Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 8. Nhưng nó phải bằng hai mày (1)

4c5e6d7411927e50ef72b0bdd7ee159a
Gửi bởi: hoangkyanh0109 4 tháng 8 2017 lúc 17:43:17 | Được cập nhật: 17 tháng 5 lúc 9:14:09 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 446 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ti 25ếNh ng nó ph ng hai màyư ằ( Truy i)ệ ườTi 25:ếNh ng nó ph ng hai màyư ằ( Truy i)ệ ườGV: Nguyễn Thị ThúyTrường :THPT Thái PhúcNh ng nó ph ng hai màyư ằI. Tìm hi chungể Nh ng nó ph ng hai màyư ằI. Tìm hi chungể­ Thu truy iộ ườ trào phúng đích: phê phánụ­ c: ụ+ đu: gi thi nhân t, vi cở ệ+ Di bi nễ Tình huống của truyện+ thúc ngế ờ­ Đi ng phê phán: lí tr ngố ượ ưởNh ng nó ph ng hai màyư ằI. Tìm hi chungể Nh ng nó ph ng hai màyư ằII. Đc­ hi văn nọ ảNh ng nó ph ng hai màyư ằI. Tìm hi chungể Nh ng nó ph ng hai màyư ằII. Đc­ hi văn nọ ả1. đuở Em th câu đuấ có vai trò nh th nào?ư ế­ Gi thi uớ đối tượng lí trưởng­ Đa nh đnh, đánh giá cao: có tài ki gi iử ỏ* Nh xét:ậ­M truy tr ti p, ng n, cô đngở ọ­ ng thú muốn tìm hi ng đcể ườ ọI. Tìm hiểu chungNh ng nó ph ng hai màyư ằI. Tìm hi chungể Nh ng nó ph ng hai màyư ằII. Đc­ hi văn nọ 2. Tình hu ng ốtruy n:ệ+ Ngô, đánh nhau=> mang ảnhau đi ki n:ch lí tr ng ưở+ đu lí tr ngả ưở+ Lí tr ng nh ti 2ưở I. Tìm hiểu chung1. đuở ầNh ng nó ph ng hai màyư ằI. Tìm hi chungể Nh ng nó ph ng hai màyư ằII. Đc­ hi văn nọ ả* Khi ki nử ệ­ Không đi tra, thu th ậch ng phân tích đứ ề+C đánh Ngô đau n, ph 10 roiả ạ+ ng nhiên, tìm cách kêu ộxin quan xét ạ+ Ngô im ng vì đã th ngặ ắ- Phản ứng:- Kết án ngay: 1. đuở ầ2. Tình hu ng truy n:ố ệNh ng nó ph ng hai màyư ằI. Tìm hi chungể Nh ng nó ph ng hai màyư ằVấn đề tìm hiểu Lí tr ngưở iảQuan xã ệh i, pháp lu tộ Ng ki ườ ệđi di cho pháp ệlu t, nhà cậ ướ ng lao đng, lót ườ ộti quan mong ềđc th ng ki nượ ệHành đng, ộc chử xoè ngón tay ộng ng nhìn th ầlíCũng xoè ngón tay trái úp lên ngón tay ph iảL nóiờ Tao bi mày ph i... ảnh ng nó ph ảb ng màyằ Xin xét i! ph ảv con mà!ềNh ng nó ph ng hai màyư ằI. Tìm hi chungểII. Đc­ hi văn nọ ả­ Cả i: ph ngón tay đng quan đã nh n=> ậtr công đngướ ườ không th nói tr ti pể ế- Lí trưởng hi nh ng +Vì: ph nó( Ngô)= 10 ngón tay 10 đng­ 2ồ đngầ nói mâu thu trong ánờ ạphù trong th truy nợ ệ­ ph i: chân líẽ cái đúng­ ti n, lừ ộ1. đuở ầ2. Tình hu ng truy n:ố ệNh ng nó ph ng hai màyư ằI. Tìm hi chungể Nh ng nó ph ng hai màyư ằII. Đc­ hi văn nọ ả3. nghĩa phê phán Truy toát lên ệnh ng nghĩa gì?ữ­ ch tr ch tham nhũng quan đa ịph ng trong xã Vi Nam aươ ư­ Phê phán cách ki lí tr ng­ đi di cho ưở ệpháp lu t, làm vi trên đng ti nậ ề­ thái th ng trách dân gian ươ ớnh ng ng lao đng nh iữ ườ ả1. đuở ầ2. Tình hu ng truy n:ố ệI. Tìm hi chungể