hi nh th nào?ủ ượ ế3 Gi thi bài iớ .1 phútT.gian Ho đng th và tròạ dung ngộ ả8 phút GV ng HS tìm hi tính liên ướ ểk và ph ng ti liên trong vănế ươ ếb n.ảĐc đo và tr câu ỏSGK trang 17?Trong ví đó là nh ng câu ữkhông th hi rõ đc.ể ượLí do nào En­ri­cô không hi ểb ?ốChúng ta đi hi ng văn ảs không th hi rõ khi câu văn sai ểng pháp.ữTr ng trên có ph sai ng ườ ữpháp không?Văn trên sai ng pháp nên ữkhông hi đc khi dung ượ ộnghĩa các câu văn không th ậchính xác rõ ràng. I. Tính liên và ph ng ti liên ươ ệk trong văn n.ế 1. Tính liên trong văn nế .8 phút4 phút5 phút Mu cho đo văn có th hi ểđc thì nó ph có tính ch gì?ượ ấCh có câu văn chính xác,rõ ràng ỉđúng ng pháp thì ch đm oữ ảs làm nên văn n.Mà các đo văn ạđó ph li nhau.Nh văn ậb mu hi đc thì không th ượ ểnào không liên t.Gi ng nh có 100 ưđt tre thì ch th thành cây tre trămố ểđt.Mu có cây tre trăm đt thì trămố ốđt tre ph li nhau.ố ềTh nào là liên trong văn n?ế ảGV ng HS tìm hi ướ ụSGK .Đc đan văn SGK trang ụ17 cho bi do thi gì mà tr ởnên khó hi u.Hãy i?ể ạVăn không th hi rõ ếthi dung nghĩa văn khôngế ảđc liên i.ượ ạĐc đo văn ch ra thi liênọ ếk chúng?Gi đo và ạđo trong “c ng tr ng ra” ườ ởbên nào có liên t,bên nào ếkhông có liên t?ự ếĐo không có liên mà ếthi sót ch còn bâu gi và ờchép nh ch “con” thành “đa ứtr ”.ẻBên nh liên ộdung,ý nghĩa văn phài có ựliên hình th ngôn ng .ế ữĐ văn có tính liên ph ảlàm nh th nào?ư ếS nh ng câu văn bài ậtheo tr lí?ậ Liên là trong nh ng tính ch ấquan tr ng nh văn n,làm cho ảvăn có nghĩa tr nên hi u.ả 2. Ph ng ti liên trong văn ươ ếb n.ảĐ văn có tính liên ng ườvi t(ng nói) ph làm cho nôi dung ườ ảc các câu,các đo th ng nh và ấg bó ch ch nhau,các đo đó ạb ng ph ng ti ngôn ươ ệng (t ,câu…)thích p.ữ ợII. Luy p.ệ ậ1/18 các câu theo th :ắ ự(1) (4) (2) (5) (3)2/19 hình th ngôn ng ,nh ng ữcâu liên trong bài có ấ“liên nhau”.Nh ng không th coi ểgi nhũng câu đã có liên ốk th ,chúng không nói cùng ề4 phútCác câu văn bài có tính liên ậk ch a?Vì sao?ế ưĐi thích vào bài 3?ề ậGi thích sao liên bài ết không ch ch ?ậ dung.ộ ộ3/ 18 Đi vào ch tr ng.ề ốBà ,bà ,cháu ,bà ,bà ,cháu ,th là.ế4/ 19 Hai câu văn bài ếtách kh các câu khác trong văn ảthì có nh c,câu tr ch nói ướ ỉv và câu sau ch nói con. ềNh ng đo văn không ch có hai câu ỉđó mà còn có câu th ba đng ti sau ếk hai câu trên thành th ểth ng nh làm cho đo văn tr nên ởliên ch ch nhau.Đo đó hai ớcâu văn liên nhau không ớc ch a,ầ ữ4 ng phútủ 4.1. Th nào là liên trong văn n?ế 4.2. văn có tính liên ph làm nh th nào?ể 5. dò:1 phútặH thu bài cũ ,d so tr bài “cu chia tay nh ng con búp ướ ữbê”SGK trang 13**********************